Majorare salariu minim de la 01.02.2017: data limita de raportare in Revisal si model act aditional

Reamintim ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, s-a majorat de la 1250 lei la 1450 lei incepand cu data de 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.

Iar potrivit art.4 alin.(2) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, orice modificare a salariului de baza lunar brut si a sporurilor, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca, se inregistreaza in registrul privat (Revisal) si se transmite catre inspectoratul teritorial de munca in termenul prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume in termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Codul muncii prevede la art. 260 alin.(1) lit.a) ca nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2000 lei.

Si HG nr.1/2017 prevede, la art.2 alin.(1), ca stabilirea salariului de baza sub nivelul de 1450 lei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in actul normativ, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

Iar netransmiterea majorarii salariului minim in registru in termenul prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei (art.9 alin.(2) lit.e) din HG nr.500/2011).

Prin urmare, angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a majora salariile si de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor pana pe 28 februarie 2017.

145-modele si formulare CIM

Contabun.ro va propune un model de act aditional de modificare a salariului, exras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca:

 

 

Antetul societatii

Act aditional nr…………

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …… /………..… in registrul general de evidenta a salariatilor.

 

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica SC …………….. SRL, cu sediul in ……………, inregistrata la Registrul Comertului din …………..…… sub nr. ……./………./……….. cod fiscal ………..……., telefon …………………, reprezentata legal prin …………………, in calitate de  ……………………,
si
Salariatul/salariata –  domnul/doamna …………………, domiciliat/a in localitatea ..……………..…, str. ……………….., nr. ……., judetul ..…………………….…., posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria  ….. nr. ….., eliberat / eliberata de ……………, la data de ………………, CNP  ………………………., permis de munca seria ………, nr. …………… din data de ……………..…. .

In temeiul art. 17 alin.(5) coroborat cu art. 41 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, partile HOTARASC:

1. Se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:

“1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.”

2. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de …………… .

Angajator,
………………
Reprezentant legal,
……………….

Salariat,
………………

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 2,221 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.