Planul de conturi general

Planul de conturi general este urmatorul:

Clasa 1: Conturi de capitaluri

Clasa 2: Conturi de imobilizari

Clasa 3: Conturi de stocuri și productie in curs de executie

Clasa 4: Conturi de terti

Clasa 5: Conturi de trezorerie

Clasa 6: Conturi de cheltuieli

Clasa 7: Conturi de venituri

Clasa 8: Conturi speciale

Clasa 9: Conturi de gestiune

Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarei entitati.

Conturile pot avea functiune contabila de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A/P). In general, conturile cu functiune contabila de activ corespund elementelor de natura activelor si cheltuielilor, iar conturile cu functiune contabila de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii si veniturilor sau sunt aferente ajustarilor de valoare.

In conturile cu trei cifre, cifra terminala 9 semnifica operatiuni de sens contrar celor acoperite in mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.

Conturile in afara bilantului sunt conturi care se debiteaza si se crediteaza in functie de modalitatea de inregistrare in conturile de bilant a operatiunii, la scadenta sau la data realizarii acesteia.

Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 „Conturi de gestiune“.

Planul de conturi general – Capitolul IV din  Anexa la OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr.766 din 10.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare (ultima actualizare prin OMFP nr.1690/2012).

TOP

CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL SI REZERVE

101. Capital
In functie de de forma juridica a entitatii se inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
1011. Capital subscris nevarsat (P)
1012. Capital subscris varsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public (P)
Acest cont mai apare doar la entitatile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
1018. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (P)

104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1064. Rezerve de valoare justa (P)
Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.
1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P)
Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
1068. Alte rezerve (P)

107. Rezerve din conversie (A/P)
Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.

108. Interese care nu controleaza
Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.
1081. Interese care nu controleaza – rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaza – alte capitaluri proprii (A/P)

109. Actiuni proprii
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
1095. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (A)

11. REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (A/P)
Acest cont apare doar la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr.94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (A/P)

12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

14. CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VANZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

15. PROVIZIOANE

151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518. Alte provizioane (P)

16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)

162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

166. 166.Datorii care privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)

167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)

168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)

169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

TOP

CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZARI

20. IMOBILIZARI NECORPORALE

201. Cheltuieli de constituire (A)

203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)

207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv (A)
Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
2075. Fond comercial negativ (P)
Acest cont apare numai  in situatiile financiare anuale consolidate.

208. Alte imobilizari necorporale (A)

21. IMOBILIZARI CORPORALE

211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri

212. Constructii (A)

213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
2134. Animale si plantatii (A)

214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)

22. IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE

223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare (A)

224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare (A)

23. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI

231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)

232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)

233. Imobilizari necorporale in curs de executie (A)

234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)

26. IMOBILIZARI FINANCIARE

261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

263. Interese de participare (A)

264. Titluri puse in echivalenta (A)
Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

265. Alte titluri imobilizate (A)

267. Creante imobilizate
2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)
2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)
2673. Creante legate de interesele de participare (A)
2674. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2677. Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)

269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2807. Amortizarea fondului comercial (P)
Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)

281. Amortizari privind imobilizarile corporale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)

29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR

290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (P)
Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)

291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)

293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P)

296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)
2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

TOP

CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

301. Materii prime (A)

302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminte si materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)

303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)

32. STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE

321. Materii prime in curs de aprovizionare (A)

322. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A)

323. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A)

326. Animale in curs de aprovizionare (A)

327. Marfuri in curs de aprovizionare (A)

328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A)

33. PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

331. Produse in curs de executie (A)

332. Servicii in curs de executie (A)

34. PRODUSE

341. Semifabricate (A)

345. Produse finite (A)

346. Produse reziduale (A)

348. Diferente de pret la produse (A/P)

35. STOCURI AFLATE LA TERTI

351. Materii si materiale aflate la terti (A)

354. Produse aflate la terti (A)

356. Animale aflate la terti (A)

357. Marfuri aflate la terti (A)

358. Ambalaje aflate la terti (A)

36. ANIMALE

361. Animale si pasari (A)

368. Diferente de pret la animale si pasari (A/P)

37. MARFURI

371. Marfuri (A)

378. Diferente de pret la marfuri (A/P)

38. AMBALAJE

381. Ambalaje (A)

388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)

39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)

392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)

394. Ajustari pentru deprecierea produselor
3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)

395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)

396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)

397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)

398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

TOP

CLASA 4 – CONTURI DE TERTI

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

401. Furnizori (P)

403. Efecte de platit (P)

404. Furnizori de imobilizari (P)

405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)

408. Furnizori – facturi nesosite (P)

409. Furnizori – debitori
4091. Furnizori – debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori – debitori pentru prestari de servicii (A)

41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

411. Clienti
4111. Clienti (A)
4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)

413. Efecte de primit de la clienti (A)

418. Clienti – facturi de intocmit (A)

419. Clienti-creditori (P)

42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

421. Personal – salarii datorate (P)

423. Personal – ajutoare materiale datorate (P)

424. Prime reprezentand participarea personalului la profit (P)
Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.

425. Avansuri acordate personalului (A)

426. Drepturi de personal neridicate (P)

427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)

428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)

43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

431. Asigurari sociale
4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

437. Ajutor de somaj
4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)

438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

441. Impozitul pe profit/venit
4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit (P)
Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii.

442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. TVA de plata (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibila (A)
4427. TVA colectata (P)
4428. TVA neexigibila (A/P)

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

445. Subventii
4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)

446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)

447. Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (P)

448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)

45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI

451. Decontari intre entitatile afiliate
4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)

453. Decontari privind interesele de participare
4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)
4538. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)

455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
4551. Actionari/asociati – conturi curente (P)
4558. Actionari/asociati – dobanzi la conturi curente (P)

456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)

457. Dividende de plata (P)

458. Decontari din operatii in participatie
4581. Decontari din operatii in participatie – pasiv (P)
4582. Decontari din operatii in participatie – activ (A)

46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

461. Debitori diversi (A)

462. Creditori diversi (P)

47. CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE

471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)

472. Venituri inregistrate in avans (P)

473. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)

475. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
4753. Donatii pentru investitii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

478. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (P)

48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII

481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)

482. Decontari intre subunitati (A/P)

49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

491. Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti (P)

495. Ajustari pentru deprecierea creantelor – decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)

496. Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi (P)

TOP

CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTITII PE TERMEN SCURT

501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)

506. Obligatiuni (A)

508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

51. CONTURI LA BANCI

511. Valori de incasat
5112. Cecuri de incasat (A)
5113. Efecte de incasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)

512. Conturi curente la banci
5121. Conturi la banci in lei (A)
5124. Conturi la banci in valuta (A)
5125. Sume in curs de decontare (A)

518. Dobanzi
5186. Dobanzi de platit (P)
5187. Dobanzi de incasat (A)

519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

53. CASA

531. Casa
5311. Casa in lei (A)
5314. Casa in valuta (A)

532. Alte valori
5321. Timbre fiscale si postale (A)
5322. Bilete de tratament si odihna (A)
5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
5328. Alte valori (A)

54. ACREDITIVE

541. Acreditive
5411. Acreditive in lei (A)
5412. Acreditive in valuta (A)

542. Avansuri de trezorerie (A)
In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.

58. VIRAMENTE INTERNE

581. Viramente interne (A/P)

59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)

596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)

598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

TOP

CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

601. Cheltuieli cu materiile prime

602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia si apa

606. Cheltuieli privind animalele si pasarile

607. Cheltuieli privind marfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

609. Reduceri comerciale primite

61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

643. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit

644. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii

645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6456. Contributia unitatii la schemele de pensii facultative
6457. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

654. Pierderi din creante si debitori diversi

658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 6588. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

663. Pierderi din creante legate de participatii

664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobanzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus
Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

TOP

CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETA

701. Venituri din vanzarea produselor finite

702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

704. Venituri din servicii prestate

705. Venituri din studii si cercetari

706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

707. Venituri din vanzarea marfurilor

708. Venituri din activitati diverse

709. Reduceri comerciale acordate

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

722. Venituri din productia de imobilizari corporale

74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

761. Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7613. Venituri din interese de participare

762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creante imobilizate

764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferente de curs valutar

766. Venituri din dobanzi

767. Venituri din sconturi obtinute

768. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ
Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

TOP

CLASA 8 – CONTURI SPECIALE

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

801. Angajamente acordate
8011. Giruri si garantii acordate
8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite
8021. Giruri si garantii primite
8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi in afara bilantului
8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038. Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie
8039. Alte valori in afara bilantului

804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

805. Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
8051. Dobanzi de platit
8052. Dobanzi de incasat
Acest cont se foloseste de catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing.

806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera

807. Active contingente

808. Datorii contingente

89. BILANT

891. Bilant de deschidere

892. Bilant de inchidere

TOP

CLASA 9 – CONTURI DE GESTIUNE
Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.

90. DECONTARI INTERNE

901. Decontari interne privind cheltuielile

902. Decontari interne privind productia obtinuta

903. Decontari interne privind diferentele de pret

92. CONTURI DE CALCULATIE

921. Cheltuielile activitatii de baza

922. Cheltuielile activitatilor auxiliare

923. Cheltuieli indirecte de productie

924. Cheltuieli generale de administratie

925. Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCTIEI

931. Costul productiei obtinute

933. Costul productiei in curs de executie


TOP

(Visited 1,355 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.