Bilantul simplificat: format si instructiuni completare

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime:  cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. In acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Formatul bilantului simplificat este urmatorul:

A. Active imobilizate
I. Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III. Imobilizari financiare

B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creante. (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
III. Investitii pe termen scurt
IV. Casa si conturi la banci

C. Cheltuieli in avans

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

E. Active circulante nete/datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri in avans

J. Capital si rezerve
I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si capitalul nevarsat)
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

Prevederi referitoare la elementele de bilant simplificat

*Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligatia gestionarii entitatii.

*Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Cheltuieli in avans”.

*Veniturile care, desi se refera la exercitiul financiar curent, nu sunt exigibile decat dupa inchiderea acestuia, trebuie prezentate la “Creante”.

*Veniturile incasate inainte de data bilantului aferent exercitiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Venituri in avans”.

*Cheltuielile care, desi se refera la exercitiul financiar curent, se vor plati numai in cursulunui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate la “Datorii”.

*In cadrul veniturilor in avans reflectate in bilant, sumele care urmeaza a fi trecute pe venituri curente intr-o perioada de pana la un an se prezinta distinct de cele care urmeaza a fi trecute pe venituri curente intr-o perioada mai mare de un an.

*Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului simplificat, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.

*Ajustarile de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite in continuare amortizari, si/sau ajustarile provizorii, denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor.

(Visited 3,087 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.