Situatii financiare anuale si Raportari anuale an 2014: PDF-uri inteligente publicate in 30.01.2015

In data de 30.01.2015 au fost publicate, pe site-ul ANAF, pdf-urile inteligente pentru generarea situatiilor financiare si raportarilor la 31.12.2014.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Pentru generearea S1002-S1003-S1005 situatii financiare anuale la 31 decembrie 2014 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 gasiti informatii utile aici.

Pentru celelalte fisiere, va prezentam cateva informatii utile in materialul de fata.

Pdf-urile inteligente pentru generarea situatiilor financiare anuale/raportarilor anuale pot fi descarcate de aici.

S1004 – Raportari contabile anuale la 31 decembrie 2014 intocmite de catre entitatile prevazute la pct. 1.1 si 1.2 din Anexa 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv: – entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilitatii; – persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii; – subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile anuale la 31 decembrie 2014, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al raportarilor contabile anuale la 31 decembrie 2014, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml (care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40).

S1014-S1015-S1016-S1017 – Situatii financiare la 31 decembrie 2014 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007.

Situatiile financiare la 31 decembrie 2014 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic sau se transmit in format electronic, avand atasata o semnatura electronica extinsa, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu ajutorul caruia se genereaza un fisier de tip PDF avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, procesul–verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale, precum si declaratia prevazuta la pct. 7, scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.

S1030 – Situatii financiare anuale consolidate La art. 185 alin. (1) – (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2010, se prevad urmatoarele: “(1) In conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz. (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmand a fi aplicate in mod corespunzator.” Totodata, potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) si art. 36 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Conform art. 185 alin. (2) si alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 si art. 31 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale consolidate depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt insotite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit si de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute de legea contabilitatii.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Conform reglementarilor contabile aplicabile, entitatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, fie in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), dupa caz. in vederea depunerii situatiilor financiare anuale consolidate in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, se foloseste programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societatii-mama si ale entitatilor care sunt cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate precum si un fisier cu extensia .zip.

Fisierul cu extensia .zip va contine situatiile financiare anuale consolidate si documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.

S1039 – Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare. Potrivit art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste situatii se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Potrivit art. 263 si 268 din Legea societaților nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale generat prin programul de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societat#355;ii, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de societatile comerciale si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Componentele si structura situatiilor financiare anuale sunt cele prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.

S1042 – Situatii financiare anuale pentru entitatile prevazute la art. 6 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) si alin. (31) din legea contabilitatii (inclusiv pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare – si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic). Potrivit art. 185 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea generat prin programul de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societatii, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de societatile comerciale si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Componentele si structura situatiilor financiare anuale sunt cele prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.

(Visited 1,840 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.