OUG nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare

OUG nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial nr.125 din 8 februarie 2018.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

OUG nr.3/2018 poate fi consultata mai jos:

Avand in vedere modificarile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in sensul platii contributiilor sociale cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,
luand in considerare ca este necesara adoptarea in regim de urgenta a unui act normativ care sa elimine unele disfunctionalitati aparute in aplicarea prevederilor acestor acte normative,
avand in vedere necesitatea asigurarii stabilitatii locurilor de munca pentru angajatii care beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv asigurarea conditiilor necesare pentru ca salariile nete ale acestor categorii de angajati sa nu fie diminuate incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017,
luand in considerare necesitatea asigurarii in anul 2018 a aceluiasi nivel al veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2017 de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe aceste venituri, incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, precum si a persoanelor fizice care desfasoara activitatea in domeniul crearii de programe pentru calculator, in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, precum si in activitati cu caracter sezonier,
avand in vedere necesitatea adoptarii de masuri pentru reglementarea situatiilor privind nivelul contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care beneficiaza de concedii medicale, raportata la nivelul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate,
in considerarea faptului ca elementele mai sus mentionate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – (1) Prevederile prezentului articol se aplica persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca sau a actelor de detasare, aflate in derulare la data de 31 decembrie 2017, si care se incadreaza in categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror salariu brut lunar este majorat cu cel putin 20% fata de nivelul celui din luna decembrie 2017, in perioada de aplicare a prezentului articol, precum si persoanelor fizice prevazute la art. 168 alin. (2) si (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta salariul brut din luna decembrie 2017, prevazut la alin. (1), cuprinde salariul brut de incadrare si elementele de natura veniturilor salariale care se acorda, in fiecare luna, conform contractului individual de munca valabil in luna decembrie 2017, care constituie baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii.

(3) In cazul in care contractul individual de munca a fost suspendat pana la data de 31 decembrie 2017 sau este suspendat la data mentionata anterior, iar angajatul isi reia activitatea in cursul anului 2018, salariul brut luat in considerare este cel prevazut la alin. (2).

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica:
a) personalului din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului, prevazut in Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) in situatiile in care, potrivit acordului de vointa al partilor, in cadrul perioadei prevazute la art. III alin. (1) nivelul salariului brut lunar este diminuat sub nivelul prevazut la alin. (1), de la data modificarii contractului individual de munca;
c) pentru perioada in care contractul individual de munca este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru angajatii prevazuti la alin. (1) si (3) angajatorii/platitorii, dupa caz, stabilesc, retin la sursa si platesc contributia de asigurari sociale de sanatate, dupa urmatoarea formula de calcul:
CASSretinuta = venit brut2018 – CASdatorata in 2018 – salariu netdecembrie2017
Simbolurile utilizate au urmatoarele intelesuri:
a) CASSretinuta = contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta de catre angajatori/platitori din salariul brut in luna, care nu poate fi mai mare decat contributia calculata si datorata conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) venit brut2018 = venitul baza de calcul al CASS, realizat in anul 2018;
c) CASdatorata in 2018 = contributia de asigurari sociale, calculata si retinuta de catre angajatori/platitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) salariu netdecembrie 2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contributiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, in luna decembrie 2017, corespunzator salariului brut prevazut in contractul individual de munca, aflat in derulare la data de 31 decembrie 2017.

(6) In cazul in care, in cursul lunii, contractul individual de munca este suspendat, a incetat raportul de munca sau intervine detasarea angajatului, salariul brut de referinta prevazut la alin. (2) se recalculeaza proportional cu numarul de zile lucrate in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

(7) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si in cazul in care, pentru angajatii detasati, drepturile salariale sunt platite de catre entitatea la care au fost detasati pe baza informatiilor transmise de angajator referitoare la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), respectiv majorarea cu cel putin 20% a salariului brut de referinta prevazut la alin. (2).

(8) Valoarea reprezentand diferenta pozitiva dintre contributia de asigurari sociale de sanatate datorata si calculata potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta potrivit alin. (5) se stabileste de catre angajator/platitor si se evidentiaza distinct ca suma dedusa in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, reglementata potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Organul fiscal central transmite zilnic, in sistem informatic, unitatilor Trezoreriei Statului un fisier continand sumele deduse potrivit alin. (8). Acest fisier cuprinde si data platii reprezentata de scadenta contributiei de asigurari sociale de sanatate declarata. Pe baza acestui fisier se debiteaza automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului si se crediteaza contul de venituri al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului. Documentul justificativ pe baza caruia se realizeaza fisierul il reprezinta Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

(10) Organul fiscal central transmite zilnic, in sistem informatic, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate informatii cu privire la contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata si calculata potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, declarata prin Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

(11) Verificarea modului de determinare a diferentei prevazute la alin. (8) se realizeaza de organele fiscale potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza unei analize de risc specifice.

(12) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si in cazul in care sunt stabilite diferente in plus fata de suma dedusa de angajator/platitor prin declaratia prevazuta la alin. (8), fie prin corectarea declaratiei fiscale de catre angajator/platitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de catre organul fiscal competent.

(13) In cazul in care sunt stabilite diferente in minus fata de suma dedusa de angajator/platitor prin declaratia prevazuta la alin. (8), fie prin corectarea declaratiei fiscale de catre angajator/platitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de catre organul fiscal competent, aceasta se recupereaza la bugetul de stat prin debitarea contului de venituri al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului si creditarea contului bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului. In acest caz, angajatorul/platitorul este obligat la plata diferentei in minus.

Art. II. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 139 alineatul (1), litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor legale;”.

2. Alineatul (4) al articolului 143 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” (4) Pe perioada in care somerii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei prevazute la art. 138 lit. a) si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.”

3. Articolul 144 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” Art. 144. – Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Pe perioada in care persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei prevazute la art. 138 lit. a) si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.”

Contabun.ro a mai publicat si:
*OUG nr.3/2018: s-a modificat modul de calcul CAS la concediile medicale, din ianuarie 2018
*OUG nr.3/2018: Angajatorii vor suporta diferenta contributiilor in cazul salariatilor part-time

4. Dupa alineatul (5^3) al articolului 146 se introduce un nou alineat, alineatul (5^4), cu urmatorul cuprins:
“(5^4) In cazul in care contributia de asigurari sociale calculata potrivit alin. (5) este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita potrivit alin. (5^1), diferenta se plateste de catre angajator/platitorul de venit in numele angajatului/beneficiarului de venit.”

5. Alineatul (5^1) al articolului 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” (5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1)-(5^4) se aplica in mod corespunzator.”

Art. III. – (1) Dispozitiile art. I sunt aplicabile veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele prevazute la art. I alin. (1) si (3) in anul 2018.

(2) Dispozitiile art. I alin. (12) sunt aplicabile pe perioada prevazuta la alin. (1).

(3) Dispozitiile art. I alin. (13) sunt aplicabile si dupa perioada prevazuta la alin. (1), in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a creantelor fiscale prevazut de Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele prevazute la art. I alin. (1) si

(3) in anul 2018, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, angajatorul/platitorul poate efectua regularizarea prin depunerea declaratiei rectificative, pana la 31 decembrie 2018.

(5) Dispozitiile art. II se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

Art. IV. – In aplicarea art. I si III, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se emit norme aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DANCILA

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu
Ministrul sanatatii,
Sorina Pintea
p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Razvan Teohari Vulcanescu

Bucuresti, 8 februarie 2018.
Nr. 3.

 

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 9,255 times, 1 visits today)

3 Responses to OUG nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare

 1. luana says:

  Buna ziua! Sunt persoana cu handicap accentuat si sunt functionar public. Referitor la Ordonanța de urgență nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare ,sa inteleg ca eu nu beneficiez de prevederile acestei ordonante, in cf cu art.1, alin.4 lit a, din oug 3/2018, desi sunt persoana cu handicap? Multumesc!

 2. Pana Daniel says:

  Buna ziua sant angajat cu contract nedeterminat de 8 ore.
  Mai lucrez partaimp la alta firma . La cazul meu cum se procedeaza platesc din nou asigurarile tot pt minim pe economie? Va multumesc

 3. bogdan petrache says:

  Buna ziua. Am pus intrebarea dvs pe forumul nostru de pe facebook, si acolo gasiti si raspunsuri la aceasta problema: https://www.facebook.com/groups/744523919080008/

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven × 2 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.