Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale

ANAF informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270/11.04.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarilor fiscale.

Verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitatii drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a oricaror altor elemente relevante pentru stabilirea situatiei fiscale reale a persoanei fizice verificate. Verificarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 109.1 – 109.4 din Codul de Procedura Fiscala.

In scopul efectuarii acestor activitati organul fiscal va proceda, in principal, la: solicitarea, in conditiile legii, de informatii de la autoritati si institutii publice; analiza tuturor informatiilor, documentelor si a altor mijloace de proba referitoare la situatia fiscala a persoanei fizice verificate; confruntarea informatiilor obtinute prin administrarea mijloacelor de proba cu cele din declaratiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificata sau, dupa caz, de platitorii de venit ori terte persoane; solicitarea, in conditiile legii, de informatii, clarificari, explicatii, documente si alte asemenea mijloace de proba de la persoana fizica verificata si/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice; discutarea constatarilor organului fiscal cu persoana fizica verificata si/sau cu imputernicitii acesteia; stabilirea, daca este cazul, a diferentei de baza de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevazute de Codul de Procedura Fiscala, precum si a obligatiilor fiscale corespunzatoare acesteia; dispunerea masurilor asiguratorii, in conditiile legii.

Durata efectuarii verificarii fiscale este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate, potrivit Codului de Procedura Fiscala.

Drepturile contribuabililor

*De a fi instiintat despre actiunea de verificare fiscala. Inaintea desfasurarii verificarii fiscale, contribuabilul va fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii verificarii fiscale. Prin avizul de verificare acesta va fi instiintat cu privire la: temeiul juridic al verificarii; data de incepere a verificarii; perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii; posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii; locul desfasurarii verificarii si persoana de contact la care va veti prezenta; informatiile si inscrisurile relevante pentru verificare.

Contribuabilul va avea la dispozitie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, sa prezinte documentele justificative in vederea clarificarii situatiei fiscale personale. Avizul de verificare se comunica potrivit dispozitiilor art. 44 din Codul de Procedura Fiscala si este insotit de Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale.

*De a solicita amanarea datei de incepere a verificarii fiscale. Amanarea datei de incepere a verificarii fiscale se poate face o singura data, la solicitarea scrisa a contribuabilului, pentru motive justificate. In acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.

*De a beneficia de asistenta de specialitate. Pe toata durata exercitarii verificarii fiscale aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate sau juridica.

*De a solicita schimbarea locului de desfasurare a verificarii fiscale. La cererea scrisa a contribuabilului, verificarea fiscala se poate desfasura si la:
– domiciliul contribuabilului, daca este in imposibilitate fizica de a se deplasa;
– domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta de specialitate sau juridica, daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional.

Solicitarea scrisa pentru desfasurarea verificarii fiscale la domiciliul contribuabilului sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta se depune la organul fiscal inainte de data inceperii verificarii fiscale inscrisa in avizul de verificare.

*De a solicita prelungirea termenului de prezentare a informatiilor si inscrisurilor relevante pentru verificare. Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevazuta pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia fiscala, poate fi prelungita cu 30 de zile, o singura data, pentru motive justificate.

*De a colabora la stabilirea starii de fapt fiscale si de a numi persoane pentru a furniza informatii. Contribuabilul are dreptul sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale, sa dea informatii, sa prezinte inscrisuri relevante pentru verificarea fiscala, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, in conditiile legii. La inceperea verificarii fiscale, are dreptul sa numeasca persoane care sa dea informatii. Daca informatiile date de contribuabil sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.

Au dreptul de a refuza furnizarea de informatii sotul/sotia, rudele contribuabilului si alte persoane. Sotul/Sotia si rudele contribuabilului pana la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri. Pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii, asistentii persoanelor anterior mentionate, precum si persoanele care participa la activitatea profesionala a respectivelor persoane, cu exceptia informatiilor cu privire la indeplinirea obligatiilor prevazute de legea fiscala in sarcina lor, precum si a informatiilor necesare clarificarii si stabilirii situatiei fiscale reale a contribuabililor/platitorilor cu care au avut sau au raporturi juridice. Persoanele sus-mentionate, cu exceptia preotilor, pot totusi furniza informatii, dar numai cu acordul contribuabilului

*De a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul termenului de prescriptie. Perioada supusa verificarii fiscale este perioada impozabila definita de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea termenului de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale.

*De a fi verificat o singura data. Verificarea fiscala se efectueaza o singura data pentru impozitul pe venit si pentru fiecare perioada impozabila. Prin exceptie, conducatorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii verificarii fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele acestora.

*De a solicita legitimarea organelor de verificare fiscala. La inceperea verificarii fiscale, organul de verificare fiscala este obligat sa va prezinte legitimatia de verificare fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul activitatii de verificare fiscala.

*De a fi protejat pe linia secretului fiscal. Informatiile pe care le furnizeaza contribuabilul organelor de verificare fiscala, precum si cele pe care acestea le obtin in timpul desfasurarii verificarii fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.

*De a cunoaste rezultatele verificarii fiscale. Contribuabilul are dreptul de a fi informat pe parcursul desfasurarii verificarii fiscale asupra constatarilor rezultate. La finalizarea verificarii fiscale, organul fiscal ii prezinta constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i posibilitatea de a se exprima punctul de vedere, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de Procedura Fiscala, cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare in urma verificarii fiscale sau in cazul in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica, in scris, acest fapt organelor fiscale. Data, ora si locul prezentarii concluziilor ii vor fi comunicate, in scris, in timp util. Contribuabilul are dreptul sa prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile verificarii fiscale, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii verificarii fiscale. Decizia de impunere sau de incetare a procedurii de verificare fiscala se va comunica potrivit dispozitiilor art. 44 din Codul de Procedura Fiscala.

*De a contesta decizia de impunere emisa in urma verificarii fiscale. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde: datele de identificare; obiectul contestatiei; motivele de fapt si de drept; dovezile pe care se intemeiaza; semnatura contribuabilului sau a persoanei imputernicite. Contestatia se depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere emise in urma verificarii fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat si nu este supusa taxelor de timbru.

Obligatiile contribuabililor

*De a se prezenta la locul, data si ora precizate in avizul de verificare. Actiunea de verificare fiscala se desfasoara, de regula, la sediul organului fiscal. In acest scop, contribuabilul va fi instiintat prin avizul de verificare despre data, locul si persoana de contact la care sa se prezinte.

*De a furniza informatii. In situatia in care aveti calitatea de contribuabil potrivit Codului Fiscal, dumneavoastra sau alta persoana imputernicita de dumneavoastra aveti/are obligatia prevazuta de art. 52 din Codul de Procedura Fiscala de a furniza organului fiscal informatiile necesare determinarii starii de fapt fiscale.

*De a prezenta inscrisuri. In situatia in care aveti calitatea de contribuabil potrivit Codului Fiscal, dumneavoastra sau alta persoana imputernicita de dumneavoastra aveti/are obligatia prevazuta de art. 56 din Codul de Procedura Fiscala de a pune la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri relevante pentru clarificarea starii de fapt fiscale.

*De a permite efectuarea cercetarilor la fata locului. Indiferent de locul unde se desfasoara verificarea fiscala, contribuabilul are obligatia de a permite functionarilor imputerniciti de organul fiscal sa efectueze o cercetare la fata locului, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune intrarea acestora pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.

Potrivit prevederilor art. 27 din Constitutia Romaniei, republicata, functionarii imputerniciti de organul fiscal si expertii folositi in actiunea de verificare nu au dreptul de a patrunde in domiciliul sau resedinta contribuabilului decat cu acordul acestuia. In cazul in care constatarile in interes fiscal fac necesar accesul functionarilor imputerniciti de organul fiscal si al expertilor, daca este cazul, in domiciliul sau resedinta contribuabilului si acesta un este de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instantei judecatoresti competente.

*De a indeplini masurile dispuse de organul de verificare fiscala. Contribuabilul are obligatia de a indeplini masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia verificarii fiscale, in termenele si in conditiile stabilite de organele de verificare fiscala.

*De a plati diferentele de impozit stabilite cu ocazia verificarii fiscale, precum si dobanzile si penalitatile aferente acestora.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 247 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.