Concediul medical pentru izolare: cum se acorda, cod indemnizatie, perioada, cine suporta indemnizatia, dar si alte informatii utile

In intelesul Legii nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, publicata in Monitorul Oficial nr.634 din 18 iulie 2020, in vigoare de la 21 iulie 2020, prin izolare se intelege masura care consta in separarea fizica a persoanelor afectate de o boala infectocontagioasa sau a persoanelor purtatoare ale agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive, la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata, intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare, in vederea monitorizarii starii de sanatate si aplicarii unui tratament, dupa caz, masura instituita in scopul vindecarii si reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimtamântului persoanelor sau, in lipsa acestuia, prin decizia individuala motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei izolate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege (a se vedea art.3 lit.c) din Legea nr.136/2020).

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi (ultima actualizare in 11.08.2020)

Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, precum si pentru persoanele purtatoare ale agentului inalt patogen, chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive (a se vedea art.8 alin.(1) din Legea nr.136/2020).

Iar potrivit prevederilor art.20 alin.(1) si (4) –(7) din Legea nr.136/2020, pentru persoanele care se afla in carantina sau izolare instituita pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, certificatele de concediu medical se acorda potrivit actelor normative in vigoare la data acordarii.

In caz de carantina sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o data ulterioara, dar numai pentru luna in curs sau luna anterioara.

Durata concediilor medicale pentru carantina sau izolare nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afectiuni.

In situatia in care durata perioadei de carantina sau de izolare stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina sau izolare reprezinta 100% din baza de calcul stabilita potrivit legii si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS).

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca\

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Si OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.12 ca, in cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020, indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se suporta din bugetul FNUASS din prima zi de incapacitate temporara de munca.

Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus masura izolarii, in conditiile Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii curanti care au luat in evidenta aceste persoane. In aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilita de catre medicii curanti, in functie de evolutia bolii. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina sau izolare reprezinta 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10 si se suporta integral din bugetul FNUASS, potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 136/2020 (a se vedea art.20 alin.(2) si (3) din OUG nr.158/2005).

Iar la art.9 din OUG nr.158/2005 aflam ca, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare.

Din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, aflam la art.9 alin.(4) lit.q) ca, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, potrivit legii, certificatele de concediu medical se pot elibera la o data ulterioara, dar numai pentru luna in curs sau luna anterioara.

Iar la art.60 alin.(2) din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005, aflam ca in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, certificatul de concediu medical se va depune la platitor pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii in care s-a eliberat certificatul medical, o exceptie de la obligatia asiguratului sa prezinte certificatul de concediu medical platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Important! In cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical se elibereaza pe cod indemnizatie 05 (boala infecto-contagioasa), codul din lista bolilor infectocontagioase 035 (COVID-19) si cod diagnostic 064 (”Alte boli cu virus, neclasate la alte locuri” – COVID19).

Certificatele medicale pentru carantina se elibereaza pe cod indemnizatie 07 (carantina) si cod  diagnostic “994” (Persoane susceptibile de a fi contaminate cu boli transmisibile).

Concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca determinata de bolile infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii, potrivit legii, se acorda pana la data confirmarii persoanei ca fiind vindecata pe baza examinarilor clinice si paraclinice sau a recomandarii medicului care constata ca riscul de transmitere a bolii nu mai exista (a se vedea art.13 alin.(4) din OUG nr.158/2005).

Iar potrivit prevederilor art.23^1 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul 15/2018, cu modificarile si completarile ulterioare:
(1) Asiguratii pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii, in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare beneficiaza de concediu medical pe toata perioada pentru care s-a instituit aceasta masura.
(2) Pentru persoana asigurata pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit legii, exclusiv in unitati sanitare sau intro locatie alternativa atasata unei unitati sanitare, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical la externarea din spital, atat pentru perioada internarii, cat si pentru perioada externarii, dupa caz, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator. Certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.
(3) Pentru situatiile prevazute la alin. (2), daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea de sanatate a persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune pe durata recomandata in scrisoarea medicala eliberata de medicul curant din spital.
(4) Pentru persoana asigurata pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata, medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pe o perioada stabilita de acesta, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de Institutul National de Sanatate Publica, precum si de unitatile sanitare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
(5) In situatia in care medicul prevazut la alin. (4) nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada in care persoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de aceasta, certificatul de concediu medical se acorda pentru aceeasi afectiune de catre medicul de familie care monitorizeaza starea de sanatate a persoanei prin sistemul de telemedicina sau prin consultatii medicale la distanta.
(6) Certificatul de concediu medical prevazut la alin. (5) se acorda pentru o durata care nu poate depasi cumulat durata maxima a perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pentru o perioada stabilita de medicul curant din spital si comunicata prin scrisoare medicala medicului de familie.
(7) Certificatul de concediu medical prevazut la alin. (5) se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de izolare.
(8) Daca durata perioadei de izolare depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(9) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru izolare se determina conform art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Iar art.23^2 din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005 prevede ca in situatia in care pentru persoanele pentru care s-ar fi impus masura izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 136/2020 nu au fost emise concedii medicale, certificatele de concediu medical se elibereaza, avand in vedere art. 20 alin. (1) din acelasi act normativ, de catre medicii de familie pentru perioada si pe baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica.

Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform OUG nr.158/2005, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare (a se vedea art.33 din OUG nr.158/2005).

Iar durata concediilor pentru carantina sau izolare nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni (a se vedea art.34 din OUG nr.158/2020).

Nota: potrivit prevederilor art.II din OUG nr.126/2020, prin derogare de la prevederile art. 38 din OUG nr.158/2005, incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2020, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina sau izolare de care beneficiaza personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare/infectare cu COVID-19, acordate potrivit dispozitiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Visited 1,115 times, 5 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine + = 10

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.