Ordinul nr.1757/2019 pentru aprobarea procedurii de mediere

In Monitorul Oficial nr.549/04.07.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum si a documentelor pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare

Prin acest ordin se aproba Procedura de mediere, precum si documentele pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare.

Se aproba modelul, caracteristicile de tiparire si continutul urmatoarelor formulare:
a) Notificare privind intentia de mediere
b) instiintare privind organizarea medierii
c) Proces-verbal privind rezultatul medierii

Procedura de mediere si documentele pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare

Articolul 1 Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica debitorilor pentru care a fost demarata procedura de executare silita prin comunicarea somatiei si care, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intentia de mediere, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
(2) Pentru debitorii, persoane juridice, care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, notificarea prevazuta la alin. (1) se depune de catre debitorul care le-a infiintat la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de acesta.
(3) Fac obiectul procedurii de mediere intre organul fiscal si debitor obligatiile fiscale, amenzile de orice fel, precum si alte creante bugetare, individualizate in somatia pentru care a fost depusa notificarea.
(4) De la data la care debitorul notifica organului fiscal intentia de mediere, se suspenda procedura de executare silita pentru obligatiile prevazute la alin. (3).
(5) Procedura de mediere consta in:
a) clarificarea situatiei obligatiilor prevazute la alin. (3), inscrise in somatie, daca respectivul debitor are obiectii cu privire la acestea;
b) analiza de catre organul fiscal impreuna cu debitorul a situatiei economice si financiare a debitorului in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege.

Articolul 2 Documente justificative anexate notificarii privind intentia de mediere
(1) In cazul in care debitorii notifica organului fiscal intentia de mediere in conditiile prevazute la art. 1 alin. (5) lit. a), acestia se pot prezenta la intalnirea organizata de organul fiscal cu orice documente si informatii relevante pentru clarificarea obligatiilor fiscale inscrise in somatie.
(2) In cazul in care debitorii notifica organului fiscal intentia de mediere in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege, in notificare acestia mentioneaza orice informatii relevante privind situatia economica si financiara, cum ar fi justificarea starii de dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si argumentarea posibilitatii platilor intr-o anumita perioada de timp.

Articolul 3 Procedura de mediere derulata la nivelul organelor fiscale
(1) In termen de maximum doua zile de la primirea notificarii privind intentia de mediere, organul fiscal instiinteaza debitorul cu privire la organizarea intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere. Data organizarii intalnirii nu trebuie sa depaseasca termenul de 10 zile de la primirea notificarii intentiei de mediere. In cazul in care debitorul este inrolat in spatiul privat virtual, instiintarea privind organizarea intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere se comunica prin aceasta modalitate.
(2) Debitorul are obligatia de a se prezenta la locul, data si ora stabilite prin instiintarea privind organizarea medierii, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin, in vederea desfasurarii procedurii de mediere.
(3) In situatia in care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data si ora stabilite in instiintare, acesta, impreuna cu organul fiscal, poate fixa de comun acord o alta data si ora de organizare a intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere, cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificarii intentiei de mediere.
(4) Procedura de mediere se organizeaza de catre organul fiscal, prin asigurarea participarii a doi reprezentanti, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atributii in evidenta analitica pe platitori, iar celalalt din cadrul compartimentului cu atributii in executare silita. Ori de cate ori este necesar, la intalnirea de mediere pot participa si sefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanti.
(5) In cadrul intalnirii se au in vedere cel putin urmatoarele:
a) punerea de acord intre debitor si organul fiscal in legatura cu obligatiile fiscale inscrise in somatie;
b) analiza situatiei economice si financiare pe baza justificarii puse la dispozitie de catre debitor, precum si a oricaror altor documente sau informatii existente la nivelul organului fiscal;
c) identificarea solutiilor optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita inlesnirile la plata in conditiile prevazute de lege.
(6) Pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal are in vedere urmatoarele:
a) fisa pe platitori sau, dupa caz, situatia analitica debite, plati, solduri;
b) existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care exista cereri in curs de solutionare;
c) situatia depunerii declaratiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) situatia obligatiilor bugetare individualizate in titluri executorii emise de alte institutii publice si transmise spre recuperare organului fiscal, dupa caz;
e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situatiei fiscale.
(7) In cadrul medierii, organul fiscal ii prezinta debitorului situatia fiscala si ii aduce la cunostinta posibilitatea de a solicita inlesnirile la plata prevazute de lege, precum si, dupa caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligatiilor fiscale.
(8) In situatia in care debitorul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea de inlesniri la plata, acestuia i se aduce la cunostinta obligativitatea de a efectua plata in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
(9) In situatia in care, in cadrul medierii, se constata ca debitorul nu poate plati obligatiile inscrise in somatie in termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizeaza daca acesta indeplineste conditiile pentru acordarea inlesnirilor la plata prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de alte legi speciale.
(10) In situatia in care se constata ca este suspendata executarea silita potrivit prevederilor legale, acest fapt se consemneaza in procesul-verbal privind rezultatul medierii.
(11) Rezultatul medierii, precum si solutiile optime de stingere a obligatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal privind rezultatul medierii, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin. Procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se inmaneaza debitorului, iar un alt exemplar se arhiveaza la organul fiscal.
(12) In cazul in care debitorul nu se prezinta la data si ora stabilite sau nu solicita un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemneaza acest fapt in procesul- verbal prevazut la alin. (10), care se comunica debitorului. In acest caz executarea silita se continua, de indata, dupa intocmirea procesului-verbal.
(13) In situatia in care nu este suspendata executarea silita, potrivit legii, iar ca urmare a organizarii medierii nu se sting obligatiile inscrise in somatie sau nu se solicita inlesnire la plata potrivit legii, masurile de executare silita se continua, de indata, dupa expirarea termenului de 15 zile de la data intocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
(14) In cazul in care, dupa primirea notificarii privind intentia de mediere, organul fiscal constata ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea masurilor asiguratorii, cu respectarea conditiilor si procedurilor legale in materie.

(Visited 187 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.