OPANAF 2853/2017 : modificare proceduri de schimbare a domiciliului fiscal (MO 783/2017)

In Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017 a fost publicat – Ordinul presedintelui ANAF nr. 2853 din 29 septembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.
*Regulament intern: model si documente conexe
*145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

 

Procedura de modificare a domiciliului fiscal in cazul contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric personal
1. Prezenta procedura se aplica contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale, si isi stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, daca:
a) adresa unde locuiesc efectiv este diferita de domiciliu, stabilit potrivit legii;
b) se solicita modificarea domiciliului fiscal, cu exceptia cazului in care acesta este stabilit la domiciliul persoanei fizice.
2. Competenta de administrare a contribuabililor prevazuti la pct. 1 revine, pana la finalizarea procedurii de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.
3. Pentru inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun, la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal, formularul 050 “Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, insotit de documente doveditoare ale informatiilor inscrise in acesta. Copiile de pe documente se certifica pe fiecare pagina de contribuabil, pentru conformitate cu originalul.
4. Cererea se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea Deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala.
5. Cererea se transmite, in maximum 3 zile lucratoare de la inregistrare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, de catre organul fiscal prevazut la pct. 3 catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, in vederea intocmirii formalitatilor de transfer al dosarului fiscal.
6. Dosarul fiscal se transmite in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii si va fi insotit de un exemplar al certificatului de atestare fiscala, precum si de fisa de evidenta pe platitor.
7. Un exemplar al certificatului de atestare fiscala se comunica si contribuabilului de catre organul fiscal emitent.
8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza sa se stabileasca domiciliul fiscal emite, in termen de maximum doua zile lucratoare, Decizia de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5a) la ordin.
9. Decizia de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal se intocmeste in 3 exemplare si se aproba de conducatorul organului fiscal.
10. Exemplarul Deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului se semneaza de catre persoanele implicate potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare si prin prezenta procedura.
11. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala.
12. Inregistrarea in registrul contribuabililor la noul organ fiscal, precum si radierea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se opereaza cu data comunicarii deciziei.
13. De la data comunicarii deciziei, competenta pentru administrarea contribuabililor revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.
14. Un exemplar al Deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, insotit de o copie a documentului care atesta data comunicarii deciziei, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
15. Dosarul solicitarii de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului si cuprinde:
a) formularul 050 “Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”;
b) documentatia depusa de contribuabil;
c) decizia de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
d) orice alte documente emise sau primite in cadrul derularii procedurii.

Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supusi inregistrarii in registrul comertului, in cazul in care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social
1. Prezenta procedura se aplica contribuabililor persoane juridice care, potrivit legii, au obligatia inregistrarii in registrul comertului si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sediul social reprezinta si domiciliul fiscal;
b) au solicitat inregistrarea mentiunilor privind modificarea sediului social in registrul comertului.
2. Competenta de administrare a contribuabililor prevazuti la pct. 1 trece la noul organ fiscal incepand cu ziua urmatoare expirarii termenului de 15 zile lucratoare de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunilor privind modificarea sediului social.
3. In cazul contribuabililor care isi modifica sediul social, iar adresa noului sediu social este in raza teritoriala a organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla si ultimul domiciliu fiscal al contribuabilului, schimbarea domiciliului fiscal se face de catre Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa primirea informatiilor de la Oficiul National al Registrului Comertului, cu data inscrierii mentiunii in registrul comertului.
4. Pentru ceilalti contribuabili care isi modifica sediul social, pe baza informatiilor primite de la Oficiul National al Registrului Comertului, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala transmite electronic atat organului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, cat si organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul sediu social informatia privind adresa noului sediu social precum si data inscrierii acestei mentiuni in registrul comertului.
5. Informatia privind modificarea sediului social se transmite organelor fiscale implicate in ziua cand a fost comunicata de Oficiul National al Registrului Comertului sau cel tarziu in a doua zi lucratoare, in vederea demararii formalitatilor de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului.
6. In termen de 12 zile lucratoare de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind modificarea sediului social, organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal pregateste dosarul fiscal al contribuabilului pentru a fi transferat catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul sediu social.
7. Dosarul fiscal al contribuabilului va fi insotit de un exemplar al certificatului de atestare fiscala, precum si de fisa de evidenta pe platitor.
8. Un exemplar al certificatului de atestare fiscala se comunica si contribuabilului de catre organul fiscal emitent.
9. Inainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifica in Registrul contribuabililor daca respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, dupa modificarea sediului social, prin depunerea formularului 050 “Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”.
10. Daca respectivul contribuabil a depus un formular 050 la alt organ fiscal, procedura de transfer al dosarului fiscal se sisteaza.
11. Daca respectivul contribuabil nu a facut o alta solicitare de modificare a domiciliului fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal transfera dosarul fiscal al contribuabilului organului fiscal de la noul sediu social.
12. La implinirea termenului de 15 zile lucratoare de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind modificarea sediului social, Directia generala de tehnologia informatiei transmite electronic, atat organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal, cat si organului fiscal de la noul domiciliu fiscal, informatia privind implinirea termenului legal pentru modificarea competentei de administrare a contribuabilului.
13. La primirea informatiei, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul sediu social inregistreaza contribuabilul in evidenta sa fiscala, iar organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal radiaza contribuabilul din evidenta proprie.
14. Toate documentele emise sau primite in cadrul derularii procedurii se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
15. Daca pe parcursul derularii procedurii contribuabilul se radiaza, compartimentul de specialitate sisteaza procedura in derulare. In acest sens se intocmeste un referat motivat, care se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care detin cod numeric personal, in cazul in care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu
1. Prezenta procedura se aplica contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale, al caror domiciliu reprezinta si domiciliul fiscal si au inregistrat modificarea domiciliului in registrele in care sunt inregistrati, potrivit legii.
2. Competenta de administrare a contribuabililor prevazuti la pct. 1 trece la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu, in termen de 15 zile lucratoare de la data modificarii domiciliului.
3. In cazul contribuabililor care isi modifica domiciliul, potrivit legii, iar adresa noului domiciliu este in raza teritoriala a organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla si ultimul domiciliu fiscal al contribuabilului, schimbarea domiciliului fiscal se face de catre Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa primirea informatiilor de la Ministerul Afacerilor Interne, cu data inscrierii mentiunii in registrele in care sunt inregistrati, potrivit legii.
4. Pentru ceilalti contribuabili care isi modifica domiciliul, pe baza informatiilor primite de la Ministerul Afacerilor Interne, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala transmite electronic atat organului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, cat si organului fiscal in a carui raza teritoriala a fost stabilit noul domiciliu informatia privind adresa noului domiciliu, precum si data inscrierii acestei mentiuni in registrele in care sunt inregistrati, potrivit legii.
5. Informatia privind modificarea domiciliului se transmite organelor fiscale implicate in ziua in care a fost primita de la Ministerul Afacerilor Interne sau in ziua lucratoare imediat urmatoare, in vederea demararii formalitatilor de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului.
6. In termen de 12 zile lucratoare de la data inscrierii in registrele in care sunt inregistrati, potrivit legii, a mentiunii privind modificarea domiciliului contribuabilului, organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal pregateste dosarul fiscal al contribuabilului, pentru a fi transferat catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu al persoanei fizice.
7. Dosarul fiscal al contribuabilului va fi insotit de un exemplar al certificatului de atestare fiscala, precum si de fisa de evidenta pe platitor.
8. Un exemplar al certificatului de atestare fiscala se comunica si contribuabilului de catre organul fiscal emitent.
9. Inainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifica in Registrul contribuabililor daca respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, dupa modificarea domiciliului, prin depunerea formularului 050 “Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”.
10. Daca respectivul contribuabil a depus un formular 050 la alt organ fiscal, procedura de transfer al dosarului fiscal se sisteaza.
11. Daca respectivul contribuabil nu a facut o alta solicitare de modificare a domiciliului fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal transfera dosarul fiscal al contribuabilului organului fiscal de la noul domiciliu.
12. La implinirea termenului de 15 zile lucratoare de la data inscrierii in registrele in care sunt inregistrati, potrivit legii, a mentiunii privind modificarea domiciliului contribuabilului, Directia generala de tehnologia informatiei transmite electronic, atat organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal, cat si organului fiscal de la noul domiciliu fiscal, informatia privind implinirea termenului legal pentru modificarea competentei de administrare a contribuabilului.
13. La primirea informatiei, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu inregistreaza contribuabilul in evidenta sa fiscala, iar organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal radiaza contribuabilul din evidenta proprie.
14. Toate documentele emise sau primite in cadrul derularii procedurii se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Descarca de aici OPANAF nr.2853/2017, in format PDF

 

(Visited 492 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − = 1

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.