Declaratia 112 – cum se completeaza anexa 1.2

Declaratia 112 se depune de catre angajatori si entitatle asimilate acestora. Se completeaza cu programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.

C. ANEXA nr.1.2 – “Anexa asigurat”

Sectiunea “Date de identificare a asiguratului”
Sectiunea “Detalii coasigurati”
SECTIUNEA A
SECTIUNEA B
SECTIUNEA C. Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati asimilate angajatorului
SECTIUNEA D. Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se completeaza cate o anexa pentru fiecare asigurat pentru care exista obligatia declararii, conform legii.

Sectiunea “Date de identificare a asiguratului”

1.Caseta “CNP/NIF” – se completeaza codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.Caseta “CNP/NIF anterior” – se completeaza codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala anterior celui actual (din declaratia anterioara), atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative).

3.Caseta “Nume” si caseta “Prenume” – se inscrie numele, respectiv prenumele asiguratului.

4.Caseta “Nume anterior” si caseta “Prenume anterior” -se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative – se inscrie numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declaratia anterioara).

5.Caseta “Data angajare” – se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate – se inscrie data de la care asiguratii incep activitatea dependenta la un angajator, respectiv data de la care incepe relatia de dependenta dintre asigurat si institutia asimilata.

6.Caseta “Data plecare” – se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate – se inscrie data la care inceteaza activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care inceteaza relatia de dependentadintre asigurat si institutia asimilataangajatorului.

Caseta “Data angajare” si caseta “Data plecare”, dupa caz, se completeaza de fiecare data cand se intocmeste declaratia.

7.Caseta “Casa de asigurari de sanatate a asiguratului” – contine codificarea casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta asiguratii, in functie de optiunea acestora si cu care s-a incheiat contractul de asigurari sociale de sanatate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucuresti, _A este AOPSNAJ, _T este CASMTCT. Pentrul restul judetelor prescurtarea este identica cu codificarea de la autoturisme.

8.Caseta „Asigurat/neasigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate” – se inscriu persoanele asigurate pentru care exista obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii in luna de raportare, potrivit legii, respectiv, persoanele neasigurate pentru care nu exista obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii si se completeaza astfel:
“1” – persoanele pentru care se plateste contributia (ex. persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariului, in luna de raportare, in baza contractului individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si din orice alte activitati dependente, etc.,);
“2” – persoanele pentru care nu se plateste contributia (ex. daca sunt numai cenzori, membri in consiliu de administratie sau daca sunt cadre militare in activitate si functionari publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si sigurantanationala, etc. ).

9. Caseta „Asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj” – Se completeaza pentru a se evidentia daca persoana este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare, astfel:
„1” – pentru persoanele asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare;
„2” – pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare.

TOP

Sectiunea “Detalii coasigurati”
Se inscriu coasiguratii sistemului de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
-CNP coasigurat
-Nume coasigurat
-Prenume coasigurat
-Tip coasigurat se completeaza astfel: S –sot/sotie
P – parinte (mama, tata)

Atentie! Pentru fiecare asigurat, se va completa una din sectiunile A, B sau C, dupa caz.

TOP

Declaratia 112 – SECTIUNEA A

Se inscriu datele pentru asiguratii care realizeaza in luna de raportare numai venituri din salarii si asimilate salariilor si care au avut un singur raport de munca cu angajatorul respectiv, nu au lucrat in conditii deosebite/speciale si nu au beneficiat de indemnizatii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.

-Randul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca” – se inscrie tipul de asigurat, conform Nomenclatorului “Tip asigurat”. Pentru asiguratii in sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din Nomenclatorul “Tip asigurat” „1 – Salariat” sau „3 – Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu (nu este salariat)”.

-Randul 2 “Pensionar” – se completeaza cu „1” in cazul asiguratilor care au si statutul de pensionar si „0 ” pentru celelalte situatii. In cazul in care se completeaza randul 2 “Pensionar” cu cifra „1” se completeaza obligatoriu si randul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca”.

-Randul 3 “Tip contract munca din punct de vedere al timpului de lucru” – se completeaza cu:
-“N” – pentru norma intreaga(6, 7, 8 ore) sau
-“Pn” (partial P1, P2…P7), unde “n” reprezinta numarul de ore zilnice de contract partial.

-Randul 4 “Ore norma zilnica contract” – se completeaza cu programul normal de lucru specific locului de munca al asiguratului, exprimat in ore. Prin program normal de lucru se intelege programul prevazut la art.109 alin.(1) din Codul muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite sau alin.(2) din art.109 din Codul muncii. Norma zilnicapoate safie de 8, 7 sau 6 ore.

-Randul 5 “Ore lucrate efectiv in luna” – se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de munca, perioada suportata de angajator din fondul de salarii potrivit legii se considera perioada lucrata (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suporta de angajator din fondul de salarii sunt considerate ore efectiv lucrate).

-Randul 6 “Ore suspendate luna” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator din fondul de salarii.

-Randul 7 “Total zile lucrate” – se completeaza cu numarul total de zile lucrate si nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Codului muncii.

-Randul 8 “Venit brut realizat ” – se inscrie castigul brut neplafonat realizat de asigurat, in vederea calcularii contributiilor de asigurari sociale. Nu se includ indemnizatiile de asigurari sociale.

-Randul 9 “Baza Contributie Individuala SOMAJ” -se completeaza cu suma reprezentand baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj.

-Randul 10 “Contributie individuala SOMAJ”- se completeaza cu suma reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de prevederile legale in vigoare pentru contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra bazei de calcul a contributiei individuale de somaj.

-Randul 11 “Baza Contributie Individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia de asigurari de sanatate datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit legii.

-Randul 12 “Contributie individuala SANATATE” – se inscrie suma reprezentand contributia individualadatoratade asigurat si retinutade angajator, potrivit legii.

-Randul 13 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata ” – se inscrie castigul brut care constituie baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, plafonat conform legilor in vigoare.

-Randul 14 “Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE” – se inscrie contributia individualade asigurari sociale datoratade asigurat si retinutade angajator, potrivit legii.

-Randul 15 “ Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale daca pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligatia de a plati contributia la Fondul de garantare si “0” daca pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati.

TOP

Declaratia 112 – SECTIUNEA B

Se completeaza numai daca salariatul nu se incadreaza la Sectiunea A (a avut mai multe contracte de munca la acelasi angajator sau a avut concedii medicale sau a lucrat in conditii diferite de munc asau a beneficiat de indemnizatii sau de motive de scutire).

B.1. Contract/Contracte de munca sau/si somaj tehnic beneficiar de scutire
In situatia in care asiguratul are mai multe contracte de munca incheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizica se incadreaza in mai multe tipuri de asigurat, se va completa cate o inregistrare pentru fiecare contract incheiat de asigurat cu angajatorul respectiv, sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:

-Randul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca” – se completeaza cu tipul de asigurat, conform Nomenclatorului “Tip asigurat”.Pentru asiguratii in sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din Nomenclatorul “Tip asigurat” „1 – Salariat” sau „3 – Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu (nu este salariat)”.

-Randul 2 “Pensionar” – se completeaza cu „1” in cazul asiguratilor care au si statutul de pensionar si „0 ” pentru celelalte situatii. In cazul in care se completeaza randul 2 “Pensionar” cu cifra „1” se completeaza obligatoriu si randul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca”.

-Randul 3 “Tip contract munca din punct de vedere al timpului de lucru”– se completeaza cu N (norma intreaga 6,7,8 ore) sau Pn (partial P1, P2, …, P7) unde n reprezinta numarul de ore zilnice de contract partial.

-Randul 4 “Ore norma zilnica contract” – se completeaza cu programul normal de lucru specific locului de munca al asiguratului, exprimat in ore. Prin program normal de lucru se intelege programul prevazut la art.109 alin.(1) din Codul muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite sau alin.(2) din art.109 din Codul muncii. Norma zilnicapoate safie de 8, 7 sau 6 ore.

-Randul 5 “Ore lucrate efectiv in luna” – se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de munca perioada suportata de angajator potrivit legii se considera perioada lucrata (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suportade angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).

-Randul 6 ”Ore suspendate luna” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suporta de angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).

-Randul 7 „Din care ore somaj tehnic in luna, beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art.52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii. Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul prevederilor legale in vigoare si se completeazaRandul 1 „Motiv scutire” din Sectiunea B, pct B.1.1 „Scutiri la plata”; in caz contrar se completeaza cu zero.

-Randul 8 “Total zile lucrate” – se completeaza cu numarul total de zile lucrate si nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Codului muncii.

-Randul 9 „Zile somaj tehnic beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul de zile lucratoare in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art.52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale potrivit legii. Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul prevederilor legale in vigoare si se completeaza Randul 7 „Din care ore somaj tehnic in luna, beneficiare de scutire” si Randul 1 „Motiv scutire” din Sectiunea B, pct B.1.1 „Scutiri la plata”; in caz contrar se completeazacu zero.

-Randul 10 „Baza de calcul la contributia individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare.

– Randul 11 “ Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in situatia in care pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligatia de a plati contributia la Fondul de garantare si “0” in situatia in care pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati.

B.1.1. Scutiri la plata

Se completeaza, dupa caz, pentru fiecare asigurat care beneficiaza, in mod direct sau prin angajatorul sau, de prevederi legale care prevad scutiri, totale sau partiale, de la plata contributiilor sociale.

-Randul 1 “Motiv scutire” – se completeaza, prin selectarea din “Lista de valori” a motivului/temeiului legal potrivit caruia angajatorul sau/si asiguratul beneficiaza de scutire sau/si reducere de la plata contributiilor sociale. “Lista de valori” se actualizeaza functie de actele normative care vor fi in vigoare incepand cu anul 2011, atribuindu-se cate o valoare distincta pentru fiecare act normativ.

-Randul 2 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ” – se inscrie suma care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator.

-Randul 3 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE”– se inscrie suma care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari pentru sanatate datoratade angajator.

-Randul 4 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE in conditii normale de munca ” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datorata de angajator in conditii normale de munca.

-Randul 5 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE in conditii deosebite de munca ” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datorata de angajator in conditii deosebite de munca.

-Randul 6 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE in conditii speciale de munca ” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datorata de angajator in conditii speciale de munca.

-Randul 7 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ” – se inscrie suma care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari pentru somaj.

-Randul 8 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE” – se inscrie suma care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari pentru sanatate.

-Randul 9 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii normale de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii normale de munca. In cazul in care nu se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, contributia asigurat se completeazacu “0”.

-Randul 10 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii deosebite de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii deosebite de munca. In cazul in care nu se datoreaza contributia individualade asigurari sociale, contributia asigurat se completeazacu “0”.

– Randul 11 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii speciale de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii speciale de munca. In cazul in care nu se datoreaza contributia individualade asigurari sociale, contributia asigurat se completeazacu “0”.

B.2. C.N.P.A.S. – Conditii de munca

Se completeaza pe tipuri de conditii de munca: normale, deosebite sau speciale.

-Randul 1 “Indicativ conditii speciale” – contine temeiul legal al incadrarii in conditii speciale de munca (se completeaza conform Nomenclatorului “Indicativ conditii speciale” )

-Randul 2 “Zile lucrate in conditii normale” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii normale de munca.

-Randul 3 “Zile lucrate in conditii deosebite” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii deosebite de munca.

-Randul 4 “Zile lucrate conditii in speciale” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii speciale de munca.

-Randul 5 “Venit brut realizat in conditii normale” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii normale de munca.

-Randul 6 “Venit brut realizat in conditii deosebite” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii deosebite de munca.

-Randul 7 “Venit brut realizat in conditii speciale” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii speciale de munca.

B.3. Indemnizatii Asigurari Sociale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare sau Prestatii conform Legii nr.346/2002, republicata.

Se completeaza daca exista in luna de raportare indemnizatii de asigurari sociale sau concedii medicale.

-Randul 1 “ Zile indemnizatii in conditii normale” – se inscrie numarul total de zile lucratoare in care asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si de prestatii prevazute de Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata (numar total de zile lucratoare aferente prestatiei si/sau indemnizatiei acordate).

-Randul 2 “Zile indemnizatii in conditii deosebite” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii deosebite de munca.Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, care sunt corespunzatoare, in aceste situatii, conditiilor normale de munca.

-Randul 3 “Zile indemnizatii in conditii speciale” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii speciale de munca. Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, care sunt corespunzatoare in aceste situatii conditiilor normale de munca.

-Randul 4 “Total zile lucratoare concediu medical (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical.

-Randul 5 “Total zile lucratoare concediu medical pentru accidente de munca” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical (conform Legii nr.346/2002, republicata).

-Randul 6 “Zile prestatii suportate din FAAMBP” – se inscrie numarul de zile lucratoare prestatii pentru cuantum prestatii suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

-Randul 7 “ Zile de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri” – se inscrie numarul de zile de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art.61 alin.(1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se acorda integral (3 luni), o singura data in perioada pana la implinirea, de catre copil, a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. Se acorda pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art.1 dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate in una din situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).

Atentie!
Randul 7 “Zile de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri” nu se completeaza pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendata) si raportate de agentiile de prestatii sociale judetene si a municipiului Bucuresti
.

-Randul 8 “Baza de calcul a CAS aferenta indemnizatiilor (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)- asigurat” – contine suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala si a ajutorului de deces.

-Randul 9 “Suma prestatii de asigurari sociale suportata de angajator (conform Legii nr.346/2002, republicata) ” – se inscrie totalul sumelor reprezentand prestatii de asigurari sociale de suportat de catre angajator.

-Randul 10 “Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP” – se inscrie totalul sumelor reprezentand prestatii de asigurari sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Acest rand se completeaza numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de munca sau boli profesionale.

-Randul 11 “Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii” – contine cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca sau boala profesionala plus baza de calcul a contributiei la Bugetul asigurarilor sociale de stat aferenta indemnizatiilor conform art.45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform legilor in vigoare, exclusiv ajutorul de deces.

-Randul 12 “Total indemnizatie sanatate suportata de angajator” – contine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportata de angajator.

-Randul 13 “Total indemnizatie sanatate suportata din FNUASS” – contine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

B.4. Centralizator asigurat

Se completeaza obligatoriu.

Se inscriu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:

-Randul 1 “Total zile lucrate” – se inscrie numarul de zile lucrate in conditii de munca normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depasi numarul de zile lucratoare din luna stabilit conform Codului muncii.

-Randul 2 “Total zile somaj tehnic beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul total de zile lucratoare in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale potrivit legii.

-Randul 3 “Baza Contributie Individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin insumarea bazelor de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare tuturor contractelor incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

-Randul 4 “Contributie Individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit prevederilor legale in vigoare, cumulata pentru toate contractele incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. Se calculeaza prin insumarea contributiilor individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare tuturor contractelor incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

-Randul 5 “Baza Contributie Individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia individualapentru asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

-Randul 6 “Contributie Individuala SANATATE” – se inscrie contributia datorata de asigurat si retinutade angajator, potrivit legii.

-Randul 7 “Baza contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata” – se inscrie castigul brut care constituie baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, plafonata, conform legilor in vigoare.

-Randul 8 “Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE” – se completeaza cu CAS datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra castigului baza de calcul CAS.

-Randul 9 “Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia angajatorului la Fondul de garantare, cumulat pentru toate contractele incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

TOP

Declaratia 112 – SECTIUNEA C. Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati asimilate angajatorului

Se completeaza numai pentru categorii de asigurati din Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”, astfel:

– Randul 1 “Tip asigurat alte entitati asimilate” – se completeaza conform Nomenclatorului “Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”. Pentru asiguratii din sistemul public de pensii si/sau din sistemul asigurarilor de sanatate, care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, a contractelor de agent sau din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit,din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d), venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul Fiscal, care nu genereaza o persoana juridica precum si venituri obtinute din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal, se va selecta din nomenclator valoarea „17” , „18”, „20” , „21”, „22”, „23”, dupa caz.

-Randul 2 “Zile” – se completeaza numarul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.

-Randul 3 “Total zile concediu medical (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)” – se completeaza cu numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Randul 4 “Zile concediu medical pentru accidente de munca” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical (conform Legii nr.346/2002, republicata).

-Randul 5 “Zile prestatii suportate din FAAMBP” – se inscrie numarul de zile lucratoare de prestatii de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

-Randul 6 “Venit brut realizat” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat, in vederea calcularii contributiilor de asigurari sociale.

-Randul 7 “Prestatii pentru accidente de munca” – se inscrie suma prestatiilor de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, conform Legii nr.346/2002.

-Randul 8 “Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP” – contine suma prestatiilor de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

-Randul 9 “Baza Contributie Individuala SOMAJ” – se completeazacu zero.

-Randul 10 “Contributie Individuala SOMAJ” – se completeaza cu zero.

-Randul 11 “Baza Contributie Individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia individualapentru asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

-Randul 12 “Contributie Individuala SANATATE” – se completeaza cu contributia individuala de asigurari pentru sanatate datorata pentru asigurat de entitatea asimilata angajatorului, potrivit legii.

-Randul 13 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata” – se completeaza cu suma castigurilor care constituie baza individuala de calcul pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale, plafonata potrivit legilor in vigoare.

-Randul 14 “Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE” – se inscrie contributia individualade asigurari sociale.

TOP

Declaratia 112 – SECTIUNEA D. Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se completeaza pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:

-Randul 1 “Seria certificatului de concediu medical” – se completeaza cu seria certificatului de concediu medical.

-Randul 2 “Numarul certificatului de concediu medical ”– se completeaza cu numarul certificatului de concediu medical.

-Randul 3 “Seria certificatului de concediu medical initial” – se completeaza cu seria certificatului de concediu medical initial, doar atunci cand exista si certificate medicale in continuare.

-Randul 4 “Numarul certificatului de concediu medical initial” – se completeaza cu numarul certificatului de concediu medical initial, doar atunci cand exista si certificate medicale in continuare.

-Randul 5 “Data acordarii certificatului medical (zz.ll.aaaa)” – se completeaza data acordarii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.

-Randul 6 “Data inceput valabilitate concediu medical” – se completeaza data inceperii valabilitatii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.

-Randul 7 “Data incetare valabilitate concediu medical” – se completeaza data incetarii valabilitatii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.

-Randul 8 “Codul numeric personal al copilului” – se inscrie codul numeric personal al copilului pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizatie “09”.

-Randul 9 “Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical” – se inscrie codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.

-Randul 10 “Locul de prescriere a certificatului medical”– se completeaza cu:
”1” – cand certificatul a fost eliberat de medicul de familie, ”2” – cand certificatul a fost eliberat de spital, ”3” – cand certificatul a fost eliberat de ambulatoriu, ”4” – cand certificatul a fost eliberat de Casa de asigurari de sanatate (numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurari de sanatate pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului nr.592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr.1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socialain raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseazain cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr.574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.1.408/71.

-Randul 11 “Cod de urgenta medico-chirurgicala”– se completeaza codul de urgenta medico-chirurgicala care este inscris in certificat.

-Randul 12 “Cod boala infectocontagioasa grupa A” – se completeazacodul de boala infectocontagioasagrupa A care este inscris in certificat.

-Randul 13 “Numarul avizului medicului expert” – se completeaza numarul de aviz al medicului expert inscris in certificat.

-Randul 14 “Zile prestatii (zile lucratoare) suportate de angajator” – se completeaza numarul de zile de prestatii (zile lucratoare) pentru incapacitate temporara de munca, suportate de angajator.

-Randul 15 “Zile prestatii (zile lucratoare) suportate din FNUASS” – se completeaza numarul de zile prestatii (zile lucratoare) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

-Randul 16 “Total Zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical” – se completeaza numarul total de zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical acordat.

-Randul 17 “Suma veniturilor din ultimele 6 luni” – se completeaza cu suma veniturilor din ultimele sase luni, care fac parte din baza de calcul.

-Randul 18 “Numar de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni” – se completeaza cu numarul de zile aferente veniturilor realizate in ultimele sase luni, care fac parte din baza de calcul.

-Randul 19 “Media zilnica a bazei de calcul” – se completeaza cu media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor si se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele sase luni si numarul total de zile aferente celor sase luni.

-Randul 20 “Indemnizatie sanatate suportata de angajator” – se completeaza cu cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, suportata de angajator.

– Randul 21 “Indemnizatie sanatate suportata din FNUASS” – se completeaza cu cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, suportata Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Declaratia 112 – cine o depune
Declaratia 112 – cum se completeaza Anexa 1
Declaratia 112 – cum se completeaza Anexa 1.1

TOP

(Visited 3,381 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − four =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.