Formularul 209 – instructiuni de completare

Declaratia 209 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca, supuse impozitului pe venit, conform legii.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul mai multor proprietati imobiliare din patrimoniul personal depun cate o declaratie pentru fiecare transfer.

In cazul in care proprietatile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt detinute in coproprietate, declaratia se depune de fiecare coproprietar, persoana fizica, corespunzator cotei de detinere. In cazul in care nu sunt precizate cotele, se prezuma ca fiecare coproprietar detine o cota egala cu a celorlalti.

Termenul de depunere a declaratiei 209

Declaratia209  se depune la organul fiscal competent, in termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, in vederea stabilirii impozitului, in conditiile legii.

Ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie “X” in casuta prevazuta in acest scop.

Organul fiscal competent

Declaratia se completeaza, in doua exemplare: ‐originalul se depune la:

a)organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b)organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania;

‐ copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul/curatorul acestuia.

Modul de depunere a declaratiei 209

Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.

Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Completarea declaratiei 209. Perioada de raportare

In rubrica “Anul” se inscrie anul pentru care se completeaza declaratia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2013).

Sectiunea I “Date de identificare a contribuabilului”

In caseta “Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala“ ‐ se inscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz, inscriindu‐se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubricile “Nume” si “Prenume” se inscriu, numele si prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Sectiunea II “Date privind tranzactia imobiliara”

Numele si prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entitati carora li se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia ‐ se completeaza numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice sau altor entitati, dupa caz, carora li s‐a transferat dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, conform documentului de transfer.

In situatia in care, sunt mai multe persoane carora li s‐a transferat dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, se completeaza pentru fiecare persoana, inscriindu‐se numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice sau altor entitati, dupa caz.

Caseta “Cod de identificare fiscala” ‐se completeaza pentru fiecare persoana fizica, juridica sau alta entitate, dupa caz, careia i se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, inscriindu‐se codul de identificare fiscala, potrivit legii.

Codul de identificare fiscala poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la lit.b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianti, persoane fizice si juridice, precum si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor prevazute la lit.b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit.c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal.

Documentul de transfer a dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia‐se inscrie numarul, data si emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia.

Adresa proprietatii imobiliare instrainate ‐ se inscrie adresa completa a proprietatii imobiliare instrainate.

Perioada detinerii ‐se bifeaza casuta corespunzatoare perioadei de detinere a bunului instrainat.

Sectiunea III “Date privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”

rd.1 ‐Venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ‐ se inscrie suma reprezentand venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prevazuta in documentul de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel faraconstructii.

Sectiunea IV “Date de identificare a imputernicitului”

Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre un imputernicit, conform Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnat de contribuabil.

In caseta “Cod de identificare fiscala” ‐ se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului, inscriindu‐se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubrica “Nume, prenume/Denumire” se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele imputernicitului.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.

(Visited 569 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one × = 4

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.