Formular 200: completarea si depunerea declaratiei privind veniturile realizate din Romania

FORMULAR 200. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

La rubricile privind adresa ‐se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala‐se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
Banca; Cont bancar (IBAN) ‐ se inscriu denumirea bancii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

FORMULAR 200. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

1.Categoria de venit ‐s e bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit realizat, dupa caz.

2.Determinarea venitului net ‐ se bifeaza casuta corespunzatoare modului de determinare a venitului net: in sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza de norma de venit, dupa caz.

3.Forma de organizare ‐se bifeaza casuta corespunzatoare modului de desfasurare a activitatii.

Casuta “individual” se bifeaza de persoanele fizice care obtin venituri dintr‐o activitate desfasurata in mod individual.
Casuta “asociere farapersonalitate juridica” se bifeaza de persoanele fizice care obtin venituri dintr‐ o activitate desfasurata in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, sau al unei asocieri cu o persoana juridica contribuabil platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica.
Casuta “entitati supuse regimului transparentei fiscale” se bifeaza de persoanele fizice care obtin venituri dintr‐o activitate desfasurata intr‐o forma de organizare cu personalitate juridica, constituita potrivit legii speciale, si care este supusaregimului transparentei fiscale, potrivit legii.
Casuta “modificarea modalitatii/formei de exercitare a activitatii” se bifeaza in cazul schimbarii modalitatii de exercitare a unei activitati independente si/sau al transformarii formei de exercitare a acesteia intr‐o alta forma, potrivit legislatiei in materie, in timpul anului de raportare, in conditiile continuarii activitatii.

4.Obiectul principal de activitate ‐ se inscriu denumirea activitatii principale generatoare de venituri, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.

5.Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaza folosinta

Sediul ‐se completeaza adresa sediului sau locului principal de desfasurare a activitatii, dupa caz. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa sediului sau locului principal de desfasurare a activitatii, dupa caz.
Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole vor inscrie denumirea unitatii administrativ‐teritoriale in a carei raza se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comuna sau sector al municipiului Bucuresti, dupacaz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaza folosinta ‐ se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor. Se inscriu datele de identificare a bunului a carui folosinta este cedata.

De exemplu:
a)pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (localitate, strada, numar, bloc, etaj, apartament etc.);
b)pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria sasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaza bunul.

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Inchiriere/Arendare ‐ se inscriu numarul documentului care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitate independenta, potrivit legii, si data emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfasoara activitati in cadrul unei asocieri completeaza numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor completeaza rubrica dupa cum urmeaza:
‐se elimina din text cuvantul “inchiriere” sau “arendare”, in functie de natura contractului incheiat intre parti;
‐se inscriu numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti si data inregistrarii acestuia.

7, 8. Data inceperii/incetarii activitatii ‐ se completeaza de catre contribuabilii care incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal pentru care se depune declaratia.
Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor inscriu data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti, respectiv data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
Rubricile de la rd. 7 si 8 se completeaza numai daca evenimentele respective se produc in cursul anului pentru care se depune declaratia.

FORMULAR 200. DATE PRIVIND VENITUL/CASTIGUL NET ANUAL

1. VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE: activitati comerciale, profesii libere si drepturi de proprietate intelectuala

a) Activitate desfasurata in mod individual

a.1) In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri, determinate in sistem real, din activitati comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente

Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila.
rd. 1. Venit brut ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in naturaincasate in anul de raportare atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente. rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia safie efectuate in interesul direct al activitatii, sacorespundaunor cheltuieli efective, safie justificate cu documente si safie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite, inclusiv contributiile sociale obligatorii platite, potrivit legii.
rd. 2.1. Contributii sociale obligatorii, potrivit legii ‐ se inscrie suma reprezentand contributia de asigurari sociale platita potrivit legii si platile anticipate efectuate reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate, deduse potrivit legii.
rd. 3. Venit net anual ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaza numai daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa a impozitului ‐ se inscrie partea din venitul net aferent activitatilor independente pentru care platile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursa.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1).
Se completeaza numai daca cheltuielile deductibile sunt mai mari decat venitul brut.

a.2) In cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de normade venit
Se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente, impuse pe baza de norme de venit, care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s‐au stabilit plati anticipate, conform legii.
rd. 3. Venit net anual ‐ se inscrie suma reprezentand norma de venit corespunzatoare perioadei lucrate, comunicatade organul fiscal.

a.3) In cazul persoanelor fizice care realizeazavenituri din valorificarea sub orice formaa drepturilor de proprietate intelectuala
Se completeaza fie pe baza datelor din evidenta contabila de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de platitorii de venit de catre contribuabilii care determinavenitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

a.3.1) In cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partidasimpla
Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila.
rd. 1. Venit brut ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in naturaincasate in anul de raportare atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente. rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia safie efectuate in interesul direct al activitatii, sacorespundaunor cheltuieli efective, safie justificate cu documente si safie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite, inclusiv contributiile sociale obligatorii platite, potrivit legii.
rd. 2.1. Contributii sociale obligatorii, potrivit legii ‐ se inscrie suma reprezentand contributia de asigurari sociale platita potrivit legii si platile anticipate efectuate reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate, deduse potrivit legii.
rd. 3. Venit net anual ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaza numai daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa a impozitului ‐ se inscrie partea din venitul net pentru care platile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursa.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1).
Se completeaza numai daca cheltuielile deductibile sunt mai mari decat venitul brut.

a.3.2) In cazul persoanelor fizice care determina venitul net din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se completeaza:
rd. 1. Venit brut ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in naturarealizate din valorificarea sub orice formaa drepturilor de proprietate intelectuala, din toate sursele, in anul de raportare.
La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuala se au in vedere atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, efectuate de platitorii de venit.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se inscrie valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor forfetare si a contributiilor sociale obligatorii platite, potrivit legii.
Cheltuielile deductibile se determina astfel:
‐Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuala aferente operelor de arta monumentala
In vederea determinarii cheltuielilor deductibile se procedeaza astfel:
‐se determina cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut;
‐se determina cheltuielile deductibile prin insumarea cheltuielilor forfetare si a contributiilor sociale obligatorii platite, potrivit legii.
‐Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, altele decat cele aferente operelor de artamonumentala:
In vederea determinarii cheltuielilor deductibile se procedeaza astfel:
‐ se determina cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut;
‐ se determina cheltuielile deductibile prin insumarea cheltuielilor forfetare si a contributiilor sociale obligatorii platite.
rd. 3. Venit net anual ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
rd. 3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa a impozitului ‐ se inscrie partea din venitul net pentru care platile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursa.

a.3.3) In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suita si al veniturilor reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata, se completeaza:
rd. 1. Venit brut ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din toate sursele, in anul de raportare.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se inscrie suma totala platita organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi.
rd. 3. Venit net anual ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

b) Activitate desfasurata intr‐o forma de asociere

b.1.) In cazul persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, sau intr‐o forma de organizare cu personalitate juridica, constituita potrivit legii speciale, supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se completeaza:
rd. 3. Venit net anual ‐ se preia suma inscrisa in col. 5, la randul corespunzator contribuabilului, din tabelul de la cap. V din “Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se preia suma inscrisa in col. 6, la randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la cap. V din “Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul fiscal de raportare si distribuita asociatului, conform contractului de asociere.

b.2.) In cazul asocierilor constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice
Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr‐o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe venitul microintreprinderilor, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net anual.
rd. 1. Venit brut ‐ se inscrie suma reprezentand venitul cuvenit unei persoane fizice dintr‐o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe venitul microintreprinderilor. Se preia suma inscrisa in col. 5, la randul corespunzator contribuabilului, din tabelul de la cap. V din “Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se inscrie suma reprezentand contributiile sociale obligatorii platite de asociatii persoane fizice.
rd. 3. Venit net anual ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii platite, respectiv dintre suma inscrisala rd. 1 si suma inscrisala rd. 2.
rd. 3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa‐se preia suma de la rd. 3.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se inscrie suma reprezentand pierderea realizata de persoana fizica dintr‐o asociere cu o persoana juridica romana, determinata cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe venitul microintreprinderilor. Se preia suma inscrisa in col. 6, la randul corespunzator contribuabilului, din tabelul de la cap. V din “Declaratia anuala de venit pentru asocierile farapersonalitate juridicasi entitati supuse regimului transparentei fiscale”.

FORMULAR 200. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Declaratia se completeaza pe baza contractului incheiat intre parti de catre contribuabilii care determina venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenta contabila de catre persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.

rd. 1. Venit brut ‐ se inscrie suma reprezentand chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul platii acesteia, majorata cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

In venitul brut se includ si eventualele daune platite potrivit unor clauze contractuale, in cazul rezilierii contractelor inainte de termen.
Reprezinta venit brut si valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, si care sunt efectuate de cealaltaparte contractanta.

In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

In cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real se inscrie totalitatea veniturilor incasate ca urmare a cedarii folosintei bunului, pe baza datelor din evidenta contabila.

rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐se inscrie, dupa caz:
‐suma reprezentand cheltuielile deductibile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite, in cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabilain partidasimpla;
‐suma rezultata prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului, in cazul contribuabililor care determina venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
rd. 3. Venit net anual ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaza numai daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1).
Se completeaza numai daca cheltuielile deductibile sunt mai mari decat venitul brut.
Se completeaza numai de catre contribuabilii care determina venitul net/pierderea fiscala in sistem real si care in anul de raportare au inregistrat pierderi.

FORMULAR 200. VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE, PISCICULTURA SI SILVICULTURA, PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINA IN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA IN PARTIDA SIMPLA

a) Activitate desfasurata in mod individual
Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila.
rd. 1. Venit brut ‐ se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
rd. 3. Venit net anual ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaza numai daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1).
Se completeaz anumai daca cheltuielile deductibile sunt mai mari decat venitul brut.

b) Activitate desfasurata intr‐o forma de asociere intre persoane fizice, care nu da nastere unei persoane juridice
Se completeaza:
rd. 3. Venit net anual ‐ se preia suma inscrisa in col. 5, la randul corespunzator contribuabilului, din tabelul de la cap. V din “Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se preia suma inscrisa in col. 6, la randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la cap. V din “Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul fiscal de raportare si distribuita asociatului, conform contractului de asociere.

FORMULAR 200. CASTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECAT PARTILE SOCIALE SI VALORILE MOBILIARE IN CAZUL SOCIETATILOR INCHISE

Se completeaza pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societatile de administrare a investitiilor sau alti platitori de venit, privind tranzactiile efectuate cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
rd. 4. Castig net anual ‐ se inscrie castigul net anual reprezentand diferenta dintre castigurile si pierderile inregistrate ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
Se completeaza numai in situatia in care castigurile sunt mai mari decat pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se inscrie pierderea neta anuala reprezentand diferenta dintre pierderile si castigurile inregistrate ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
Se completeaza numai in situatia in care pierderile sunt mai mari decat castigurile.
La declaratie se anexeaza documente justificative, eliberate de platitorii de venit, privind tranzactiile efectuate, din care sarezulte castigul net/pierderea netadeclarat/declarata.

FORMULAR 200. CASTIGURI/PIERDERI DIN OPERATIUNI DE VANZARE‐CUMPARARE DE VALUTA LA TERMEN, PE BAZADE CONTRACT, PRECUM SI ORICE ALTE OPERATIUNI SIMILARE, ALTELE DECAT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACTIONATE PE PIETE AUTORIZATE SI SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Se completeaza de contribuabilii care in anul de raportare au realizat castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si care au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completeaza pe baza documentelor justificative, eliberate de platitorii de venit, privind tranzactiile efectuate.
rd. 4. Castig net anual ‐ se inscrie castigul net anual reprezentand diferenta dintre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului de raportare din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationalaa Valorilor Mobiliare.
Se completeaza numai in situatia in care castigurile sunt mai mari decat pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta anuala ‐ se inscrie pierderea neta anuala reprezentand diferenta dintre pierderile si castigurile inregistrate in cursul anului de raportare din operatiuni de vanzare‐ cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationalaa Valorilor Mobiliare.
Se completeaza numai in situatia in care pierderile sunt mai mari decat castigurile.
La declaratie se anexeaza documente justificative, eliberate de platitorii de venit, privind tranzactiile efectuate, din care sa rezulte castigul net/pierderea neta declarat/declarata, precum si impozitul calculat si retinut ca plataanticipatapentru anul fiscal de raportare.

FORMULAR 200. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CASTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

Se completeaza de catre contribuabilii care au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult, potrivit art. 84 alin. (2) si (3) din Codul fiscal.

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singuraentitate nonprofit sau unitate de cult.

NOTA:
Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, si/sau din cedarea folosintei bunurilor, care nu au obligatia depunerii declaratiei si care au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private si solicita restituirea acestora si/sau opteaza pentru virarea unei sume in contul unei entitati nonprofit sau al unei unitati de cult completeaza prezenta sectiune din formular, potrivit instructiunilor de mai jos.

1.Bursa privata‐casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private si solicita restituirea acestora.

Contract nr./data ‐se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita ‐ se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data ‐ se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. In cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

2.Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult ‐ casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult, conform art. 84 alin. (2) si (3) din Codul fiscal.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult ‐ se inscrie codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicit avirarea sumei.
Cont bancar (IBAN) ‐ se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma ‐ se completeaza suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult.
In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica “Suma”, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
Daca suma solicitata a se vira catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.

FORMULAR 200. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI

Se completeaza, numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre imputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, datele de identificare a imputernicitului.
La rubricile privind adresa se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscala‐se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului.

(Visited 776 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ two = 7

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.