[DOC] Declaratie coasigurat 2014 – model si informatii utile

Beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate, potrivit art.224 alin.(1) lit.b) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Iar art.5 din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, aprobate prin Ordinul CNAS nr.581/2014, prevede ca sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate cu sau fara plata contributiei, denumiti in continuare coasigurati, isi pastreaza calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai in perioada in care persoana in a carei intretinere se afla are calitatea de asigurat.

Prin urmare, pot dobandi calitatea de coasigurat doar sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Pentru a demonstra calitatea de coasigurat salariatul trebuie sa prezinte:
– act de identitate a persoanei coasigurate;
– document care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata;
– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;
– declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

Documentele se prezinta de catre salariat angajatorului. Angajatorul va elibera, la solicitarea salariatului, o adeverinta al carei model este prevazut in anexa 1 indice 1 la normele metodologice amintite, prin care va certifica calitatea de salariat mentionand si coasiguratii sai.

Mai jos gasiti un model declaratie pe propria raspundere coasigurat, extras din lucrarea “20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca”:

Declaratie pe propria raspundere coasigurat

Subsemnatul/subsemnata …………………………., domiciliat/domiciliata in localitatea…………, str……………, nr………, judetul/sectorul ………., cod numeric personal ……………, in vederea dobandirii calitatii de coasigurat, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale, declar pe proprie raspundere ca nu realizez venituri proprii.

Persoana asigurata care contribuie la intretinerea mea este …………………., domiciliat/domiciliata in localitatea ………., str. …………….. nr. ………., judetul/sectorul ……………, cod numeric personal …………………. .

Mentionez ca sunt inscris/inscrisa pe listele medicului de familie ………………… care apartine de Casa de Sanatate …………………… .

Ma oblig sa anunt persoana care contribuie la intretinerea mea in cazul in care vor interveni schimbari in situatia comunicata.

Data ………….. Semnatura……

Pentru model declaratie pe propria raspundere asigurat, precum si alte modele absolut necesare la angajare vezi lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”

(Visited 38,778 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.