Ordinul nr.2/2021: Procedura de acordare sume pentru angajare persoane peste 50 ani si persoane intre 16-29 ani, prevazute de art.1 alin.(1) din OUG nr.220/2020

Ordinul nr.2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.17 din 7 ianuarie 2021 si a intrat in vigoare incepand cu data publicarii.

Amintim ca art.1 alin.(1) din OUG nr.220/2020 prevede ca angajatorii care in perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau de alerta, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cetateni romani, incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat la zi, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

Gasiti mai jos Procedura de acordare a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, dar si formularele necesare:

Articolul 1
Prezenta procedura de acordare a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, denumita in continuare procedura, reglementeaza modul de acordare din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

Articolul 2
(1) Pentru acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, angajatorii incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in raza carora acestia isi au sediul social, dar nu mai tarziu de data de 1 septembrie 2021, o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de sumele prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Articolul 3
(1) In vederea incheierii conventiei prevazute la art. 2 alin. (1), angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, o cerere potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, insotita de urmatoarele documente:
a) declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute de art. I alin. (7) din ordonanta de urgenta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;
b) actele de identitate ale persoanelor incadrate in munca din categoriile prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, in copie;
c) actele in baza carora au fost incadrate in munca persoanele din categoriile prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, in copie.
(2) Pentru cetatenii romani din categoriile de varsta prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, pe langa documentele prevazute la alin. (1), angajatorii depun actele in baza carora au incetat raporturile de munca, in copie, insotite de traducerea legalizata in limba romana a acestora sau, dupa caz, documente care atesta incetarea raporturilor de munca.
(3) Documentele care se solicita in copie, prevazute la alin. (1) si (2), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.
(4) In situatia in care documentele transmise conform alin. (1) si (2), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
(5) In situatia in care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele in termenul de 5 zile lucratoare prevazut la alin. (4), acesta poate solicita acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin depunerea documentelor prevazute la alin. (1), in termenul stabilit la art. 2 alin. (1).

Articolul 4
Sumele prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda angajatorilor in situatia in care persoanele din categoriile mentionate la acest alineat sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Articolul 5
Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc atat conditiile prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, cat si conditiile prevazute de art. 80,85 si 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una dintre masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute la aceste articole.

Articolul 6
(1) Sumele prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda angajatorilor lunar, de la data incheierii conventiei prevazute la art. 2 alin. (1), proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoanele incadrate in munca in conditiile prevazute de acest alineat.
(2) Sumele prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
(3) In perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate in baza conventiei prevazute la art. 2 alin. (1) sunt suspendate, sumele prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta nu se acorda.(4) Perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.

Articolul 7
(1) Pentru verificarea si decontarea sumelor lunare prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, angajatorii depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in raza carora acestia isi au sediul social un tabel nominal intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura, insotit de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva semnat de salariati, extras, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul sau, in situatia in care plata salariului se efectueaza prin virament intr-un cont bancar, de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, extras, precum si de ordinele de plata a salariului si extrasele de cont aferente, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul.
(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta nu se acorda.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), sumele lunare prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (1) sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor sume.
(4) Perioada pentru care nu se acorda sumele lunare prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta din motivele prevazute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestor sume.
(5) In situatia in care documentele transmise in termen, conform alin. (1), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele pana la data prevazuta la alin. (5) ca urmare a solicitarii agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele lunare prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta nu se acorda, iar aceasta perioada face parte din perioada de acordare a acestor sume.

Articolul 8
Termenul de 5 zile lucratoare prevazut la art. 3 alin. (4) si la art. 7 alin. (5) se implineste la ora 24,00 a celei de-a 5-a zile lucratoare, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.

Articolul 9
Sumele lunare cuvenite conform art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta se deconteaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si decontarea acestor sume.

Articolul 10
Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta se fac in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Articolul 11
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti efectueaza, potrivit prevederilor Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 279/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul asupra:
a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1), derularea acestora si acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta;b) respectarii de catre angajatori a obligatiilor prevazute de ordonanta de urgenta si de celelalte acte normative adoptate in aplicarea acesteia, precum si a obligatiilor asumate prin incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1).

Articolul 12
Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor legale pentru acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si a obligatiilor asumate de angajatori prin incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1) se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul nr.2/2021 poate fi consultat aici.

OUG nr.220/2020 poate fi consultata aici.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi
* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

 

Anexa nr. 1 la procedura

CONVENTIE
Nr. ………/…………

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ………………………………………../Municipiului Bucuresti, reprezentata legal prin doamna/domnul …………………………………….., avand functia de ……………………………………, denumita in continuare agentia, si angajatorul ………………………………………………………………., cu sediul/adresa in ……………………………………………., judetul ………………………….., telefon …………………………, cod fiscal (CUI) ……………………………….., cod CAEN …………………………….., cont IBAN …………………………………, deschis la ………………………………….., reprezentat legal prin doamna/domnul ……………………………………….., in calitate de ………………………………, denumit in continuare angajatorul, convin urmatoarele:

1. Angajatorul incadreaza in munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, un numar de:

– ………………………… persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta, inregistrate ca someri in evidenta agentiei;

– ………………………… persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiei;– ………………………… persoane in varsta de peste 50 de ani sau persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, inregistrate ca someri in evidenta agentiei.

Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.

2. Angajatorul se obliga:

a) sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct. 1 pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni prevazut de art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, denumita in continuare ordonanta de urgenta;

b) sa restituie, in totalitate, agentiei sumele incasate pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pct. 1 pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat la lit. a), plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si e) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sa depuna, pentru verificarea si acordarea sumei lunare prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, la agentie, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, insotit de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva semnat de salariati, extras, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, sau, in situatia in care plata salariului se efectueaza prin virament intr-un cont bancar, de pontajul si de statul de plata pentru luna respectiva, extras, precum si de ordinele de plata a salariului si extrasele de cont aferente, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul;

d) sa comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta;

e) sa comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului IBAN, inclusiv modificarile care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

3. Agentia se obliga sa acorde sumele cuvenite potrivit prevederilor art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, in conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestor sume.

4. Agentia exercita dreptul de control asupra:

a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta;

b) respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie, precum si de ordonanta de urgenta si de celelalte acte normative adoptate in aplicarea acesteia.

5. Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentie a nerespectarii conditiilor legale pentru acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si a obligatiilor asumate de angajator prin incheierea prezentei conventii se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta conventie s-a incheiat in doua exemplare, un exemplar pentru agentie si un exemplar pentru angajator.

AGENTIA
Director executiv
Numele si prenumele, in clar
…………………………………….
Semnatura
……………………………………………

ANGAJATOR
Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar
………………………………………………………………………….
Semnatura
…………………………………………….
Data …………………………….

 

ANEXA la conventie

Angajator …………………………………………………

CUI/CIF ……………………………………………………

Cod CAEN ……………………………………………….

Adresa …………………………………………………….

Cont IBAN ……………………………………………….

Deschis la ……………………………………………….

Telefon/Fax ………………………………………………

E-mail ……………………………………………………..

TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020
privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,
precum si pentru modificarea unor acte normative

Conventia nr. ………../………………..

Nr. crt.

Numele si prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane Nr. si data incheierii contractului individual de munca/data angajarii Semnatura angajatului
0 1 2 3 4 5

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ………………………………………..
Semnatura ………………………
Data ………………………………

NOTA:

Coloana 3 se completeaza dupa cum urmeaza:

– cod A – persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta, inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

– cod B – persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

– cod C – persoane in varsta de peste 50 de ani sau persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

Anexa nr. 2 la procedura

CERERE

Angajator …………………………………………………

CUI/CIF ……………………………………………………

Cod CAEN ……………………………………………….

Adresa …………………………………………………….

Cont IBAN ……………………………………………….

Deschis la ……………………………………………….

Telefon/Fax ………………………………………………

E-mail ……………………………………………………..

 

Catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca …………………………/Municipiului Bucuresti

 

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………, in calitate de reprezentant legal al angajatorului ……………………………………………………, cu sediul social in localitatea …………………………, str. ………………………… nr. ……………, judetul …………………………/municipiul …………………………, sectorul ………., in temeiul art. I alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, va solicit acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei prevazute la alin. (1) al aceluiasi articol*):

[] pentru fiecare dintre cele ……………………. persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta, inregistrate ca someri in evidenta agentiei;

*) Se bifeaza in mod corespunzator de catre angajator.

[] pentru fiecare din cele ……………………. persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiei;

[] pentru fiecare din cele ……………………. persoane in varsta de peste 50 de ani sau persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, inregistrate ca someri in evidenta agentiei.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ………………………………
Semnatura …………………….
Data …………………….

 

Anexa nr. 3 la procedura
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………….., legitimat/legitimata cu CI/BI seria ……………. nr. ……………, eliberata/eliberat de ……………………… la data de …………………., CNP……………………………….., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ……………………………………………, avand CUI ………………………….., cod CAEN ……………………, cu sediul social in localitatea ………………………….., str. …………………… nr. …………, judetul ……………………../municipiul …………………., sectorul …………………, telefon ………………….., fax……………….., e-mail …………………………, cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca angajatorul nu se afla in situatiile prevazute de art. I alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, respectiv:

a) nu detine statut de institutie sau de autoritate publica, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) nu se afla in faliment, dizolvare, lichidare, nu are activitatile suspendate sau nu are impuse restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar
………………………………………………………….
Semnatura ……………………………..
Data ……………………………..

 

Anexa nr. 4 la procedura

Angajator …………………………………………………

CUI/CIF ……………………………………………………

Cod CAEN ……………………………………………….

Adresa …………………………………………………….

Cont IBAN ……………………………………………….

Deschis la ……………………………………………….

Telefon/Fax ……………………………………………….

E-mail ……………………………………………………..

TABEL NOMINAL*)
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative
Luna ……………………. anul ……………….

Nr. crt. Conventia nr. Data conventiei Numele si prenumele Codul numeric personal Nivelul de educatie (ISCED) Resedinta (urban/ rural) Categoria de persoane Salariul angajatului Numarul orelor lucratoare din luna Numarul orelor efectiv lucrate Suma cuvenita potrivit art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020, proportional cu timpul efectiv lucrat Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
TOTAL: A1

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ……………………………..
Semnatura …………………………..
Data ………………………

*) Angajatorul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in prezentul document.

NOTA:

Coloana 1 se completeaza cu numarul conventiei incheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

Coloana 2 se completeaza cu data conventiei incheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti (zz/ll/aa).

Coloanele 3 si 4 se completeaza cu numele si prenumele, respectiv codul numeric personal.

Coloana 7 se completeaza dupa cum urmeaza:

cod A – persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta, inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

cod B – persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

cod C – persoane in varsta de peste 50 de ani sau persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Coloana 10 se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna de persoanele prevazute de art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020 (inclusiv orele aferente concediului de odihna).

Coloana 11 se completeaza cu suma cuvenita potrivit art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020, respectiv 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, proportional cu numarul de ore completat in coloana 10.

Coloana 12 se completeaza, dupa caz, cu data si motivul incetarii/suspendarii/reluarii dupa suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu.Total A1 – totalul sumelor care se completeaza in coloana 11.

 

(Visited 719 times, 20 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 × three =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.