Suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare – model decizie suspendare si info utile

Art.251 alin.(1) din Codul muncii, republicat, prevede ca, sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Iar potrivit art. 52 alin.(1) lit.a) din Codul muncii, republicat, pe durata cercetarii disciplinare prealabile contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului, in conditiile legii. Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Suspendarea poate produce efecte doar de la data debutului cercetarii disciplinare prealabile, adica de la momenul emiterii deciziei de catre angajator privind instituirea comisiei de cercetare si demararea cercetarii, si trebuie sa se bazeze pe criterii obiective, sa fie dispusa cu buna credinta si sa asigure o cercetare prealabila corecta a abaterii disciplinare.

In functie de rezultatele cercetarii, daca se constata nevinovatia salariatului cercetat, acesta isi va relua activitatea anterioara si i se va plati, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului. In caz de vinovatie, salariatul va putea fi sanctionat disciplinar, inclusiv cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Extras din lucrarea „ Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare”.

Contabun.ro va prezinta si un model de Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile, extras din lucrarea amintita – „ Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare”:

Antetul societatii

Decizia nr. ………….. / …………….
de suspendare a contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile

Avand in vedere referatul/nota/adresa de sesizare a conducerii societatii , inregistrat/a cu nr. ……… din data …………, de catre ……………………………, avand functia ……………, cu privire la savarsirea de catre salariatul/a ……………………….. a urmatoarei/relor abateri disciplinare ……………………………………………….. .
Avand in vedere prevederile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil/contractului individual de munca – fisa postului cu privire la respectarea regulilor de disciplina a muncii, precum si raspunderea salariatilor in cazul in care savarsesc abateri disciplinare.
Avand in vedere ca, sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile .
Avand in vedere ca pe durata cercetarii disciplinare prealabile contractul individual de munca se suspenda din intiativa angajatorului, in conditiile legii .
Avand in vedere emiterea deciziei privind desemnarea unei persoane sa realizeze cercetarea /constituirea comisiei de cercetare disciplinara si demararea cercetarii nr. ….. din data de ……………. .
Conform prevederilor art. 52 alin.(1) lit.a) Codul muncii.
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:

Art.1 Incepand cu data de ………………, contractul individual de munca, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. …….. din data de ………, al salariatului/ei ……………………………, se suspenda in temeiul art.52 alin.(1) lit.a) din Codul muncii, pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii .
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ………………………. .
Art.3 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul, resedinta sau locul de munca reclamantul, Tribunalul ……………….. .

Reprezentant legal ,

Dovada comunicarii:
(semnatura salariatului si data/dovada comunicarii)

 

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,694 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.