Monthly Archives: July 2010

OPANAF nr.2221/2010: Clarificari privind certificatul de cazier judiciar necesar la inscrierea in ROI

In Monitorul Oficial nr. 527 din 28 iulie 2010 a fost publicatOPANAF nr. 2221/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF 2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

In acest sens este instituita in sarcina contribuabilului obligatia de a depune certificatul de cazier judiciar al asociatilor si al administratorilor.

OPANAF nr.2221/2010 prevede:

Documente necesare pentru inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari

Contribuabilii,  persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa  desfasoare dupa data de 1 august 2010 operatiuni intracomunitare, trebuie sa solicite organelor fiscale competente inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.

Neinscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor care desfasoara operatiuni intracomunitare chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153 indice 1 din Codul Fiscal conduce la nevalabilitatea codului de TVA pentru aceste operatiuni incepand cu 1 august 2010.

Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedura Fiscala, introdus prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2010.

In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa completeze si sa depuna, la organul fiscal competent,  formularul 095 „Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” si certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor.

Atentie! Aplicatia “Atlas Asigurati ” s-a actualizat din nou in data de 28.07.2010

Aplicatia pentru completarea declaratiilor privind contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii “Atlas Asigurati” a fost actualizata din nou, in data de 28.07.2010, cu versiunea 2.08.

Modificarile aduse de versiunea 2.08/28.07.2010:
– pentru perioada 01.2006 – 11.2006 se aplica algoritmul de calcul al zilelor suportate de la vremea respectiva.

Aplicatia “Atlas Asigurati”- versiunea 2.08, publicata pe site-ul CASMB, pentru intocmirea declaratiilor lunare poate fi descarcata de aici.

Afla aici cum se vor impozita veniturile de natura profesionala, altele decat cele salariale

Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicate spre dezbatere publica pe www.mfinante.ro, prevad urmatoarele:

Art.1 – (1) Prin sintagma „venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale”, denumite in continuare venituri de natura profesionala, prevazuta la art. III alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se intelege veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente potrivit art. 7 alin.(1) pct. 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati desfasurate de aceasta persoana in afara unei relatii de angajare.

Normele de aplicare a OUG nr.58/2010 referitoare si la drepturile de autor vor fi aprobate luni, 2 august 2010

Guvernul se va reuni luni, 2 augut 2010, pentru a adopta normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal referitoare si la drepturile de autor. In sedinta de miercuri, 28 iulie 2010, actul normativ a fost analizat de membrii Cabinetului, in prima lectura.

Proiectul de Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, precum si de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale a fost publicat, spre dezbatere publica, pe www.mfinante.ro.

OUG nr.58/2010: Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoanele nerezidente

In Monitorul Oficial nr.431/2010 a fost publicata OUG nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Iata principalele modificari cu aplicabilitate de la 1 iulie 2010 privind impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoanele nerezidente.

Impozitul pe profit
Persoana juridica romana va putea beneficia de credit fiscal pentru impozitul platit unui stat strain daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca  prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

Persoanele care trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar pentru inscrierea in ROI – precizari

Pentru a urgenta solicitarile operatorilor intracomunitari de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari, care intra in vigoare la data de 1 august 2010, Ministerul Finantelor Publice atrage atentia asupra continutului normelor metodologice, care aduc precizari cu privire la persoanele care trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar.

Astfel:
(1) In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, prin asociati si administratori se intelege numai asociatii si administratorii societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor in comandita pe actiuni, care au sediul activitatii economice in Romania, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu si al asociatilor.

(3) Institutiile publice, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite in Romania, care nu sunt constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia prezentarii cazierului judiciar, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari.

Intocmirea si depunerea bilantului la 30 iunie 2010 – precizari

Operatori economicii, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate vor depune raportarile contabile la 30 iunie 2010 la unitatile fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, pana cel traziu la data de 13 august 2010.

Raportarile contabile se pot depune fie la registratura unitatilor teritoriale, fie la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Raportarile contabile la 30 iunie 2010 cuprind trei formulare:
– Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;
– Contul de profit si pierdere, cod 20;
– Date informative, cod 30.

Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2010, impreuna cu exemplarele listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerului Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

Certificatul de amanare de la plata in vama a TVA

In Monitorul Oficial nr. 517/26.07.2010 a fost publicat Ordinul nr.1.996/16.07.2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 500/2007.

Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se elibereaza la solicitarea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal care au realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 125 indice 2 din Codul Fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 100 milioane lei (150 milioane lei valoarea anterioara). In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate.

Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr.118/2010?

Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale  din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.