Monthly Archives: April 2010

Completarea declaratiei 200 privind veniturile realizate in anul 2009 pentru cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile

Contribuabilii care, in anul 2009, au realizat venituri din: activitati independente, agricole, cedarea folosintei bunurilor, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, ca, intrucat termenul legal 15 mai este zi nelucratoare, pana luni, 17 mai 2010, trebuie sa depuna la Fisc Formularul 200 – „Declaratia privind veniturile realizate”.

In acest articol, prezentam informatii utile pentru completarea si depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile.

Declaratia 200 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat in anul 2009 venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
Persoanele fizice care au obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, completeaza declaratia pentru fiecare sursa de venit.

Acte normative – termene de intrare in vigoare

In conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 260 / 21.04.2010, intrarea in vigoare a actelor normative are loc astfel:

Legile adoptate de Parlament şi ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitate intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I sau la o data ulterioara prevazuta in textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu data publicarii in M.Of. al Romaniei şi expira la ora 24.00 a celei de-a treia zi de la publicare.

– Ordonantele de urgenta ale Guvernului intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sub conditia depunerii lor prealabile la Camera competenta sa fie sesizata, daca in cuprinsul lor nu este prevazuta o data ulterioara.

Cat este indemnizatia de somaj pentru o vechime neintrerupta in munca de 5 ani?

Intrebare:
Buna ziua. Cat as lua somaj daca am peste 5 ani vechime neintrerupta? Multumesc.

Raspuns:
Daca raportul de munca a incetat din motive neimputabile dumneavoastra si, dupa cum ati mentionat, aveti o vechime de 5 ani neintrerupta, deci indepliniti stagiul minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24, atunci aveti deptul la indemnizatia de somaj.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, actualizata:
(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial

In Monitorul Oficial nr.278 din 28 aprilie 2010 a fost publicata OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr.92/2003 privind Codului de procedura fiscala.

Cititi mai jos ce prevede OUG nr.39/2010:

Art. I – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se abroga.

2. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Comisia fiscala centrala constituita potrivit art. 6 din Codul fiscal are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod, a legislatiei subsecvente acestuia, precum si a legislatiei care intra in sfera de aplicare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010

In Monitorul Oficial nr.252/20.04.2010 a fost publicata Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Potrivit art.1, prezenta lege are ca obiective principale:
1. asigurarea si mentinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparentei si sustenabilitatii pe termen mediu si lung a finantelor publice;
2. stabilirea unui cadru de principii si reguli pe baza caruia Guvernul sa asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare care sa conduca la o buna gestiune financiara a resurselor;
3. gestionarea eficienta a finantelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung, asigurarea prosperitatii economice si ancorarea politicilor fiscal-bugetare intr-un cadru durabil.

Vezi textul integral al Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010

Intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2009-precizari

Va prezentam principalele aspecte cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 pentru entitatile care intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

I.  Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2009 se intocmesc conform reglementarilor contabile aplicabile, astfel:
1. Persoanele juridice  prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu exceptia celor mentionate la pct. I.2. de mai jos, intocmesc situatii financiare pentru exercitiul financiar 2009 in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene,  parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, intocmesc situatii financiare pentru exercitiul financiar 2009 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007, utilizand programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, pentru aceste acestea.

ONRC aminteste: Situatiile financiare aferente anului 2009 se depun numai la Registrul Comertului, pana la 31.05.2010

Precizare
Societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale aferente anului 2009 si documentele anexate acestora numai la oficiile judetene ale registrului comertului respectiv oficiul registrului comertului al Municipiului Bucuresti, pana la 31 mai 2010 (150 de zile de la incheierea exercitiului financiar), in conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, coroborate cu prevederile Legii nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Persoana care depune
Conform legii, administratorul sau o persoana imputernicita de acesta. In cazul in care situatia financiara este depusa de un salariat al unei firme de contabilitate trebuie prezentata si imputernicirea acordata firmei de contabilitate de catre administrator.

OUG nr.36/2010: Asiguratii aflati in incapacitate de munca vor fi verificati la domiciliu

In Monitorul Oficial nr. 268 din 26 aprilie 2010 a fost publicata O.U.G. nr.36/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Art.I
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 3^1
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.”

In atentia entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

In atentia entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic: intocmirea raportarilor si a situatiilor financiare anuale

Prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 864 din 12 aprilie 2010, a fost aprobat Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Prezentam mai jos, in rezumat, prevederile actului normativ mentionat.

Generalitati
Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
– sucursalele cu sediul in România, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), daca exercitiul financiar difera pentru societate;

Atentie! Programul „Raportari anuale” a fost actualizat in 23.04.2010

Programul de asistenta, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, este aplicabil:
1. Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale, Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si care in anul 2009 au aplicat Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 intocmite de societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic se depun numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.