Sinteza acte normative august – septembrie 2013

OPANAF nr.878/2013 modifica/completeaza OPANAF nr.1950/2012 (formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa), M.Of. nr.432/16.07.2013, data intrarii in vigoare 16.07.2013

*se modifica D101:

-sediile permanente din Ro ale p.j. straine pentru fiecare sediu permanent de la 01.01.2013 la 30.06.2013 depun D101 pana la 25.07.2013. Aceste sedii permanente nu mai depun D100 pentru impozitul aferent trimestrului II 2013. Sediile permanente desemnate pentru declararea si plata impozitului/profit, vor calcula pentru perioada 01.07-31.12.2013 imp/profit si vor declara prin D101;

-p.j. Ro care au trecut de la 01.02.2013 la plata /venit micro si depasesc 65.000 de euro in cursul anului 2013 vor depune D101 pentru perioada 01.02-31.12.2013;

-p.j. Ro platitoare de imp/venit micro care au inceput sa desfasoare activitatile de la art.112^2 vor calcula imp/profit din punctul de vedere a D101 de la 01 a primei luni din trimestrul in care au inceput sa desfasoare activit. si 31.12.2013.

OMFP nr.966/2013 Decizia Comisiei fiscale centrale nr.2,M.Of. nr.451/23.07.2013

*pentru recuperarea cheltuielilor de scolarizare cuprinse in titluri executorii transmise de institutii publice organelor fiscale pentru executare silita, nu se calculeaza obligatii accesorii numai daca titlul executoriu prevede.

LEGEA nr.245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Austria, de modificare a CEDI, M.Of. nr.448/22.07.2013, data intrarii in vigoare 25.07.2013

*schimbul de informatii la cerere (nu se face in mod spontan sau automat)

OPANAF nr.938/2013 aproba formularul D630 Decizie de impunere anuala pentru stabilirea CASS , M.Of. nr.485/02.08.2013, data intrarii in vigoare 02.08.2013

*pentru stabilirea obligatiei anuale de plata a CASS si pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu de plati anticipate incepand cu anul 2012, se emite pentru fiecare categorie de venit pentru care se stabileste CASS;

*diferenta de CASS stabilita in plus se plateste in 60 de zile de la data comunicarii;

*are in anexa Situatie privind stabilirea CASS lunare pentru veniturile din Decizie.

OG nr.16/2013 pentru modificarea Codului fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, M.Of. nr.490/02.08.2013, data intrarii in vigoare 05.08.2013 si partial 01.09.2013

*art.11 alin.(1^1) – (1^4) (contribuabilii declarati inactivi si efectele inactivarii)

-contribuabilii declarati inactivi care desfasoara activitate in perioada de inactivitate au obligatii fiscale de plata a impozitelor si taxelor, dar nu au drept de deducere a cheltuielilor si a TVA. Ei vor putea ajusta TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA in favoarea lor daca achizitiile sunt destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuata dupa inregistrarea in scopuri de TVA )art.149 si 149). Beneficiarii care achizitioneaza de la inactivi nu au drept de deducerea cheltuielilor si TVA exceptie achizitii in procedura de executare silita si de la persoane aflate in procedura falimentului;

-contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, nu beneficiaza de drept de deducere a TVA pentru achizitiile efectuate dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA. Ei vor ajusta TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA in favoarea lor daca achizitiile sunt destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa inregistrarea in scopuri de TVA (art.148 si 149). Beneficiarii care achizitioneaza de la acesti contribuabili nu au drept de deducere a TVA, exceptie achizitii in cadrul procedurii de executare silita si de la persoane aflate in procedura falimentului;

*art.20^1 (societati comerciale platitoare de impozit pe profit)
Croatia a devenit Stat membru UE.

*art.58^1 a fost abrogat, se referea la deducerea, de catre contribuabil, la locul de munca de baza din ven. impozabile a cheltuielilor cu economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ pana la 300 euro/an, prin organul fiscal;

*art.140 alin.(2) introduce lit.g), se aplica cota de 9% la TVA pentru livrarea de paine si specialitati de panificatie (din aluat de paine fara adaosuri (cod 1071) faina alba de grau, semi alba de grau, faina de secara (pt.cod 1061), grau comun si meslin, secara (vezi si art.160) de la 01.09.2013!

*art.150 alin.(3) TVA este datorata de persoana careia i se livreaza energie eoliana, gaz, energie termica, magent de frig daca aceste livrari sunt facute de un furnizor care nu este stabilit in Ro sau nu este considerata a fi stabilita in Ro potrivit art.125^1 alin.(2) chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Ro pe art.153 alin.(4) sau (5)

*art.153 alin.(9) lit.c) se modifica (organele fiscale anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu)

-pentru fapte inscrise in cazier (infractiuni, etc.) de la data comunicarii deciziei de anulare numai daca asociatii majoritari/asociatul unic au inscrise faptele in cazier.

*art.153 alin.(9^1) referitor la inregistrarea in scopuri de TVA dupa o anulare:

-daca anularea s-a facut pentru fapte inscrise in cazier daca inceteaza situatia care a condus la anulare;

-daca anularea s-a facut pentru nedepunere D300 sau daca s-au depus deconturile si prezinta cerere motivata;

-daca anularea s-a facut pentru D300/zero/6 luni, prin depunere de cerere si declaratie ca va desfasura activitate;

*art.153 alin.(9^2) Registrul persoanelor impozabile (RPI) inregistrate in scopuri de TVA in Ro si RPI a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata:

-anularea inregistrarii in scopuri de TVA produce efecte pe art.11 Cod fiscal:
– la furnizor de la data comunicarii
– la beneficiarul din ziua urmatoare datei operarii anularii inregistrarii in RPI

*art.153 alin.(9^3) si alin.(9^4), nou introduse pentru reglementarea situatiei cand inregistrarea in scopuri de TVA s-a facut dintr-o eroare;

*art.155 alin.(31) si alin.(34) referitor la locul de stocare a facturilor.

-nu poate fi pe teritoriul unei tari cu care nu exista reglementare pentru asistenta reciproca

-facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in forma electronica indiferent de forma originala in care au fost trimise ori puse la dispozitie; la stocarea electronica nu este obligatorie aplicarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

*art.160 alin.(2) se completeaza cu 2 litere noi pentru livrarea de energie electrica si transferul de certificate verzi (aplicarea masurilor de simplificare pentru cereale, plante tehnice, energie electrica, certificate verzi se prelungeste pana la 31.12.2018) de la 01.09.2013!

*la art.206^69 si 207, modificari la garantia pentru expeditorul inregistrat si se introduce accize la alte produse de lux (bijuterii din aur si platina, confectii din blanuri naturale, iahturi, autoturisme si autoturisme de teren noi sau rulate cu capacitatea cilindrica mai mare sau egala cu 3000 cmc, arme de vanatoare si cele de uz personal, cartuse cu glont, etc.) de la 01.09.2013!

*anexa 1 la alcool etilic nivelul accizei este de 1000 euro/hl alcool pur; de la 01.09.2013!

*art.296^19 alin.(2) pentru persoanele care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, contracte incheiate potrivit Codului Civil, contracte de agent, venituri din expertize judiciare si extrajudiciare, declararea contributiilor sociale individuale se face de platitorul de venit asimilat astfel angajatorului prin depunerea D112. Baza de calcul a contributiilor sociale este venitul brut din contract, valoarea comisioanelor sau onorariilor stabilite si orice alte venituri obtinute.

Pentru modificarea OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

*persoanele (fizice/juridice) care achizitioneaza autovehicule electrice noi beneficiaza de un tichet cu valoare nominala=ecotichet

HG nr.644/2013 pentru completarea HG nr.298/2013 pentru organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si a HG nr.870/2009, M.Of. nr.545/28.08.2013, data intrarii in vigoare 28.08.2013

*introduce activitati caracteristice cluburilor de poker, activitati pentru care se poate solicita obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, biletul de intrare la acest club este 10 lei valabil 24 ore;

*vanzarea sau cumpararea de mijloace de joc de baza obliga operatorii economici la declararea tranzactiei directiei de specialitate din cadrul ONJN;

*renuntarea la exploatarea mijloacelor de joc se declara la ONJN;

*organizatorii sistemelor jack-pot pentru fiecare sistem in parte vor notifica acest lucru ONJN. Organizatorii de jocuri de noroc pot interconecta mijloacele de joc de tip slot-machine intr-un sistem tip jack-pot.

OPANAF nr.2224/2013 formularul D311 Declaratie privind TVA colectata datorata de persoane impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit art.153 alin.(9) lit.a) – e) sau g) din Codul fiscal, M.Of. nr.549/29.08.2013, data intrarii in vigoare 29.08.2013

*D311 se depune de catre: persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu (art.153 alin.9 lit.a-e) si pentru care intervine obligatia platii TVA colectate (art.11 alin.1^1 si alin.1^3) si tot aceste persoane daca efectueaza livrari de bunuri prin organele de executare silita;

*persoane impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu (art.153 alin.9 lit.a-e) pentru activitatea desfasurata inainte de anularea inregistrarii dar pentru care exigibilitatea TVA intervine dupa anulare din aplicarea STVAI si persoanele impozabile care au solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA au aplicat STVAI si exigibilitatea intervine dupa anularea inregistrarii;

*se declara TVA colectata care trebuie platita;

*scadenta:25 a lunii urmatoare cele in care intervine exigibilitatea TVA;

*mod de depunere: la registratura sau prin posta

OPANAF nr.2223/2013 formularul D307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarilor TVA, M.Of. nr.548/29.08.2013, data intrarii in vigoare 29.08.2013

*suma TVA rezultata din ajustare se plateste in contul 20.10.01.01.05 TVA de plata la BS rezultata ca urmare a ajustarilor;

*suma TVA rezultata din ajustarea TVA de persoanele al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata conform art.153 alin.(9) lit.g (la cerere) se restituie;

*D307 se depune de catre:
-persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) in calitate de succesor al cedentului pentru ajustarea TVA dedusa, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153;
-utilizatorul activului achizitionat printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA;
-persoane impozabile care dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA au efectuat ajustari incorecte sau nu au efectuat ajustarile de taxa;
-persoane impozabile care au solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA au efectuat ajustari incorecte sau nu au efectuat ajustarile de taxa;

*scadenta: 25 a lunii urmatoare operatiunii;

*forma depunerii: la posta, direct la registratura;

*exista si D307 rectificativa!

OG nr.28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, M.Of. nr.553/30.08.2013, data intrarii in vigoare 01.09.2013

OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala

*art.35^1 introdus nou, referitor la plata in numerar a impozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati agricole datorate de persoanele fizice, la ghiseele unitatii administrativ teritoriale (UAT) localitatii in care persoana fizica are domiciliul fiscal si unde nu exista administratie fiscala a ANAF.

CONDITIE: intre unitatea administrativ teritoriala si ANAF sa fie incheiat protocol in acest sens!

-pentru sumele astfel incasate de (UAT) exista un termen de maxim 5 zile lucratoare de la incasare pentru depunere in cont distinct; ordin comun

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se modifica:

*art.160 alin.(2) lit.e) privind livrarea de energie electrica se precizeaza:
-cumparatorul sa detina licenta valabila de furnizare a energiei electrice eliberata de ANRDE este comerciant;
-activitatea principala a cumparatorului este de revanzare a energiei electrice.

Pentru operatiunile de la 01.09.2013 se transmite o declaratie pe proprie raspundere.

*art.209 alin.(1) si (3) cine sunt platitorii de accize se completeaza cu persoanele fizice care achizitioneaza intracomunitar sau importa iahturi, autoturisme cu capacitatea cilindrica egala sau mai mare de 3000 cmc, motoare pentru iahturi.

*art.211 momentul exigibilitatii accizei:
-la momentul receptionarii pentru produsele: cafea, bijuterii, aur, platina, confectii din blanuri naturale, iahturi, autoturisme si cele de teren cu capacitatea cilindrica mai mare de 3000 cmc, arme de vanatoare, cartuse cu glont, motoare pentru iahturi.

*art.213 termenul de plata a accizelor este:
-pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru: situatiile prevazute la art. 211 lit. a), c), d) si f
-la data exigibilitatii accizelor pentru situatiile prevazute la art. 211 lit. b) si e)
-la momentul efectuarii formalitatilor vamale de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), provenite din operatiuni de import

*art.214 alin.(3) nou introdus referitor la depunerea declaratiei de accize pentru produsele de la 211 (207 a)-c)) si f)- l) inclusiv, daca este sarcina unei persoane fizice, intervine numai atunci cand se datoreaza accize (operatorii economici pentru consum propriu si persoane fizice la achizitii intracomunitare)

OMFP nr.1479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, M.Of. nr.575/10.09.2013, data intrarii in vigoare 10.09.2013

*angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod 5821, 5829, 6201, 6202, 6209) si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit (art.55 alin.(4) lit.l) CF) daca sunt indeplinite cumulativ 4 conditii:

-posturile pe care sunt angajati corespund listei ocupatiilor din anexa 1 la ordin;

-postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica ce apare in organigrama;

-diploma de invatamant superior de lunga durata sau ciclul I de studii universitare cu licenta avand inscrisa una din specializarile din anexa 2 si presteaza efectiv una din activitatile din anexa 1;

-angajatorul a realizat la 31 decembrie an precedent (inregistrat distinct in balanta analitica) venit din creare de programe pentru calculator pentru comercializare de cel putin 10.000 USD/angajat care beneficiaza de scutire (in lei la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR pentru fiecare luna in care s-a realizat venit)

*ordinul prevede detinerea de documente justificative la sediul angajatorului;

*angajatorul intocmeste stat de plata separat pentru acesti angajati;

*scutirea de imp/venit se face indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

OMFP nr.1520/2013 pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art.5 din OUG nr.50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, M.Of. nr.583/13.09.2013, data intrarii in vigoare 13.09.2013

*obiectul inlesnirilor: obligatii fiscale principale si accesorii administrate de ANAF sau alte sume datorate BGC si transmise spre recuperare acestei autoritati;

*inlesnirile sunt:

-amanarea la plata a obligatiilor principale si accesorii daca contribuabilul are de incasat sume certe, lichide, exigibile de la autoritatile care gestioneaza fonduri europene;

-anularea obligatiilor fiscale accesorii daca contribuabilul a renuntat la dreptul sau de a percepe dobanzi/penalitati aferente creantelor de incasat de la autoritatea de gestionare a fondurilor;

-scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii scadente in perioada de la data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit contributiei finantate si data platii;

-amanarea la plata in vederea scutirii a obligatiilor fiscale aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competenta.

***sume certe, lichide si exigibile de incasat=sume autorizate la plata aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiari

-ordinul prevede procedura de emitere/respingere a deciziei privind inlesnirea

OPANAF nr.2986/2013 modificare D394, M.Of. nr.582/13.09.2013, data intrarii in vigoare 13.09.2013

-D394 se depune inclusiv pentru avansuri si inclusiv pentru operatiunile la care se aplica Sistemul TVA la Incasare;
-Nu! Se inscriu in D394:
– autofacturile;
– bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate incepand cu operatiunile efectuate in luna august 2013.

Sursa: Ceccar Bihor

(Visited 462 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.