HG nr.19/2015: completari privind diurna externa

HG nr.19/2015 pentru completarea art.12 din HG nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar a fost publicata in Monitorul Oficial nr.46 din 20 ianuarie 2015.HG nr.19/2015:

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. – Articolul 12 din Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.154 din 19 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) In situatii temeinic motivate, sumele prevazute la alin.(1) se pot acorda si in lei, caz in care personalul are obligatia de a achizitiona,  anterior plecarii in strainatate, valuta de la unitatile specializate care nu percep comision.”

2. Dupa alinetatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) In situatia prevazuta la alin.(1^1), justificarea sumelor primite sub forma de avans se va face pe baza de procedura interna stabilita de fiecare unitate trimitatoare.”

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
p.Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Darius-Bogdan Valcov

Bucuresti, 14 ianuarie 2015.
Nr.19.

 

(Visited 1,721 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.