Legea nr.172/2016 pentru completarea Legii pensiilor a fost publicata in Monitorul Oficial

Legea nr.172/2016 pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr.808 din 13 octombrie 2016 si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii (de la 12.11.2016).

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Legea nr.172/2016 poate fi consultata mai jos:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Articolul 158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Dovada vechimii in munca in grupa I si/sau a II-a de munca realizata anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de munca intocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr.92/1976 privind carnetul de munca.
(3^2) In situatia in care perioadele de vechime in munca realizate in grupa I si/sau a II-a de munca nu sunt inregistrate in carnetul de munca sau inregistrarea acestor perioade este efectuata incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinte eliberate de catre angajatori sau detinatorii legali de arhive.”

2. Dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urmatorul cuprins:
“(5) Prin documente verificabile se intelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor incadrate in grupe superioare de munca sau, in lipsa acestuia, actul administrativ privind incadrarea locurilor de munca/activitatilor/categoriilor profesionale in grupe superioare de munca; contractul individual de munca; contractul colectiv de munca; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de munca sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plata din care sa rezulte sectia/atelierul/locul de munca, precum si orice alte documente justificative.
(6) In situatia in care exista suspiciuni cu privire la legalitatea incadrarii activitatii in grupele I si/sau a II-a de munca, angajatorii sau orice alti detinatori legali de arhive sunt obligati sa puna la dispozitia Casei Nationale de Pensii Publice si/sau a caselor teritoriale de pensii, dupa caz, la solicitarea acestora, documentele intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza carora s-au eliberat adeverintele care atesta incadrarea persoanelor in fostele grupe I si/sau a II-a de munca, in vederea verificarii respectarii legislatiei in domeniu.
(7) In situatia in care, ca urmare a verificarilor prevazute la alin.(6), se constata incalcari ale legislatiei privind incadrarea in grupe superioare de munca sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberarii adeverintelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime in munca/stagiu de cotizare in conditii normale de munca.”

Art. II. – Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.75 si ale art.76 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
FLORIN IORDACHE

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 7 octombrie 2016.
Nr. 172.

(Visited 1,638 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.