Formular 200: cine trebuie sa depuna declaratia privind veniturile realizate din Romania

Formularul 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr‐o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
‐Activitati independente;
‐Cedarea folosintei bunurilor;
‐Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
‐Piscicultura;
‐Silvicultura;
‐Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
‐Operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationalaa Valorilor Mobiliare.

1.1. Activitati independente

1.1.1.venituri comerciale ‐ din fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente;
Persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate, in conditiile legii, in categoria venituri din activitati independente bifeaza casuta “Cedarea folosintei bunurilor calificata in categoria venituri din activitati independente”. Veniturile si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare.

1.1.2.venituri din profesii libere ‐ din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii;

1.1.3.venituri din drepturi de proprietate intelectuala ‐ brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know‐how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie.

1.1.4.In cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.
Persoanele fizice care obtin venituri dintr‐o activitate desfasurata intr‐o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, asimileazavenitul distribuit, venitului net anual din activitati independente.

1.1.5.Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente pentru care impozitul retinut la sursa de platitorii de venituri reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), si nu au optat pentru impozitarea finalade catre platitorul de venit.
Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr‐o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net anual.

1.1.6.Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

1.1.7.Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s‐au stabilit plati anticipate, conform legii.

1.1.8.Contribuabilii care desfasoara o activitate impusa pe norme de venit si care in cursul anului fiscal de raportare isi completeaza obiectul de activitate cu o alta activitate care nu este cuprinsa in nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila.

1.1.9.In cazul schimbarii modalitatii de exercitare a unei activitati si/sau al transformarii formei de exercitare a acesteia intr‐o alta forma, potrivit legislatiei in materie, in timpul anului, venitul net/pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata de contribuabil intr‐o formade organizare prevazutade lege. Venitul net anual/Pierderea anualase determina prin insumarea venitului net/pierderii inregistrat/inregistrate in toate perioadele fiscale din anul fiscal in care a avut loc schimbarea si/sau transformarea formei de exercitare a activitatii si se inscrie in declaratie.

1.1.10.Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursa de realizare a venitului.

1.2.Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizata in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal

1.2.1.Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, completeazadeclaratia pentru fiecare sursade venit.

1.2.2.In cazul veniturilor din arenda, declaratia se depune de catre persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.

1.2.3.In cazul cedarii folosintei bunurilor detinute in comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2.4.Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice prevazute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care in anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu urmatoarele exceptii, pentru care existaobligatia depunerii declaratiei:
‐ pentru situatiile in care declaratia de venit estimativ a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s‐au stabilit plati anticipate, conform legii;
‐ pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal;
‐ pentru situatiile in care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltaparte contractanta.

1.3.Activitati agricole pentru care venitul net se determinain sistem real

Declaratia 200 se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice si care determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

a) Venituri din activitati agricole realizate intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013

Pentru veniturile din activitati agricole realizate pana la data de 1 februarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.
Contribuabilii care au realizat venituri din activitati agricole in sistem real incepand cu 1 ianuarie 2013 si pentru care, incepand cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declara distinct, in formular, venitul net anual realizat intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013.
Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata ori luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare.

b) Venituri din activitati agricole realizate incepand cu data de 1 februarie 2013

Incepand cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr‐o formade asociere, farapersonalitate juridica, din:
a)cultivarea produselor agricole vegetale;
b)exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
c)cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.
Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II “Venituri din activitati independente” de la Titlul III “Impozitul pe venit” din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determinain sistem real.

1.4.Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

In cazul castigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au in vedere dispozitiile Codului fiscal, dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

1.5.Operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare‐cumparare de valutala termen, pe bazade contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

In cazul operatiunilor de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, la completarea formularului se au in vedere dispozitiile Codului fiscal si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.6 Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Termenul de depunere si organul fiscal competent

2.1. Termen de depunere:
‐anual, pentru fiecare an fiscal, panala data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului;
‐ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative pana la termenul prevazut de lege, situatie in care se va inscrie “X” in casuta special prevazutain formular in acest scop.

2.2. Declaratia se completeaza in doua exemplare:
‐originalul se depune la:
a)organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferitade domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b)organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri:
‐venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
‐ venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
‐ venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
‐ venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
c)organul fiscal in a carui razateritorialase aflasursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, faradomiciliu fiscal in Romania care realizeazavenituri, altele decat cele prevazute la lit. b);
‐copia se pastreazade catre contribuabil sau de catre imputernicitul/curatorul acestuia.

 Completarea declaratiei 200

Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citetsi corect datele prevazute de formular.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei vor completa in mod corespunzator numarul de surse ori categoria de venituri realizate, cap. II “Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit”, in formularul “Anexa nr. …. la Declaratia privind veniturile realizate din Romania”, care se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevazute de lege.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Nu se va depune formularul anexa la declaratie, ulterior depunerii unei declaratii privind veniturile realizate in Romania. Veniturile necuprinse in declaratia initiala se declara prin depunerea unei declaratii rectificative.

Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on‐line, existent pe portalul e‐guvernare.ro

(Visited 592 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− four = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.