Contract individual de munca: model 2018 dar si alte informatii utile

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe actualizat la zi

* (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca actualizate la zi

Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

Agajatorul este obligat si sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

Contractul individual de munca, modelul-cadru, a fost aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.64/2003, publicat in Monitorul Oficial nr.139 din 04.03.2003 si modificat si completat prin Ordinul nr.76/2003, publicat in Monitorul Oficial nr.159 din 12 martie 2003, si Ordinul 1616/2011, publicat in Monitorul Oficial nr.415 din 14 iunie 2011.

Contractul individual de munca – modelul cadru, in format doc., poate fi descarcat de aici:

Antetul societatii

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. …../…………. in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator – persoana juridica/fizica………………, cu sediul/domiciliul in ……………., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de ……………,

si

Salariatul/salariata – domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., str. …………….. nr. ………., judetul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., CNP …………………, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ….. nr. ……. din data …………..,

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului: ……………………………………………………………………………………….

C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ……………… urmand sa inceapa activitatea la data de ……….;
b) determinata, de …… luni, pe perioada cuprinsa intre data de …… si data de ……../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) …………….. din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ……………..
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: …………….

E. Felul muncii
Functia/meseria ………….. conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului: ……………

G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ….. ore/zi, …. ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ….. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de …… ore/zi, ….. ore/saptamana;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ….. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ….. zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ………..

J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: …… lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ……..;
b) indemnizatii ……. ;
b1) prestatii suplimentare in bani ………;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ……….;
c) alte adaosuri ………. .
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ……..

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie …….. ;
b) echipament individual de lucru ……… ;
c) materiale igienico-sanitare ………..;
d) alimentatie de protectie …………;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ………..

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de …….. zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ……. zile lucratoare, conform Legii nr.53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ……. zile lucratoare, conform Legii nr.53/2003, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art.18 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la acces la formare profesionala.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3.Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior
inceperii activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiileCodul muncii – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ……/………. la Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului …………./Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator,
……………
Reprezentant legal
……………

Salariat
……………
Semnatura
………………
Data
……………

 

Pe data de …… prezentul contract inceteaza in temeiul art. ……. din Legea nr.53/2003, republicata, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator,

 

Angajatorul are obligatia ca anterior inceperii activitatii sa inregistreze contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca, si sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

Primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii precum si primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii reprezinta munca nedeclarata, conform prevederilor art.15^1 lit.a) si b) din Codul muncii.

Primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca constituie contraventie si se sanctionaeaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata (a se vedea art.260 alin.(1) lit.e) din Codul muncii.

Si primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata (a se vedea art.260 alin.(1) lit.e^1) din Codul muncii).

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

Iar la alin.(4) si (5) de la art.260 aflam ca in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute mai sus, inspectorul de munca dispune, ca sanctiune complementara, sistarea activitatii locului de munca organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspectia Muncii si aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale,  dupa consultarea prealabilă a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata.

Si nerespectarea obligatiei de catre angajator ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2000 lei (a se vedea art.260 alin.(1) lit.p) din Codul muncii).

Constituie contraventie si nerespecatrea obligatiei de catre angajator de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc, care se sanctioneaza cu amenda de 10000 lei (a se vedea art.260 alin.(1) lit.q) din Codul muncii).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 7,722 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 + eight =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.