Ordinul MFP nr. 2376/2017: aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de TVA

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

* Regulament intern: model si documente conexe
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. p) si ale art. 303 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba Procedura privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. — Referirile la Codul fiscal si la Codul de procedura fiscala din cuprinsul procedurii din anexa reprezinta trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si, respectiv, la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. —Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale subordonate, ia masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa
Bucuresti, 6 septembrie 2017.
Nr. 2.376.

ANEXA
Procedura privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Art. 1. – (1) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri catre organismele recunoscute care transporta sau expediaza aceste bunuri in afara Uniunii Europene, ca parte a activitatilor umanitare, caritabile sau educative desfasurate in afara Uniunii Europene.

(2) Scutirea prevazuta la alin. (1) se aplica persoanelor care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, prin restituirea taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de prezenta procedura. Persoanele prevazute la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, isi exercita dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri care beneficiaza de scutirea de taxa cu drept de deducere prevazuta la alin. (1) prin decontul de taxa prevazut la art. 323 din Codul fiscal.

Art. 2. – In sensul prezentei proceduri, organismele mentionate la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal sunt organismele recunoscute de Romania sau de alt stat membru al Uniunii Europene, care au obiective de natura filantropica si sunt angajate in activitati cu caracter umanitar, caritabil sau educativ in afara Uniunii Europene.

Art. 3. – (1) Organismele recunoscute prevazute la art. 2 pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata achitate, pentru bunuri ce le-au fost livrate, trimestrial, cel mai devreme in luna urmatoare incheierii trimestrului calendaristic in care bunurile au fost utilizate in afara Uniunii Europene.

(2) Cererilor depuse in baza prezentei proceduri li se aplica prevederile referitoare la prescriptia dreptului de a cere restituirea reglementate de Codul de procedura fiscala. Daca organismele mentionate la art. 1 alin. (1) sunt stabilite in Romania, restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau administratiile sectoarelor 1-6 ale finantelor publice, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are sediul sau resedinta solicitantul. Daca aceste organisme nu sunt stabilite in Romania restituirea taxei se efectueaza de catre Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti.

(3) In vederea restituirii taxei, organismele recunoscute trebuie sa prezinte organului fiscal competent urmatoarele documente:

a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform modelului prevazut in anexa la procedura;

b) copie de pe dovada recunoasterii organismului in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi documente de infiintare sau alte documente emise de autoritatile din respectivul stat, din care sa reiasa ca solicitantul este recunoscut ca desfasoara activitati umanitare, caritabile sau educative;

c) un borderou care sa cuprinda in ordine cronologica pentru fiecare bun care face obiectul restituirii taxei urmatoarele informatii: denumirea, numarul si data documentului, valoarea fara TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numarul si data documentului de plata corespunzator si suma achitata, data certificarii incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau a notificarii de export;

d) copii de pe facturile in care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate in afara Uniunii Europene pentru care se solicita restituirea;

e) copii de pe bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror valoare individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevazut la art. 290 din Codul fiscal, in care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate in afara Uniunii Europene, pentru care se solicita restituirea. In situatia in care aceasta valoare este depasita, solicitantii trebuie sa prezinte copii de pe facturile emise in conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

f) copii de pe documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente, pana la data depunerii cererilor;

g) copii de pe documentele care certifica incheierea operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, a notificarilor de export certificate de biroul vamal de export, in cazul declaratiilor vamale de export pe cale electronica, sau exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;

h) dovada faptului ca bunurile care fac obiectul restituirii taxei pe valoarea adaugata in conformitate cu art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal au fost utilizate pentru activitati umanitare, caritabile sau educative desfasurate in afara Uniunii Europene, cum ar fi, fara a se limita la acestea, contracte, rapoarte de activitate, informatii privind beneficiarii activitatilor.

Art. 4. –
Solutionarea cererilor de restituire a TVA se realizeaza conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 5. –
Anexa face parte integranta din prezenta procedura.

Descarca de aici ORDIN Nr. 2376/2017 din 6 septembrie 2017, in format PDF

(Visited 494 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three × = 27

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.