Adeverinta salariat pentru medicul de familie – model nou valabil din 19.09.2014

Ordinul CNAS nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, publicat in Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014, a adus modificari si modelului de adeverinta de salariat eliberat de angajator din care sa rezulte calitatea de asigurat a salariatului in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

Contabun.ro va prezinta modelul oficial de adeverinta salariat, eliberata de angajator, pentru medic, valabil din 19.09.2014.

ANEXA 2
la normele metodologice

Denumirea angajatorului ………………………………..
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica) ……………
Nr. de inregistrare la registrul comertului ………………
Nr. de inregistrare ……. din data de …………

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna ……, CNP ….., act de identitate ….. seria …. nr. …., eliberat de …… la data de ….., cu domiciliul in ……, str. …… nr. …, bl. …, ap. …, sectorul/judetul …….., are calitatea de salariat incepand cu data de …. si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati in intretinere):
1. Nume, prenume, …………………. CNP …………………
2. Nume, prenume, …………………. CNP …………………
3. Nume, prenume, …………………. CNP …………………

Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

In ultimele 12 luni persoana …………….. a beneficiat de un numar de ……. zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Reprezentant legal,
……………………

(Visited 52,007 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.