Norme privind stabilirea procedurii de autorizare a antrepozitului de TVA (OMFP 24/2014)

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial nr. 47 din 21.01.2014.

Avand in vedere prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim‐ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Art. 1. ‐
Se aproba Normele privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integrantadin prezentul ordin.

Art. 2. ‐
Se instituie Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata. Comisia este formata din 5 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. ‐
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxape valoarea adaugata, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integrantadin prezentul ordin.

Art. 4. ‐
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevazute la art. 1 reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. ‐
Directiile generale regionale ale finantelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. ‐
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006.

Art. 7. ‐
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim‐ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 13 ianuarie 2014.
Nr. 24.

ANEXA Nr. 1

NORME
privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxape valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Normele privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 13.01.2014

Art. 1. ‐
Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, definit dupacum urmeaza:
a)pentru produse accizabile, orice locatie situata in Romania, care este definita ca antrepozit fiscal, in sensul art. 2063 pct. 4 din Codul fiscal;
b)pentru bunuri, altele decat cele de la lit. a), locatiile definite ca atare prin prezentele norme.

Art. 2. ‐
Antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie autorizat sa functioneze in aceastacalitate de catre Ministerul Finantelor Publice, cu exceptia antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata mentionat la art. 1 lit. a), pentru care autorizatia de functionare ca antrepozit fiscal este valabila in mod automat si pentru functionarea ca antrepozit de taxape valoarea adaugata.

Art. 3. ‐
(1)Autorizatia de functionare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 lit. b) se emite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin comisia instituitain acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice, denumitain continuare Comisia.
(2)In vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca o locatie sa functioneze ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, persoana care intentioneazasa fie antrepozitar autorizat pentru acea locatie trebuie sa depunao cerere la organul fiscal competent insotitade documentele prevazute in prezentele norme.
(3)Cererea va fi intocmita utilizand modelul prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme si trebuie safie insotitade documentele prevazute la art. 4.
(4)Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de taxa pe valoarea adaugata poate depune la organul fiscal competent o singura cerere.

Art. 4. ‐
(1)Cererea prevazutala art. 3 va fi insotitade urmatoarele documente: a) cazierul judiciar al solicitantului;
b) cazierele judiciare ale administratorilor, in cazul societatilor comerciale;
c) certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare;
d) copie de pe actul de proprietate sau, dupa caz, de pe contractul de inchiriere/concesionare/administrare ori dovada detinerii sub orice forma legala a locatiei unde va fi amplasat antrepozitul de taxape valoarea adaugata;
e) copie de pe planul de amplasare a antrepozitului de taxape valoarea adaugata;
f) declaratie pe propria raspundere a solicitantului/ reprezentantului legal al solicitantului, din care sarezulte casunt indeplinite conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si d).
(2)Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de taxa pe valoarea adaugata va prezenta documentele prevazute la alin. (1) lit. d), e) si
f)pentru fiecare locatie.

Art. 5. ‐
(1)Organul fiscal competent verificarealitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat. La aceasta verificare se au in vedere indeplinirea conditiilor de autorizare, precum si capacitatea persoanei impozabile de a respecta obligatiile de antrepozitar autorizat.
(2)Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat este obligata ca pe durata actiunii de verificare saasigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.
(3)In actiunea de verificare, organul fiscal competent poate solicita sprijinul organelor cu atributii de control si, dupa caz, al Ministerului Afacerilor Interne, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 6.
(4)In termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete, aceasta va fi inaintata Comisiei, insotita de un referat intocmit de organul fiscal competent care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila organului fiscal competent.
(5)Comisia poate sa solicite persoanei care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru verificarea indeplinirii conditiilor de autorizare.

Art. 6. ‐
(1)Conditiile ce trebuie indeplinite pentru autorizarea unui antrepozit de taxape valoarea adaugata sunt urmatoarele:
a) locatia urmeazaa fi folositapentru depozitarea bunurilor prevazute la art. 2 alin. (3) din Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si prestarea serviciilor prevazute in anexa nr. 2 la aceste norme;
b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea bunurilor din acest loc fara plata taxei. In acest sens, locul care urmeaza sa fie autorizat ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugatatrebuie safie strict delimitat (acces propriu, imprejmuire), iar activitatea ce se desfasoarain acest loc trebuie sa fie independenta de alte activitati desfasurate de persoana care solicita autorizarea si care nu au legaturacu activitatea de antrepozit de taxape valoarea adaugata;
c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a bunurilor, cu exceptiile prevazute la art. 2 alin. (4) din Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa‐si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in Romania in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa‐si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, nici persoana insasi, nici administratorii acesteia sa nu fi fost condamnati pentru infractiunile enumerate la lit. d);
f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeascafaptul capoate indeplini cerintele prevazute la art. 11;
g) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
h)persoana care urmeazasaisi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat safie inregistratain scopuri de taxape valoarea adaugata, conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal;
i)persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu se afla in procedura falimentului sau de lichidare.
(2) Locurile de depozitare pentru bunurile din rezerva de stat si din rezerva de mobilizare se asimileazaantrepozitelor de taxape valoarea adaugata, potrivit prevederilor alin. (3) si (4).
(3) Rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor fi autorizate ca un singur antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de numarul locurilor de depozitare pe care le detine.
(4) Pentru obtinerea autorizatiei, institutiile care gestioneaza rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor depune o cerere la autoritatea fiscala centrala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, faraa depune documentatia prevazutala art. 4.

Art. 7. ‐
(1) Comisia emite autorizatia de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata sau, dupa caz, decizia de respingere a cererilor persoanelor care intentioneaza sa devina antrepozitari autorizati, dupa analizarea referatelor intocmite de organele fiscale competente si a documentatiilor complete de autorizare depuse de solicitant.
(2) Comisia va comunica autorizatia de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata sau, dupa caz, decizia de respingere a cererii de autorizare, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare. Decizia de respingere a cererii de autorizare va contine si motivele care au condus la luarea acestei decizii.
(3) In cazul respingerii cererii de autorizare ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ.
(4) Autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata este valabila 3 ani, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost emisa.
(5) In exercitarea atributiilor sale, Comisia poate solicita orice informatii si documente de la structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la alte institutii ale statului, pe care le consideranecesare in solutionarea cererilor inregistrate.
(6) In cazul in care solicitarea Comisiei este adresata structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta este obligatorie, constituindu‐se ca sarcina de serviciu pentru personalul acestor institutii. Nerespectarea acestei obligatii atrage masurile sanctionatorii prevazute de legislatia in vigoare.
(7) Comisia poate solicita, dupa caz, participarea la sedinte a organelor de control care au incheiat actele de control, precum si a reprezentantului legal al societatii comerciale in cauza.
(8) Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul secretariatului care functioneaza in cadrul Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
(9) In exercitarea atributiilor sale, secretariatul Comisiei poate solicita de la diferite structuri centrale si teritoriale din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala orice alte informatii si documente pe care le considera necesare in solutionarea cererilor inregistrate.
(10) Daca in urma analizarii documentatiei anexate la cererea inregistrata, secretariatul Comisiei constatacaaceasta este incompleta, dosarul in cauzava fi restituit organului fiscal competent.

Art. 8. ‐
(1) Autorizatia al carei model este prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme va contine urmatoarele:
a)numarul autorizatiei va fi un numar format din noua caractere numerice, numerotarea incepand de la 000000001;
b)data emiterii acesteia;
c)elementele de identificare ale antrepozitarului de taxa pe valoarea adaugata, inclusiv codul sau de inregistrare in scopuri de TVA;
d)descrierea si amplasarea antrepozitului de taxape valoarea adaugata;
e)tipul bunurilor;
f)perioada de valabilitate a autorizatiei;
g)orice alte informatii relevante pentru autorizare.
(2)Procedura de autorizare a antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.

Art. 9. ‐
(1)Autorizatiile pot fi modificate de catre Comisie din oficiu sau la cerere.
(2)In cazul modificarii din oficiu, inainte de a fi modificata autorizatia, Comisia trebuie sa il informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii si asupra motivelor acesteia.
(3)Antrepozitarul autorizat poate solicita Ministerului Finantelor Publice modificarea autorizatiei, in conditiile prevazute in prezentele norme.
(4)In cazul pierderii autorizatiei de antrepozit de taxape valoarea adaugata, titularul autorizatiei va anunta pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III‐a.
(5)In baza documentului care atestacaanuntul referitor la pierdere a fost inaintat spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III‐a, autoritatea emitenta a autorizatiei va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
(6)Antrepozitarii autorizati pot solicita Comisiei modificarea autorizatiei atunci cand constata erori in redactarea autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata ori in alte situatii in care se justifica acest fapt.
(7)Modificarea autorizatiilor de antrepozitar autorizat ca urmare a schimbarii sediului social, a denumirii sau a formei de organizare nu intra sub incidenta art. 7 alin. (4) si este valabila de la data aprobarii modificarii de catre Comisie.
(8)Modificarea prevazuta la alin. (7), precum si orice alta modificare intervenita asupra autorizatiilor de antrepozitar autorizat in perioada de valabilitate a autorizatiei nu atrag prelungirea acelei perioade de valabilitate.
(9)Decizia de respingere a cererii de modificare se comunicain scris, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu motivele luarii acestei decizii.

Art. 10. ‐
(1)Antrepozitarii autorizati care, dupa expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, doresc reautorizarea locului ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, vor depune la organele fiscale teritoriale, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, o cerere de reautorizare, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1, la care se vor anexa documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), precum si orice alte documente in cazul in care intervin modificari asupra datelor prezentate anterior la autorizare.
(2)In situatia prevazuta la alin. (1), perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugatase prelungeste panala data solutionarii cererii de reautorizare.
(3)In cazul in care cererile de reautorizare sunt depuse fararespectarea termenului prevazut la alin. (1), organele fiscale solicita completarea documentatiei necesare solutionarii potrivit procedurii de autorizare.
(4)In termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (1), organele fiscale competente vor inainta documentatiile complete catre Comisie, insotite de un referat care sa cuprinda punctul de vedere asupra legalitatii si oportunitatii reautorizarii antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila organelor fiscale competente.
(5)Decizia de respingere a cererii de reautorizare se comunica in scris, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu motivele luarii acestei decizii.
(6)In cazul in care Comisia a respins cererea de reautorizare a unui loc ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ.
(7)Comisia poate sa solicite antrepozitarului autorizat orice informatie si documente pe care le consideranecesare pentru verificarea indeplinirii conditiilor de reautorizare.

Art. 11. ‐
Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte:
a) sa instaleze si sa mentina incuietori necesare asigurarii securitatii bunurilor amplasate in antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata, precum si sa detina instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate;
b) sa depoziteze in antrepozit numai bunurile prevazute la art. 2 alin. (3) din Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin.
(1)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sa tina evidente in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sa asigure accesul organelor fiscale competente in orice zona a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, in orice moment in care antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata este in exploatare sau este deschis pentru primirea ori expedierea bunurilor;
e) sa prezinte bunurile detinute in antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata pentru a fi inspectate de organele fiscale competente, la cererea acestora;
f) sa instiinteze organele fiscale competente despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisaautorizatia de antrepozitar, in termen de 15 de zile de la data inregistrarii modificarii;
g) sase conformeze cu alte cerinte impuse prin prezentele norme.

Art. 12. ‐
(1)Autorizatiile emise sunt nominale si netransferabile.
(2)Atunci cand are loc vanzarea spatiului utilizat ca antrepozit sau inceteaza contractul de inchiriere/ concesionare/administrare, autorizatia nu se transferanoului detinator al spatiului.

Art. 13. ‐
(1)Comisia poate revoca autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata in urmatoarele situatii:
a) in cazul unui antrepozitar autorizat, persoanafizica, daca: 1. persoana a decedat;
2. persoana a fost condamnatapentru una dintre infractiunile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. d);
3. a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal;
b) in cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
1. in legaturacu persoana juridicaa fost deschisao procedurade faliment ori de lichidare;
2. persoana juridica insasi sau oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. d);
3. a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul
fiscal;
c) antrepozitarul autorizat nu respectaoricare dintre cerintele prevazute la art. 11;
d) cand antrepozitarul incheie un act de vanzare a locului sau inceteaza contractul de inchiriere/concesionare/ administrare a spatiului respectiv;
e) pentru situatia prevazutala alin. (12).

(2)Comisia revocaautorizatia pentru un antrepozit de taxape valoarea adaugatasi in cazul in care i s‐a adus la cunostinta ca s‐a pronuntat o hotarare definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)La propunerea organelor de control, Comisia poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata pe o perioada de 1‐12 luni, in cazul in care s‐a constatat incalcarea prevederilor art. 11 lit. d).

(4)Masura suspendarii sau a revocarii autorizatiilor se va dispune de catre Comisie, in baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s‐au constatat incalcari ale prevederilor legale care atrag aplicarea acestor masuri, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2).

(5)Actele de control prevazute la alin. (4) vor fi inaintate, in termen de doua zile lucratoare de la finalizare, Comisiei, care va analiza propunerea organului de control si va dispune in consecinta.

(6)Decizia prin care Comisia a hotarat suspendarea sau revocarea autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata va fi comunicata antrepozitarului detinator al autorizatiei conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, aceastadecizie va fi adusasi la cunostinta organelor fiscale competente.

(7)Decizia de suspendare sau revocare a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata produce efecte de la data comunicarii sau de la o altadata, ulterioara, mentionatain aceasta, dupa caz.

(8)Antrepozitarul autorizat nemultumit poate contesta decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, potrivit legislatiei privind contenciosul administrativ.

(9)Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.

(10)In toate situatiile in care a intervenit revocarea sau suspendarea autorizatiei, aceasta atrage aplicarea regimului normal de TVA.

(11)In cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de Comisie numai dupa o perioada de 6 luni de la data la care decizia de revocare a autorizatiei devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

(12)In cazul in care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, acesta are obligatia sa depuna o cerere in acest sens la comisie cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte.

(13)Atunci cand renuntarea la autorizatia de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata intervine ca urmare a unei operatiuni de fuziune a antrepozitarului autorizat cu un alt operator economic sau de divizare totala ori partiala a activitatii, antrepozitarul autorizat va notifica acest fapt organelor fiscale competente cu cel putin 60 de zile inainte de data efectuarii operatiunii.

(14)In cazul prevazut la alin. (13), in situatia in care se intentioneazacontinuarea aceleiasi activitati, in aceleasi conditii, antrepozitarul autorizat impreuna cu antrepozitarul autorizat propus pot solicita ca revocarea autorizatiei de antrepozitar sa produca efecte incepand cu data la care produce efecte noua autorizatie.

(15)In cazul antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata pentru care autorizatia a fost suspendata sau revocata, ori pentru care antrepozitarul autorizat renunta la autorizatie se considera ca bunurile aflate in antrepozit la data suspendarii, revocarii sau renuntarii inceteaza a mai fi plasate in regim de antrepozit de taxape valoarea adaugata.

(16)Persoanele impozabile care detin bunuri intr‐un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata pentru care autorizatia a fost suspendata sau revocata, precum si antrepozitarii autorizati care renunta la autorizatia pentru antrepozit de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa notifice organelor fiscale competente bunurile aflate in stoc in antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata la data suspendarii, revocarii sau renuntarii.

OMFP_24_2014 este link-ul unde se afla varianta integrala a omfp 24/2014

(Visited 449 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.