Formular 013 (valabil in 2014): instructiuni de completare

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, denumita in continuare declaratie/declaratie de mentiuni, se completeaza si se depune de catre contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente.

Declaratia 013 se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia declararii primului sediu permanent pe teritoriul Romaniei, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul permanent desemnat.

Declaratia se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular. Un exemplar al declaratiei se depune la organul fiscal competent si un exemplar se pastreaza de contribuabil.

Atentie! In situatia in care contribuabilul nerezident desfasoara activitati in Romania si prin sedii fixe potrivit titlului VI din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat sa indeplineasca obligatiile contribuabilului nerezident, prevazute de Titlul VI din Codul fiscal, constituie si sediu permanent in sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de Titlul II din Codul fiscal.

FELUL DECLARATIEI
Se marcheazacu “X” pct. 1 sau 2, dupa caz.

Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Randul 1. Cod de identificare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.

In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se inscrie codul de inregistrare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.

Randul 2. Denumire
Se completeaza cu denumirea contribuabilului.

Randul 3. Statul de rezidenta
Se completeaza cu adresa contribuabilului din statul de rezidenta.

C. DATE DE IDENTIFICARE ALE SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT

Randul 1. Cod de identificare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se inscrie codul de identificare fiscala al sediului permanent desemnat, in situatia in care acesta indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii si venituri asimilate salariilor.

Randul 2. Domiciliu fiscal
Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.

Atentie! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale sediului permanent desemnat.

Randul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfasurata de sediul permanent desemnat.

Randul 5. Modul de dobandire al spatiului, numarul si data documentului
Se inscrie, dupa caz, tipul documentului care atesta modul de dobandire al spatiului, precum si numarul si data acestuia.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marcheaza cu “X” in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege.

Date de identificare

Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu “X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.
Inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 125.1 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Se completeaza de persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125.1 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, astfel:

Randul 1.1. In situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art.150 alin.(2) din Codul fiscal, daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita in sensul art.125.1 alin.(2) din Codul fiscal in alt stat membru, inaintea primirii serviciilor;

Randul 1.2. In situatia in care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art.133 alin.(2) din Codul fiscal de la sediul fix din Romania pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita in sensul art.125.1 alin.(2) din Codul fiscal in alt stat membru care are obligatia de a plati TVA in alt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art.150 alin.(2) din Codul fiscal, inainte de prestarea serviciilor;

Randul 1.3. Inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la art.125.1 alin.(2) lit.b) si c) din Codul fiscal care implica:

Randul 1.3.1. Livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art.143 alin.(2) din Codul fiscal;

Randul 1.3.2. Prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b) de la alin. (2) al art. 153 din Codul Fiscal;

Randul 1.3.3. Operatiuni scutite de taxasi opteazapentru taxarea acestora, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal;

Randul 1.3.4. Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile. Randul 1.4. Cifra de afaceri

Randul 1.4.1. Se completeazala inregistrarea initialaa contribuabilului, inscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere.

Randul 1.4.2. Se completeaza numai daca, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizata in anul precedent, se modificaperioada fiscala.

Randul 1.5. Perioada fiscala
Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de T.V.A.
In cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Randul 1.6. Se completeaza in cazul in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai realizeaza livrari de bunuri, prestari de servicii, achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri in Romania pentru care plata taxei se face in Romania.

Randul 1.7. Se completeaza in situatia in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai desfasoara operatiuni care dau drept de deducere a taxei.

Randul 1.8. Se completeaza in cazul in care nu se depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta in al doilea an calendaristic consecutiv.

Randul 2. Impozit pe profit
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sadeclare acest impozit.

Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randurile 2.3.1 – 2.3.3. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 3. Accize
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.
Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 4. Impozit la titeiul din productia interna
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sadeclare acest impozit.

Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 5. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contributii sociale La infiintare :

Randul 5.1.1 “Numar mediu de salariati estimat de pana la 3 salariati exclusiv” si randul 5.1.2 „Venit total estimat de pana la 100.000 euro” se marcheaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 296.19 alin. (1^7) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care se infiinteaza in cursul anului si care estimeaza ca, in cursul anului, vor avea un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeazasarealizeze un venit total de panala 100.000 euro.

Perioada fiscala:

Randul 5.2.1 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au obligatia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contributii sociale, potrivit legii.

Randul 5.2.2 se marcheazacu “X” de contribuabilii care indeplinesc conditiile de la art.58 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si care opteaza pentru declararea lunara a impozitului pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si a contributiilor sociale, potrivit legii.

Randul 5.2.3 se marcheaza cu “X” de contribuabilii prevazuti la art. 29619 alin.(11) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Randul 5. 3. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, au obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor.

Randurile 5.3.1 si 5.3.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 5.4. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 5.4.1 si 5.4.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.5. Contributia de asigurari pentru somaj
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 5.5.1 si 5.5.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.6. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncasi boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare.

Randurile 5.6.1 si 5.6.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.7. Contributia de asigurari sociale
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 5.7.1 si 5.7.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.8. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.

Randurile 5.8.1 si 5.8.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.9. Contributia pentru concedii si indemnizatii
Se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 5.9.1 si 5.9.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 6. Redevente miniere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 7. Redevente petroliere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 7.1 si 7. 2. Se marcheazacu “X”, dupacaz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 8. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural.

Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 9. Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale.

Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 10. Impozit pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale

Se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale.

Randurile 10.1 si 10.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 10.3 Activitati care intra sub incidenta acestui impozit
Se marcheaza cu “X”, codul CAEN care intra sub incidenta impozitului pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 6/2013.

Randul 11. Impozit pe constructii
Se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au obligatia platii acestui impozit, potrivit prevederilor art.296.33 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 11.1 si 11.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidentasau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

(Visited 545 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 3 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.