Formular 030: instructiuni de completare (OMFP 35/2014)

Declaratia 030 de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice straine, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice straine, altele decat persoanele fizice straine care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate sau exercita profesii libere.

Declaratia 030 de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia 030 se depune prin imputernicit/reprezentant fiscal/platitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la posta, prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:
– pentru contribuabilii care se inregistreaza prin imputernicit, organul fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale;
– pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;
– pentru contribuabilii care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla inregistrat platitorul de venit.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriinduse cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de catre contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X“ pct. 1 sau 2, dupa caz.

ATENTIE! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Randul 1. Cod de identificare fiscala
Se completeaza la inregistrarea initiala numai de catre persoanele fizice straine care detin cod numeric personal atribuit de autoritatile romane. in cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se va trece codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.

Randul 1.1. Cod de inregistrare in scopuri de TVA
Se completeaza numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in scopuri de TVA. In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta. In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Randurile 2-7 se completeaza cu denumirea si adresa domiciliului fiscal ale contribuabilului care se inregistreaza.

ATENTIE! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal sau platitorul de venit al contribuabilului, se vor inscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.

Randul 8. Se completeaza tipul actului de identitate (pasaport etc.), precum si seria, numarul, emitentul si data la care a fost emis actul de identitate.

Randul 9 se marcheaza cu „X“ in functie de situatia persoanei fizice straine care se inregistreaza.

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

Randul 1. Drepturi de proprietate intelectuala
Se marcheaza cu „X“ de catre contribuabilii care realizeaza venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala (brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea).

Randul 2. Angajator
Se marcheaza cu „X“ de catre contribuabilii care au calitatea de angajator.

Randul 3. Altele
Se marcheaza cu „X“ de catre contribuabilii care realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati decat cele enuntate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marcheaza cu „X“ in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant fiscal/platitor de venit si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal de catre imputernicit a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.

In situatia in care declaratia se depune de catre platitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenti persoane fizice, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare a calitatii de platitor de venit cu regim de retinere la sursa pentru respectivul beneficiar de venit.

Date de identificare.
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal/platitorului de venit.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu „X“ de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.

La infiintare

Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal) daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Randul 1.2 se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.

Randul 1.3 se marcheaza cu „X“ de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Randul 1.4 se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Randul 1.5 se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior inregistrarii fiscale

Randurile 1.6-1.9 se completeaza numai in cazul in care sa bifat casuta 2 de la lit. A. Se marcheaza cu „X“ in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.

Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.

Randul 1.11. Perioada fiscala

Se marcheaza cu „X“ perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.

Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.

Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru intreprinderile mici si care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg.

Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica.

Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala. in cazul in care contribuabilul foloseste ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA

Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Se marcheaza cu „X“ in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA. Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata“ din Codul fiscal.

Randul 2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit. Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

ATENTIE! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randul 3. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de catre contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 4. Contributia de asigurari pentru somaj
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de catre contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de catre contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare.

Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 6. Contributia de asigurari sociale La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 7. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.

Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 8. Contributia pentru concedii si indemnizatii
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

(Visited 3,377 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.