Formular 220: instructiuni de completare

Declaratia 220 – Declaratia privind venitul estimat/norma de venit – trebuie depusa la Fisca pana pe 15 ianuarie 2014.

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Declaratia 220 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr‐o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
a.Activitati independente;
b.Cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
c.Activitati agricole impuse in sistem real;
d.Silviculturasi piscicultura.

Formularul 220 se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum si pentru recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.

Declaratia se depune si de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit.

a. Activitati independente

a.1. Declaratia se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, din activitati desfasurate in mod individual si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituitaintre persoane fizice si/sau in cadrul unei societati civile cu personalitate juridicaconstituitapotrivit legii speciale si care este supusaregimului transparentei fiscale.

In cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.

In categoria veniturilor din activitati independente, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei, se cuprind:
-venituri comerciale;
-venituri din profesii libere;
-venituri din drepturi de proprietate intelectuala.

Nu au obligatia depunerii declaratiei, contribuabilii care realizeaza numai venituri din activitatile independente prevazute la art.52 din Codul fiscal, pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa, de catre platitorii de venituri sau care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse depun cate o declaratie pentru fiecare sursasi categorie de venit.

a.2. Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice sau in cadrul unei societati civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, completeaza declaratia avand in vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

b. Cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda

b.1. Venituri din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele de la subpct. b.2. si b.3.

Declaratia 220 se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere inclusiv, bifeaza casuta “Cedarea folosintei bunurilor” si casuta “sub 5 contracte, inclusiv” de la Sectiunea II “Date privind activitatea desfasurata“, pct.1 “Categoria de venit”.

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa.

In situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie, corespunzator cotei care ii revine din proprietate.

b.2. Venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente
Declaratia se depune de catre contribuabilii care la sfarsitul anului precedent celui de impunere, realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere. Persoanele fizice care realizeazavenituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceastacategorie.

La stabilirea numarului de contracte se iau in calcul contractele de inchiriere sau subinchiriere aflate in derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu exceptia contractelor de arendare a bunurilor agricole.

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente bifeaza casuta “Cedarea folosintei bunurilor” si casuta “peste 5 contracte” de la Sectiunea II “Date privind activitatea desfasurata“, pct.1 “Categoria de venit”.

In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere, calificate in categoria venituri din activitati independente, la completarea si depunerea formularului, se au in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte prevederi legale in materie.
b.3. Venituri din inchirierea in scop turistic

Declaratia se completeaza pentru fiecare an fiscal, de catre contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislatiei specifice.

La declaratie se anexeaza formularul „Fisa capacitatii de cazare”, completata corespunzator situatiei contribuabilului, in vederea stabilirii de catre organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv, precum si contribuabilii care depasesc, in cursul anului, numarul de 5 camere de inchiriat, bifeaza casuta “Cedarea folosintei bunurilor” si casuta “In scop turistic” de la Sectiunea II “Date privind activitatea desfasurata“, pct.1 “Categoria de venit” si mentioneaza numarul de camere de inchiriat in scop turistic, pentru anul in curs, situate in locuinte proprietate personala.

In situatia in care, in cursul anului se depaseste numarul camerelor inchiriate (peste cinci) se va depune un nou formular, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, bifandu‐se casuta „Sistem real” de la Sectiunea II “Date privind activitatea desfasurata“, pct.2 „Determinarea venitului net”. De la data depasirii numarului de camere inchiriate (peste cinci) si pana la sfarsitul anului fiscal, au obligatia determinarii venitului net in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente.

Veniturile din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat, se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II „Venituri din activitati independente” de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente, pentru care venitul net anual se determina pe baza de normade venit sau in sistem real.

c.Activitati agricole impuse in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla
Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole impuse in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala, realizate in mod individual sau intr‐o forma de asociere.
Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituitaintre persoane fizice, completeazadeclaratia avand in vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

d.Silvicultura si piscicultura
Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II „Venituri din activitati independente” de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determinain sistem real.

Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituitaintre persoane fizice, completeazadeclaratia avand in vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

1. Termenul de depunere a declaratiei

Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel:

‐ in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole impuse in sistem real, venituri din silvicultura si piscicultura si care incep o activitate in cursul anului fiscal;

‐in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti, odata cu inregistrarea acestuia la organul fiscal competent, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere, inclusiv;

‐pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul in curs, sau in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului daca persoanele fizice incep sa realizeze venituri in cursul anului dupa data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsaintre 1 si 5 camere, inclusiv;

‐in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, impusi pe baza normelor de venit, si care, in cursul anului fiscal, depasesc numarul de 5 camere de inchiriat;

‐pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit și care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, si care au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real, incepand cu anul fiscal urmator;

‐pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul contribuabililor care, in anul anterior, au realizat pierderi si cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

2. Organul fiscal competent

Declaratia se completeaza in doua exemplare:

‐originalul se depune la:

a)organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferitade domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b)organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;

c)organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la lit.b).

‐copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul/curatorul acestuia.

3. Modul de depunere a declaratiei

Declaratia se completeaza pe surse si categorii de venit, de catre contribuabil sau de catre imputenicitul acestuia, potrivit Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citetsi corect, toate datele prevazute de formular.

Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandatacu confirmare de primire.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Completarea declaratiei 1. Perioada de raportare

In rubrica “Anul” se inscrie anul pentru care se completeaza declaratia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2013).
2. Casuta 1 “Recalcularea platilor anticipate” se bifeazain urmatoarele situatii:

a)in situatia contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie;

In vederea recalcularii platilor anticipate contribuabilii vor depune declaratia, insotitade documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

b)in situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, in care chiria este exprimata in lei, pentru care platile anticipate sunt stabilite potrivit prevederilor art.63 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contribuabilii care reziliaza contractele de inchiriere in cursul anului vor depune declaratia insotita de documente justificative, in termen de 5 zile la organul fiscal competent.

c)in cazul in care, in cursul anului fiscal, are loc depasirea numarului de 5 camere de inchiriat, pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, potrivit art.62^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contribuabilii care, in cursul anului fiscal, depasesc numarul de 5 camere de inchiriat vor depune declaratia in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Casuta 2 “Modificarea modului de determinare a venitului net” ‐ se bifeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si cedarea folosintei bunurilor care opteaza pentru modificarea modului de determinare a venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli sau normade venit, dupa caz.

Contribuabilii care opteaza, in conditiile legii, pentru modificarea modului de determinare a venitului net bifeaza casuta “Modificarea modului de determinare a venitului net” si indica sistemul de impunere pentru care au optat, prin bifarea casutei corespunzatoare situatiei contribuabilului de la Sectiunea II „Date privind activitatea desfasurata”, pct.2 ”Determinarea venitului net: ”sistem real”, “cote forfetare de cheltuieli” sau “normade venit”, dupa caz.

In aceasta situatie, declaratia se depune, dupa caz, in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului, sau pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent.

3. Sectiunea I „Date de identificare a contribuabilului”

In caseta “Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala“ ‐ se inscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationalade Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupacaz, inscriindu‐ se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubricile “Nume” si “Prenume” se inscriu, numele si prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

4. Sectiunea II „Date privind activitatea desfasurata”

Punctul 1 „Categoria de venit” ‐ se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit, dupa caz: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silviculturasau piscicultura.

Punctul 2 „Determinarea venitului net” ‐ se bifeaza casuta corespunzatoare, in functie de modul de determinare a venitului net, dupa caz: in sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normade venit.

Punctul 3 „Forma de organizare” ‐ se bifeaza casuta corespunzatoare modului de desfasurare a activitatii: individual, asociere fara personalitate juridica, entitati supuse regimului transparentei fiscale, modificarea modalitatii/formei de exercitare a activitatii.

Casuta “Individual” se bifeaza de persoanele fizice care obtin venituri dintr‐o activitate desfasuratain mod individual.

Casuta “Asociere fara personalitate juridica“ se bifeaza de persoanele fizice care obtin venituri dintr‐o activitate desfasuratain cadrul unei asocieri farapersonalitate juridica, constituitaintre persoane fizice.

Casuta “Entitati supuse regimului transparentei fiscale” se bifeaza de persoanele fizice care obtin venituri dintr‐o activitate desfasurata intr‐o forma de organizare cu personalitate juridica, constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii.

Casuta “Modificarea modalitatii/formei de exercitare a activitatii” se bifeaza de contribuabili in cazul schimbarii modalitatii de exercitare a unei activitati independente si/sau transformarii formei de exercitare a acesteia intr‐o alta forma, potrivit legislatiei in materie, in timpul anului, in conditiile continuarii activitatii.

Punctul 4 „Obiectul principal de activitate” ‐ se inscrie denumirea activitatii principale generatoare de venituri, desfasurata de contribuabil, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.

Punctul 5 „Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazafolosinta” Sediul ‐ se completeaza adresa sediului sau locului principal de desfasurare a activitatii, dupa caz.

In cazul in care, activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeazaadresa sediului sau locului principal de desfasurare a activitatii, dupa caz.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole vor inscrie denumirea unitatii administrativ ‐ teritoriale in a carei raza se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comunasau sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.

Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazafolosinta ‐se inscriu datele de identificare a bunului a carui folosintaeste cedata. De exemplu:
a)pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numar, bloc, etaj, apartament), suprafata totala, din care inchiriata;
b)pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
c)alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaza bunul.

Rubrica se completeaza numai de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Punctul 6 ”Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Inchiriere” ‐ se inscriu numarul documentului care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitate independenta, potrivit legii si data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfasoara activitati in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice si entitatile supuse regimului transparentei fiscale completeaza numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor completeaza numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti si data inregistrarii acestuia.

Punctul 6 nu se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsaintre 1 si 5 camere, inclusiv.

Punctele 7,8 „Data inceperii/incetarii activitatii” ‐ se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteazaactivitatea in cursul anului fiscal.

Rubricile de la pct.7 si pct.8 se completeaza numai daca evenimentele respective se produc in cursul anului pentru care se depune declaratia.

Persoanele fizice autorizate care inceteaza activitatea in cursul anului, inscriu data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor inscriu data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti, respectiv data prevazutapentru incetarea contractului incheiat intre parti.

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv, precum si contribuabilii care depasesc, in cursul anului, numarul de 5 camere de inchiriat, inscriu data privind inceperea, respectiv data privind incetarea activitatii.

Punctul 9 „Data suspendarii activitatii” – se completeaza data suspendarii activitatii de catre contribuabilii care realizeazavenituri din activitati independente si/sau din activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura si care in cursul anului fiscal intra in suspendare temporaraa activitatii, potrivit legislatiei in materie.

Punctul 9 se completeaza numai daca evenimentul respectiv se produce in cursul anului pentru care se depune declaratia.

5. Sectiunea III „Date privind venitul estimat”

a. Venituri din activitati independente: activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partidasimpla.

a.1) Activitate desfasuratain mod individual

a.1.1) In cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati comerciale, din exercitarea unei profesii libere, din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere si/sau drepturi de proprietate intelectuala determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partidasimpla

rd.1. Venit brut estimat ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, estimate a se realiza in anul fiscal in curs de catre contribuabili, atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente.

rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua in anul fiscal in curs, in vederea realizarii venitului brut estimat, atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

a.1.2) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe bazade normade venit
Contribuabilii care desfasoara activitati independente, in mod individual, impusi pe baza de norme de venit, nu completeaza randurile de la Sectiunea III „Date privind venitul estimat”.

Se bifeaza casuta “Norma de venit” de la Sectiunea II “Date privind activitatea desfasurata”, pct. 2 “Determinarea venitului net”.

a.2) Activitate desfasurataintr‐o formade asociere

a.2.1) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partidasimpla

In cazul contribuabililor care desfasoara activitati independente in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, sau in cadrul unei entitati supuse regimului transparentei fiscale, se completeaza numai rd.3 „Venit net estimat” din declaratie, dupacum urmeaza:

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie venitul care ii revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului “Distributia venitului net estimat pe asociati” din “Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale“, de la randul corespunzator contribuabilului.

a.2.2) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe bazade normade venit
Contribuabilii care desfasoara venituri din activitati independente, desfasurate intr‐o forma de asociere, impuse pe baza de norme de venit, nu completeaza randurile de la Sectiunea III „Date privind venitul estimat”.

Se bifeaza casuta “Norma de venit” de la Sectiunea II “Date privind activitatea desfasurata”, pct. 2 “Determinarea venitului net”.

b. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

b.1) Cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere, inclusiv
rd.1. Venit brut estimat ‐ se inscrie chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul platii acesteia, majoratacu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dacasunt efectuate de cealaltaparte contractanta.

rd.2. Cheltuieli deductibile estimate – se inscrie, dupacaz:
‐suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua in anul fiscal in curs, in vederea realizarii venitului brut estimat, in situatia persoanelor fizice care au optat pentru stabilirea venitului net in sistem real si conduc evidentacontabilain partidasimpla;
‐suma rezultataprin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut estimat (rd.1), reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului, in cazul contribuabililor care determinavenitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile
aferente, respectiv dintre datele inscrise la rd.1 si datele inscrise la rd. 2.

b.2) Venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate, in conditiile legii, in categoria venituri din activitati independente, stabilesc venitul net, in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din activitati independente. Veniturile si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere, aflate in derulare in anul de impunere.

rd.1. Venit brut estimat ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura estimate a se realiza in anul fiscal de impunere de catre contribuabili.

rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua in anul fiscal de impunere in vederea realizarii venitului brut estimat.

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

b.3) Venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsaintre 1 si 5 camere inclusiv

b.3.1) Venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, impuse pe bazade normade venit

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchiriere in scop turistic, impuse pe baza de norma de venit, nu completeaza randurile de la Sectiunea III „Date privind venitul estimat”.

Se bifeaza casuta “Norma de venit” de la Sectiunea II “Date privind activitatea desfasurata”, pct. 2 “Determinarea venitului net”.

b.3.2) Venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla

rd.1. Venit brut estimat ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura estimate a se realiza in anul fiscal in curs de catre contribuabili.

rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua in anul fiscal in curs, in vederea realizarii venitului.

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

c. Venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla

c.1) Activitate desfasuratain mod individual

rd.1. Venit brut estimat ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura estimate a se realiza in anul fiscal in curs de catre contribuabili.

rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua in anul fiscal in curs, in vederea realizarii venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

c.2) Activitate desfasurataintr‐o formade asociere

In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati agricole in cadrul unei asocieri farapersonalitate juridica, constituitaintre persoane fizice, impuse in sistem real, se completeazanumai rd.3. „Venit net estimat” din declaratie, dupacum urmeaza:

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie venitul care ii revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului “Distributia venitului net estimat pe asociati” din „Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, randul corespunzator contribuabilului.

d. Venituri din silviculturasi piscicultura d.1) Activitate desfasurata in mod individual

rd.1. Venit brut estimat ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura estimate a se realiza in anul fiscal in curs de catre contribuabili.

rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua in anul fiscal in curs, in vederea realizarii venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

d.2) Activitate desfasurataintr‐o formade asociere

In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din silvicultura si piscicultura in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, impuse in sistem real, se completeaza numai rd.3. „Venit net estimat” din declaratie, dupa cum urmeaza:

rd.3. Venit net estimat ‐ se inscrie venitul care ii revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului “Distributia venitului net estimat pe asociati” din „Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, randul corespunzator contribuabilului.

6. Sectiunea IV “Date de identificare a imputernicitului”

Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre un imputernicit, conform Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnat de contribuabil.

In caseta “Cod de identificare fiscala” ‐ se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului, inscriindu‐se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubrica “Nume, prenume/Denumire” se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele imputernicitului.

Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.

(Visited 13,345 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.