Legea zilierilor actualizata la zi

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial nr.276 din 20.04.2011, modificata si completata.

Legea nr.52/2011 (Legea zilierilor) – forma actualizata. Ultima actualizare: prin Legea nr.277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial nr.661 din 29.10.2013.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri:

Capitolul I – Dispozitii generale
Capitolul II – Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri
Capitolul III – Raspunderea contraventionala
Capitolul IV – Dispozitii finale
Anexa nr.1 – Registrul de Evidenta a Zilierilor
Anexa nr.2 – Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) zilier – persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii;
b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar – persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderii familiale pentru care zilierul executa activitati necalificate cu caracter ocazional;
c) Registrul de evidenta a zilierilor – registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor.

Art. 2
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional.

Art. 3
Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca.

TOP

Capitolul II – Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri

Art. 4
(1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.
(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
(3) Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.
(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert.

Art. 5
(1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.
(2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz;
b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege;
c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii, precum si cu privire la drepturile zilierului, in conditiile prevazute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, inainte de inceperea activitatii;
e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita. Plata remuneratiei se poate realiza si la sfarsitul perioadei activitatii numai cu acordul scris al partilor;
f) sa asigure, pe propria cheltuiala, echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier.

Art. 6
(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului.
(2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.
(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2) de catre inspectoratele teritoriale de munca, pentru a monitoriza si verifica respectarea prevederilor prezentei legi.”

Art. 8
(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.

Art. 9
(1) Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, in conditiile prevazute la alin. (2).
(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar.
(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.

Art. 10
(1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii.
(3) Instruirea prevazuta la art. 5 alin. (2) lit. d) se va consemna in fisa de instruire colectiva, conform modelului prevazut in anexa nr. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
(1) Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii:
a) agricultura;
b) vanatoare si pescuit;
c) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;
d) piscicultura si acvacultura;
e) pomicultura si viticultura;
f) apicultura;
g) zootehnie;
h) spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;
i) manipulari de marfuri;
j) ABROGAT;
(2) Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute la alin. (1).

TOP

Capitolul III – Raspunderea contraventionala

Art. 12
(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 4 si art. 9, cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) si f), art. 7 alin. (1) si (2) si art. 10 alin. (2), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;
c) incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului.
(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 13
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

TOP

Capitolul IV – Dispozitii finale

Art. 14
Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.

Art. 15
In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

TOP

Anexa nr. 1

Registrul de Evidenta a Zilierilor
– model –

Beneficiar ……………………..
CUI ………………………………

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A – Remuneratia bruta convenita
B – Remuneratia neta platita
C – Semnatura de confirmare de primire a banilor
D – Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului

Nr.crt. Data de desfasurare a activitatii Numele si prenumele zilierului Actul de identitate CNP Semnatura zilierului la inceperea activitatii Locul executarii activitatii A B C D

Figura 1Lex: Registru de evidenta a zilierilor

TOP

Anexa nr.2

Instructiuni de completare
a Registrului de evidenta a zilierilor

1. Beneficiar – se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate, a intreprinzatorului persoana fizica titular al intreprinderii individuale, al intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.

2. In coloana nr. 1Nr. Crt. – se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.

3. In coloana nr. 2Data de desfasurare a activitatii – se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.

4. In coloana nr. 3 Numele si prenumele zilierului – se vor trece numele si prenumele zilierului.

5. In coloana nr. 4Actul de identitate – se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia.

6. In coloana nr. 5CNP – se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

7. In coloana nr. 6Semnatura zilierului la inceperea activitatii – zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica, inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar.

8. In coloana nr. 7Locul executarii activitatii – se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).

9. In coloana nr. 8Remuneratia bruta convenita – se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.

10. In coloana nr. 9Remuneratia neta platita – se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.

11. In coloana nr. 10Semnatura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru sau la sfarsitul perioadei activitatii, potrivit art. 5 alin. (2) lit. e).

12. In coloana nr. 11Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului – beneficiarul va semna si va aplica stampila.

TOP

(Visited 3,107 times, 1 visits today)

2 Responses to Legea zilierilor actualizata la zi

 1. adi says:

  MANIPULARE MARFURI este activitate sau domeniu?

 2. Buna ziua,

  Potrivit art.11 din Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii:

  a) agricultura;
  b) vanatoare si pescuit;
  c) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;
  d) piscicultura si acvacultura;
  e) pomicultura si viticultura;
  f) apicultura;
  g) zootehnie;
  h) spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;
  i) manipulari de marfuri.

  Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute mai sus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven − = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.