Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca: mod de calcul si informatii utile

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada privind modul de calcul a indemnizatiei de concediu medical, Contabun.ro si-a propus sa va prezinte in zilele ce urmeaza o serie de materiale privind modul de calcul a  indemnizatiei de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, maternitate, ingrijire copil bolnav, risc maternal dar si modul de calcul a indenizatiei de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau boala profesionala. Vom incepe cu un material privind modul de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

Cine poate beneficia de concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?

Au dreptul la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor art.1, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, daca:
A. realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
B. realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. A, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
C. beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.

Se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus, pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Sunt asigurati conform OUG nr.158/2005 si pensionarii de invaliditate gradul III si pensionarii nevazatori, care desfasoara activitati independente definite potrivit Codului fiscal.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca asiguratii pentru a beneficia de concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?

Potrivit prevederilor art.3^1 din OUG nr.158/2005, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute mai sus, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de OUG nr.158/2005;

b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Iar potrivit prevederilor art.3 din OUG nr.158/2005, dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul persoanele asigurate prevazute la lit. A si B, este conditionat de plata contributiei asiguratorii pentru munca, destinata suportarii acestor indemnizatii, reglementata prin Codul fiscal.

Persoanele prevazute la lit. C sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara plata unei contributii.

Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit.A, B, si C, asigurate pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este conditionat de plata unei contributii pentru asigurarea pentru concedii si indemnizatii in cota de 1%, aplicata asupra venitului lunar ales inscris in contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS).

Care este stagiul de cotizare pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?

Potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Iar conform art. 7^1 din OUG nr.158/2005, prin derogare de la prevederile art. 7, pana la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

La art.8 din OUG nr.158/2005 aflam ca stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contributia asiguratorie pentru munca;
b) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) pentru care s-a achitat contributia prevazuta la art. 3 alin. (3);
d) pentru care persoanele sunt asigurate fara plata contributiei potrivit art. 3 alin. (2).

Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:
a) asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de OUG nr.158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;
d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Aceste perioade se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor OUG nr.158/2005.

Asiguratii au dreptul la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului (a se vedea art.9 din OUG nr.158/2005).

145 modele

Vezi 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, actualizate la zi, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicati si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

 

Cine suporta plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
B. din bugetul FNUASS, incepand cu:
a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si C si alin. (2) (a se vedea art.12 din OUG nr.158/2005).

Care este durata de acordare a concediului si indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1) si (2) din OUG nr.158/2005, asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila, medic de familie sau specialist, care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate.

Iar potrivit prevederilor art.13 din OUG nr.158/2005, durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.

Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate. Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, impreuna cu CNAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare (a se vedea art.14 din OUG nr.158/2005).

In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului (183 de zile +90 de zile) (a se vedea art.15 din OUG nr.158/2005).

Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si in una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) (a se vedea art.16 alin.(2) din OUG nr.158/2005).

Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni (a se vedea art.34 din OUG nr.158/2005).

Imporatant: Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul (a se vedea art.36 alin.(2) din OUG nr.158/2005).

Care este baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?

Potrivit prevederilor art.10 din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina ca medie a veniturilor asigurate, inscrise in contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a);
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c);
c) indemnizatiile de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d).

Aceste prevederi se aplica si in cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada in care se afla in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) din OUG nr.158/2005.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru asiguratii care au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate, cu respectarea prevederilor privind perioadele asimilate.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. Iar la stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform OUG nr.158/2005, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare (a se vedea art.33 din OUG nr.158/2005).

Cum se calculeaza indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?

Calculul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face astfel:
Indemnizatia de incapacitate temporara de munca neta = cuantumul indemnizatieiCAS (contributia de asigurari sociale).

Cuantumul indemnizatiei = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei * 75%/100% * numarul de zile lucratoare din concediul medical.

Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei = baza de calcul a indemnizatiei / zile baza de calcul.

Explicatii:
Baza de calcul a indemnizatiei = suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii/contributia asiguratorie pentru munca.

Zile baza de calcul = numarul total de zile lucratoare pentru care s-a achitat contributia in ultimele 6 luni.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilita conform art.10 din OUG. nr.158/2005. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale este de 100% din baza de calcul mentionata (a se vedea art.17 din OUG nr.158/2005).

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se impoziteaza. Potrivit prevederilor art.76 alin.(1) din Codul fiscal, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este considerata venit din salarii si este impozabila in intelesul impozitului pe venit.

Primele 5 zile calendaristice din indemnizatie sunt suportate de angajator iar incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia din FNUASS.

CAS = baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din FNUASS, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor legale (a se vedea art.139 alin.(1) lit.o) din Codul fiscal).

Totusi, potrivit prevederilor art.V alin.(1) din OUG nr.8/2018 privind privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii, in situatia in care din aplicarea dispozitiilor art. 139 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal rezulta un cuantum al CAS calculate mai mare decat nivelul aferent sumei reprezentand 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzatoare numarului zilelor lucratoare din concediul medical, in cazul persoanelor care in intervalul 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv se afla sau intra in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; concediu medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, cuantumul CAS datorate nu poate fi mai mare decat acest nivel, pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical initiale acordate oricand in perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2018 inclusiv, precum si pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical acordate in continuarea concediilor medicale initiale acordate oricand in perioada anterioara datei de 1 iulie 2018.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca nu se cuprinde in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Desi nu gasim o prevedere expresa in acest sens in Codul fiscal, avem Anexa nr.4, pct.3.9 si 3.10, din Ordinul nr. 1209/999/180/2018 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, unde aflam ca pentru persoanele care au raportul de munca suspendat, ca urmare a faptului ca se afla in incapacitate temporara de munca si beneficiaza de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator intra in baza de calcul a contributiei asiguratorie pentru munca (CAM). Potrivit prevederilor art.220^5 din Codul fiscal, contributia asiguratorie pentru munca nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Salariul minim brut pe tara incepand cu data de 01.01.2018 este de 1900 lei (HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata).

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4162 lei (Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat).

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3131 lei (Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat).

Important! Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din OUG nr.158/2005. In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12 din OUG nr.158/2005 (a se vedea art.35 din OUG nr.158/2005).

Cine plateste indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?

Potrivit prevederilor art.36 din OUG nr.158/2005, calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A din OUG nr.158/2005;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), precum si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din OUG nr.158/2005.

Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform OUG nr.158/2005, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare (a se vedea art.33 din OUG nr.158/2005).

Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care se suporta din bugetul FNUASS, se recupereaza din bugetul FNUASS din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate (a se vedea art.38 din OUG nr.158/2005).

Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, iîn termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevaăzute la art. 1 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) sși b) erau iîn drept săa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical (a se vedea art.40 din OUG nr.158/2005).

Concediul pentru incapacitate temporara de munca suspenda concediul de odihna si concediul fara plata?

Potrivit prevederilor art.16 alin.(1) din OUG nr.158/2005, asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Baza legala: OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.8/2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii si Ordinul nr. 1209/999/180/2018 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 6,939 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.