Arendarea bunurilor agricole: informatii de interes pentru arendasi si arendatori aplicabile cu 01.01.2014

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin OUG nr. 102/2013

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Prevederi din Codul Civil

Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi :

a)terenurile cu destinatie agricola, si anume terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi, pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;

b)animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole. (art.1836 din Codul Civil )
Contractul de arendare trebuie incheiat in forma scrisa , sub sanctiunea nulitatii absolute.

Sub sanctiunea unei amenzi civile stabilite de instanta de judecata pentru fiecare zi de intarziere, arendasul trebuie sa depuna un exemplar al contractului la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate, pentru a fi inregistrat intr-un registru special tinut de secretarul consiliului local.

Cand bunurile arendate sunt situate in raza teritoriala a mai multor consilii locale, cate un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala sunt situate bunurile arendate.

Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

Toate cheltuielile legate de incheierea, inregistrarea si publicitatea contractului de arendare revin arendasului. (art. 1838 din Codul Civil)

OBLIGATII FISCALE

Prevederi din Codul fiscal

* In categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor se cuprind si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimonial personal (art.61 CF si pct.133 NM)

*Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de 15 zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent (art.81 alin.2 din CF)

* Incepand cu 1 ianuarie 2014, impozitul pentru veniturile din arenda realizate de catre persoanele fizice se va retine la sursa de catre platitorii de venit (arendasi), nemaiexistand posibilitatea optiunii de determinare a venitului net din arenda in sistem real. (prin OUG nr. 102/2013 se abrog alineatul (26) al art. 62)

* Venitul net din arend se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.

In cazul in care arenda se exprima in natura , evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene ca urmare a propunerilor directiilor agricole.

Noutatea: in cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarare a consiliului judetean, au fost modificate in cursul anului fiscal de realizare a venitului (prin HCJ), noile preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din arenda exprimate in natura , pentru determinarea bazei impozabile se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice. (art.62 alin.2.1, alin 2.2, alin 2.3)

*Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retunere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final (art.65, alin 2.4)

*Impozitul astfel calculat si retinut pentru veniturile din arenda se vireaza a la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut si se declara in formularul 112 (art.65, alin 2.5)

*Persoanele fizice nu au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat (art.83 alin 3 lit b.1)

* Persoanele fizice care realizeaza venituri din arendare datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri.
Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura salariilor, pensiilor, sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din activitati independente, inclusiv cele pentru care impozitul se retine la sursa , din activitati agricole, din cedarea folosintei bunurilor, venitul obtinut de o persoana fizica din asocierea cu o microintreprindere, fara sa dea nastere unei persoane juridice din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri.(art. 296^23, alin. (1) si (3))

* Baza lunara de calcul al CASS pentru contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

PLAFON: Baza de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu de baz minim brut pe tara , daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Incadrarea in plafonul maxim se face de catre platitorul de venit la momentul platii venitului. (art. 296^22 alin. (2^2), art. 296^24 alin (9)

* Contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate in cursul anului, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective.
Sumele se vireaza de catre platitorul de venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile. Declararea se face de catre platitorul de venit, prin depunerea formularului 212 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominal a persoanelor asigurate. (art. 296^24 alin. (4^2) i (10) i art. 296^19, alin. (2))

* Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si incadrarea in plafonul minim si in plafonul maxim se realizeaza de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala . (art. 296^25 alin. (2), (4) i (4^1))

Nota:
In cazul veniturilor din arendare realizate in anul 2013 pentru care determinarea venitului net anual a fost efectuata in sistem real obligatiile fiscale sunt cele prevazute in legislatia in vigoare la data realizarii acestora. (art. 94, alin. (14))

Sursa: Finante Arges

(Visited 746 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.