Legea nr.262/2013: Completarea art.286 din Codul fiscal

Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 621 din 7 octombrie 2013.

Art. I. – Articolul 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:

„(41) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

(42) Avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se solicita dupa depunerea documentelor justificative de catre proprietarii terenurilor si are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, precum si delimitarea acestora.”

2. Dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:

„(51) Scutirea de la plata impozitului pe teren prevazuta la alin. (41) se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost obtinute avizele favorabile potrivit alin. (42).”

Art. II. – Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2014.

(Visited 427 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.