Bilanturile simplificate: ce firme le pot intocmi!

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. In acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind: bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

*Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante si cheltuieli in avans.

*Cifra de afaceri neta se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor si taxa pe valoarea adaugata, precum si alte impozite si taxe legate direct de cifra de afaceri.

*Incadrarea in criteriile de marime de mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

*Entitatile care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii de marime prevazute la alin. (1), aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care limitele respectivelor criterii au fost depasite.

*Situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

*Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari.

*Situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.

*Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale simplificate a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele
reglementari.

*Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere simplificate, in special in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.

*In bilantul si in contul de profit si pierdere simplificate, elementele prevazute la pct. 11 si 16 trebuie prezentate separat, in ordinea indicata.

*Pentru fiecare element de bilant simplificat si de cont de profit si pierdere simplificat trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiulfinanciar precedent.

*Bilantul simplificat este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar.

*In bilantul simplificat, elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.

*In intelesul OMFP nr.2239/2011:

a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut in contabilitate si prezentat in bilantul simplificat atunci cand este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(a) in mod credibil;

b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilantul simplificatatunci cand este probabil ca o iesire de resurse incorporand beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil;

c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor sau asociatilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Beneficiile economice reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul denumerar sau echivalente de numerar catre entitate. Aceasta contributie se reflecta fie sub forma cresterii intrarilor de numerar, fie sub forma reducerii iesirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de productie. Astfel, potentialul poate fi unul productiv, atunci cand activul este utilizat separat sau impreuna cu alte active pentru prestareade servicii sau producerea de bunuri destinate vanzarii de catre entitate. De asemenea, potentialul poate imbraca forma convertibilitatii in numerar sau echivalente de numerar.

(Visited 753 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.