Depunerea bilantului aferent anului fiscal 2010 – precizari

Obligatie
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si ale Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP), societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora pentru exercitiul financiar 2010 numai la unitatile teritoriale ale MFP.

De asemenea, societatile-mama sunt obligate sa depuna la unitatile teritoriale ale  MFP copii ale situatiilor financiare anuale consolidate.

Bilant – documente insotitoare
Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
– politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
– situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
– persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale MFP vor fi insotite de formularul „Date informative”, cod 30, si de formularul „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Atentie! Situatiile financiare anuale, raportul administratorului, respectiv al consiliului de administratie sau al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz, se depun la unitatile teritoriale ale MFP in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Situatiile financiare anuale trebuie sa fie semnate si stampilate de persoanele in drept (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie), conform legii.

Bilant – termen de depunere
Potrivit prevederilor Legii contabilitatii, termenul pentru intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale MFP a situatiilor financiare anuale de catre societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome si institutele nationale de cercetare-dezvoltare este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (30 mai 2011).

Subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate depun situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010 la unitatile teritoriale ale MFP in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor comerciale vor depune situatiile financiare anuale la unitatile teritoriale ale MFP in termen de 120 de zile de la  incheierea exercitiului financiar 2010 (30 aprilie 2011).

Asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizatiile sindicale, cultele religioase, precum si altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale intocmesc situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/2007 si le depun la unitatile teritoriale ale MFP in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (30 aprilie 2011).

Important! Pentru completarea situatiilor financiare anuale se utilizeaza programul de asistenta elaborat de MFP care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta.

Publicitatea situatiilor financiare anuale
In vederea efectuarii publicitatii legale, MFP transmite, electronic, la Oficiul National al Registrului Comertului, in forma electronica, copii de pe urmatoarele acte: situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, raportul si, dupa caz, raportul consolidat al consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si indicatorii economico-financiari necesari efectuarii publicitatii legale.

Publicitatea legala se realizeaza prin mentionarea in registrul comertului a depunerii situatiilor financiare anuale, insotite de raportul consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si prin publicarea indicatorilor economico-financiari extrasi din acestea.

Important! Societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea situatiilor financiare anuale, raportul administratorilor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.

Pentru societatile comerciale a caror cifra anuala de afaceri nu depaseste 10 milioane lei, anuntul va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului.

Baza legala: Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454/18.06.2008;  Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1080/30.11.2005; Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846/10.12.2007; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 674/04.10.2010;  Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889/30.12.2010.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 398 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.