OPANAF 2743/2017: aprobarea formularului 086 (Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA)

In Monitorul Oficial nr. 763 din 27.09.2017 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationala de Administrare Fiscala nr. 2743 din 21 Septembrie 2017 – pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA“.

*Regulament intern: model si documente conexe – actualizat septembrie 2017
*Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare – actualizat septembrie 2017
Formularul “Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA (086)” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.316 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), care opteaza pentru aplicarea optionala a mecanismului de plata defalcata a TVA, in perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, in conditiile prevazute de art. 22 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

In vederea aplicarii mecanismului de plata defalcata a TVA, formularul “Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA (086)” se depune de catre persoanele impozabile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 22 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

Formularul se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute de acesta.

Formularul se intocmeste in doua exemplare, din care:
– un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea I “Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei impozabile, respectiv a persoanei fizice, a grupului de persoane, a institutiei publice, a persoanei juridice, precum si a oricarei entitati capabile sa desfasoare o activitate economica.

Caseta “Cod de inregistrare in scopuri de TVA ” se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA atribuit potrivit art.316 din Codul fiscal, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Sectiunea II “Reprezentare prin imputernicit/reprezentant fiscal” se completeaza de catre imputernicitul desemnat potrivit art.18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriindu-se numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata, la organul fiscal sau de catre reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii.

Caseta “Nume, prenume/Denumire” – se completeaza cu datele privind numele si prenumele sau denumirea imputernicitului/reprezentantului fiscal.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului/reprezentantului fiscal.
Sectiunea III “Optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA” reprezinta exprimarea optiunii persoanei impozabile, de a aplica mecanismul de plata defalcata a TVA, pâna la data de 31 decembrie 2017.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA devine obligatorie.

(Visited 779 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.