Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante, modificari aduse prin OUG 50/2013

Esalonarea la plata se acorda de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioada de cel mult 5 ani, pentru toate obligatiile fiscale restante administrate de Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), inscrise in certificatul de atestare fiscala.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Ordonanta de urgenta nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013.

Art. III-
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatele (11) si (11^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(11) In scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la alin. (2) lit. c), daca bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere valoarea pentru care s‐a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.

(11^1) In scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la alin. (2) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere obligatiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum si sumele esalonate la plata ale contribuabilului, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.”

2. La articolul 10 alineatul (1), literele b), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 10^1. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul de plata prevazut de lege sau pana la finalizarea perioadei de esalonare la plata in situatia in care termenul de 30 de zile se implineste dupa aceasta data;
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
e) sa se achite, in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata, obligatiile nestinse la data comunicarii deciziei si pentru care au fost comunicate somatii;

f) sa se achite obligatiile de natura celor prevazute la lit. e), pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 180 de zile de la comunicarea somatiei sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 180 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;”.

3. La articolul 10^1 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

“d) obligatiile fiscale stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizie de impunere cu termene de plata dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata.”

4. La articolul 10^1, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), includerea in esalonare se efectueaza cu mentinerea perioadei de esalonare deja aprobate.

(2^2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2^1), pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), precum si pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata in derulare, la cererea contribuabilului, se poate aproba si o alta perioada de esalonare, dar care nu poate depasi perioada prevazuta la art. 1 sau 16^1, dupa caz. Dispozitiile art. 3 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.”

5.La articolul 10^1, alineatele (4), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Odata cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie sa constituie si garantiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, corespunzator conditiilor in care urmeaza sa se modifice decizia de esalonare la plata.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(6) Prevederile art. 17^1 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor de intarziere aferente sumelor prevazute la alin. (1).

(7) In situatia in care cererea de modificare a deciziei de esalonare se respinge, contribuabilul are obligatia sa plateasca sumele prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.”

6. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Penalitatea de intarziere prevazuta la art. 120^1 din Codul de procedura fiscala se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata.”

7. La articolul 16^1 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata, precum si a penalitatilor de intarziere ce pot face obiectul amanarii la plata potrivit art. 17^1, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in conditiile prezentei ordonante de urgenta.”

8. La articolul 16^1 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

“f) in cazul persoanelor juridice, sa fi fost infiintate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.”

9. La articolul 16^1, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

“(5) Prevederile art. 17^1 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor de intarziere aferente sumelor esalonate la plata potrivit prezentului articol.

(6) In situatia in care, ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata, organul fiscal constata ca informatiile cuprinse in documentele anexate la cererea depusa potrivit alin. (1) lit. a) nu corespund realitatii, organul fiscal emite decizia de anulare a deciziei de esalonare la plata si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere, aplicandu‐se in mod corespunzator dispozitiile art. 13 si 14.”

10. La articolul 17^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Garantiile ori valoarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (9)‐(11^1) trebuie sa acopere si penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata.”

Art. IV. ‐
(1) Prevederile art. III pct. 6 intra in vigoare la data de 1 iulie 2013 si se aplica creantelor fiscale scadente dupa aceasta data.

(2) Prevederile art. III pct. 3 se aplica si esalonarilor la plata in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Prevederile art. III pct. 8 se aplica cererilor de acordare a esalonarilor la plata depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. V. ‐

(1) Contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, denumite in continuare autoritatile competente, pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau transmise spre recuperare acestei autoritati, denumite in continuare obligatii fiscale.

(2) Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale. Limita sumei de incasat se analizeaza in functie de obligatiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amanare la plata prevazute la alin. (9) sau alin. (10) lit. a), dupa caz.

(3) Amanarea la plata nu se acorda:

a) contribuabililor pentru care s‐a deschis procedura insolventei;

b) contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin poprirea sumelor de incasat de la autoritatile competente;

c) contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In scopul amanarii la plata, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amanarii, precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la aceasta. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amanare la plata.

(5) Documentul prevazut la alin. (4) se emite de catre autoritatea competenta la cererea contribuabilului, in termen de 5 zile de la data solicitarii. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza. In acest caz, in documentul emis autoritatea competenta confirma ca a luat act de notificarea contribuabilului.

(6) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amanare la plata, ori de cate ori este cazul, cu respectarea limitei prevazute la alin. (2).

(7) Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

(8) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

(9) Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii sau decizie de respingere, dupa caz.

(10) In cazul aprobarii cererii si daca contribuabilul a renuntat, potrivit alin. (5), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, organul fiscal emite:

a) decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale;

b) decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata.

(11) Autoritatea competenta efectueaza plata sumelor datorate contribuabilului intr‐un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contribuabilului in scopul derularii proiectului cu finantare europeana. Virarea sumelor se efectueaza cu conditia prezentarii de catre contribuabil a ordinului de plata prin care isi achita obligatiile fiscale amanate la plata.

(12) Pe perioada amanarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata contribuabilii nu datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, daca au renuntat, potrivit alin. (5), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

(13) In situatia in care contribuabilii nu au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, acestia datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata, potrivit legii. Dispozitiile art. 119 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

(14) Ori de cate ori, anterior finalizarii amanarii la plata, autoritatile competente prevazute la alin. (1) notifica organului fiscal ca suma inscrisa in documentul emis potrivit alin. (4) nu mai este datorata, in intregime sau in parte, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, total sau partial, dupa caz. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

(15) Pe perioada amanarii la plata:

a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata;

b) nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

(16) In situatia in care sumele individualizate in deciziile prevazute la alin. (9) sau, dupa caz, alin. (10) lit. a) se sting in totalitate, organul fiscal comunica contribuabilului decizia de finalizare a amanarii la plata. In situatia in care contribuabilul a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, potrivit notificarii prevazute la alin. (5), odata cu decizia de finalizare a amanarii la plata organul fiscal emite si decizia de anulare a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor individualizate in decizia prevazuta la alin. (10) lit. b).

(17) In situatia in care, in termen de 2 ani de la data comunicarii deciziilor prevazute la alin. (9) sau, dupa caz, alin. (10), amanarea la plata nu a fost finalizata, aceasta inceteaza, caz in care organul fiscal comunica contribuabilului decizia de incetare a amanarii la plata. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

(18) Notificarea prevazuta la alin. (5) poate fi depusa si pe perioada amanarii la plata.

In acest caz:
a) autoritatea sau institutia publica emite un nou document care inlocuieste documentul emis initial potrivit alin. (4);

b) in baza documentului prevazut la lit. a) organul fiscal revoca decizia de amanare la plata emisa potrivit alin. (9) si emite deciziile de amanare la plata potrivit alin. (10).

(19) Pentru contribuabilii care au depus cereri de rambursare la autoritatile competente, nu incepe sau se suspenda executarea silita a obligatiilor fiscale prevazute la alin. (1) in limita sumei solicitate la rambursare pentru care termenul de plata a cererii de rambursare a fost depasit. In acest caz autoritatea competenta emite un document prin care certifica intarzierea platii cererii de rambursare si cuantumul sumei solicitate la rambursare.

Suspendarea inceteaza in cazul emiterii unei decizii de respingere a amanarii la plata.

(20) Contribuabilii care au incasat, dupa termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare aprobate, de la autoritatile competente, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de scutirea la plata dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura, aferente obligatiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata si data platii, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura sunt validate de catre autoritatea competenta;

b) dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice natura sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii;

c) contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

(21) Contribuabilii care au de incasat sume, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, de la autoritatile competente beneficiaza de amanarea la plata, in limita sumei solicitate la rambursare, in vederea scutirii, a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura, aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa depunerea cererii de rambursare in cauza, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura sunt stinse la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;

b) dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice natura sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii;

c) contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

(22) Scutirea la plata dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura potrivit alin. (21) se acorda dupa validarea si plata cheltuielii reprezentand obligatia fiscala principala care a generat dobanda, penalitatea de intarziere sau accesoriul de orice natura, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata si data platii.

(23) In scopul acordarii facilitatilor prevazute la alin. (20)‐(22), contribuabilii depun la organul fiscal competent cererea de acordare a facilitatii, precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica, dupa caz:

a) valoarea cererii de rambursare si perioada de intarziere in procesarea si plata acesteia;

b) cuantumul obligatiilor fiscale principale incluse in cererea/cererile de rambursare;

c) cuantumul obligatiilor fiscale principale incluse in cererea/cererile de rambursare ce au fost validate si platite;

d) daca contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

(24) In baza cererii si a documentului prevazut la alin. (23), organul fiscal stabileste cuantumul dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura ce pot face obiectul facilitatilor si emite o decizie de amanare in vederea scutirii sau o decizie de anulare a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura ori o decizie de respingere, dupa caz.

(25) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat:
*OUG nr.50/2013: noutati privind penalitatile de intarziere si esalonarea la plata a obligatiilor bugetare
*Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante – documentar fiscal

(Visited 758 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − one =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.