Ordinul nr.214/2021: aprobarea modelului documentelor prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Codul muncii

Ordinul nr.214/2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, emis de ministrul muncii si protectiei sociale, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.350 din 6 aprilie 2021.

Ordinul nr.214/2021 prevede urmatoarele:

Avand in vedere dispozitiile:
– art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. I pct. 2 din Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
– Referatului de aprobare nr. 37 din 21.01.2021,in baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,
ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Articolul 1
Se aproba modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia prevazuta la art. 53^1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementate la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

ANEXA

Angajator ………………………………………………..
Adresa sediu social ……………………………………….
CUI/CIF ………………………………………………….
Cont bancar nr. …………………………………………..
Telefon ………………………………………………….
E-mail …………………………………………………..

Catre
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana ……………./a Municipiului Bucuresti

CERERE

Subsemnatul/(a), …………………………….., in calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului …………………………, cu sediul social in localitatea ………………………., str. …………………………. nr. ……., judetul ……………../municipiul …………………, sectorul …….., va solicit plata contravalorii indemnizatiei prevazute la art. 53^1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un numar de ……… persoane, in suma totala de ……………… lei brut, aferenta perioadei …………………….. .

Anexez prezentei:
1. declaratie pe propria raspundere privind suspendarea temporara a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau a starii de urgenta, potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata (anexa nr. 1);
2. lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie (anexa nr. 2).

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar)
……………………..
Semnatura …………………………..
Data ………………….

Anexa nr. 1 la cerere

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/(a), ………………………….., in calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ……………………, CUI/CIF …………………….. cu sediul social in localitatea …………………………………., str. ………………………………………….. nr. ……., judetul ……………………/municipiul ……………, sectorul…….., cunoscand prevederile art. 326 cu privire la falsul in declaratii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar pe propria raspundere ca activitatea pe care o desfasor in localitatea/localitatile ………………………………………………, judetul/judetele …………………………………, este suspendata temporar si/sau redusa, potrivit art. 52 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar)
……………………..
Semnatura …………………………..
Data ………………….

Anexa nr. 2 la cerere

LISTA
persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia prevazuta
la art. 53^1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Semnificatia coloanelor a si b din tabelul de mai jos este urmatoarea:
a – numarul de zile aferente suspendarii contractului individual de munca in perioada starii de asediu/starii de urgenta;
b – indemnizatia solicitata**).

Nr. crt. Numele si prenumele salariatului CNP Nivel de educatie (ISCED) Resedinta (urban/rural) Salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat Data suspendarii contractului individual de munca*) a b
1
2
….
TOTAL

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar)
…………………………….
Semnatura ………………………………………..
Data ………………………

*) Conform Registrului general de evidenta a salariatilor.
**) 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut.

Ordinul nr.217/2021 poate fi colsultat si aici.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 1,051 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.