Proiect de modificare a normelor la Codul fiscal (publicat in 10.01.2018)

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (10.01.2018).

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe actualizat la zi (01.01.2018)
* (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca actualizate la zi (01.01.2018)

 

Proiectul se poate consulta aici.

 

Schimbari preconizate

A. Titlul II – Impozitul pe profit:

1. In cazul creantelor instrainate modificarile vizeaza:
1.1 abrogarea prevederilor lit. i) a alineatului (1) de la punctul 13 in contextul revizuirii regimului fiscal aplicabil cheltuielilor reprezentand valoarea creantelor instrainate, potrivit legii;
1.2 exemplificarea modului de aplicare a prevederilor art. 25 alin.(3) lit.n) din Codul fiscal, prin utilizarea elementelor similare veniturilor si cheltuielilor care vor fi luate in calculul rezultatului fiscal, de catre contribuabilii care nu reflecta sumele reprezentand reducerea sau anularea de provizioane specifice/ajustari pentru depreciere sau dupa caz, valori ale pierderilor asteptate, precum si pretul de vanzare a cesiunii de creante, pe venituri si valoarea creantelor instrainate pe cheltuieli, din punct de vedere contabil. De asemenea, au fost introduse clarificari privind determinarea limitei deductibile de 30% din valoarea creantelor instrainate.

2. Abrogarea prevederilor punctului 24 de la Capitolul II “Calculul rezultatului fiscal”, Sectiunea a 7-a ”Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar”, in contextul abrogarii prevederilor art. 27 din Codul fiscal.

3. Precizari legate de cursul de schimb utilizat pentru determinarea plafonului deductibil reprezentand echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, in cazul contribuabililor care calculeaza, declara si platesc impozitul pe profit trimestrial.

4. Exemplificarea modului de determinare a nivelului deductibil al costurilor excedentare ale indatorarii, in cadrul noilor reguli privind limitarea deductibilitatii dobanzii si a altor costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic.

B. Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

1. Eliminarea referintei privind veniturile realizate din consultanta si management pentru incadrarea in sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, ca urmare a eliminarii acestei conditii.

2. Ca urmare a majorarii nivelului veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 500.000 euro la 1.000.000 euro, s-a actualizat referinta la acest plafon pentru contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016.

3. Reformularea prevederilor referitoare la incadrarea in sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 ianuarie 2018, avand in vedere majorarea nivelului veniturilor realizate.

4. Abrogarea precizarilor legate de neaplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor de catre persoanele juridice romane care desfasoara activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, al jocurilor de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale, ca urmare a eliminarii acestor prevederi.

5. Abrogarea precizarilor legate de aplicarea cotelor de impozitare in cazul modificarii numarului de salariati, deoarece aceste precizari au fost preluate in Codul fiscal.

C. Titlul IV – Impozitul pe venit

1. In domeniul impozitului pe venit, in vederea corelarii normelor metodologice cu prevederile O.U.G. nr. 79/2017, se propun urmatoarele modificari/completari:
• Inlocuirea cotei de impozit pe venit pentru anumite venituri, in situatia in care cota de impozitare este de 10% sau, dupa caz, de 7% pentru stabilirea platilor anticipate efectuate in contul impozitului anual aferent veniturilor din drepturile de proprietate intelectuala;
• Actualizarea deducerii personale la 510 lei ce va fi luata in calcul in vederea acordarii deducerii personale pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului;
• Actualizarea terminologica a normelor actuale privind deducerea contributiilor sociale pentru persoanele care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a schimbarii modalitatii de calcul al contributiilor sociale;
• Abrogarea normelor actuale privind deducerea contributiilor de asigurari sociale de sanatate (CASS), ca urmare a modificarii regimului fiscal referitoare la deducerea CASS din baza de calcul impozitului pe venituri, in sensul neacordarii deducerii CASS atat pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cat si in cazul veniturilor din pensii sau/si a diferentelor de pensii acordate.
• Eliminarea normelor actuale legate de incadrarea ca venituri din pensii a drepturilor primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat aceste reglementari fac parte din dispozitiile Codului fiscal.
• Actualizarea terminologiei privind activitatea de crearea de programe pentru calculator din „incadrare”, in „conditiile” pentru a corespunde prevederilor Codului fiscal;

2. In vederea corelarii normelor metodologice cu prevederile Legii nr. 136/2017, se propune stabilirea regulilor de determinare a bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice, care desfasoara activitati in domeniul de cercetare – dezvoltare si inovare, in situatia in care in cursul aceleiasi luni contribuabilul obtine atat venituri supuse impozitarii, cat si venituri scutite.

3. In vederea corelarii normelor metodologice cu prevederile OUG nr. 3/2017, se propune:
• Clarificarea determinarii bazei impozabile in cazul veniturilor realizate din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pentru situatiile in care au fost transferate mai multe proprietati de unul sau mai multi proprietari printr-o singura tranzactie, din perspectiva aplicarii plafonului neimpozabil de 450.000 lei;
• Clarificarea privind stabilirea venitului impozabil in cazul transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal prin procedura de executare silita, in sensul asigurarii deductibilitatii plafonului neimpozabil de 450.000 lei.

4. Alte masuri de natura tehnica in vederea unei aplicari unitare a reglementarilor fiscale ale titlului IV din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:
• Clarificari privind includerea in veniturile din salarii si asimilate salariilor a veniturilor brute realizate in natura.
• Clarificarea regimului fiscal al aportului in numerar sau echivalentul in lei a aportului in natura efectuate de catre contribuabil, la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia, din patrimoniul personal in patrimoniul afacerii, precum si clarificarea deductibilitatii sumelor platite in avans care se refera la alte perioade fiscale.
• Majorarea termenului in care contribuabilul are obligatia sa anunte organul fiscal competent la 30 zile, in cazul incetarii activitatii independente sau a intreruperii temporare a acesteia, in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, la cererea contribuabililor.

D. Titlul V – Contributii sociale obligatorii

1. Se abroga capitolele cuprinzand normele metodologice privind contributiile asigurarilor pentru somaj, contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
De asemenea, din cuprinsul capitolelor referitoare la contributiile de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate se elimina referirile la contributia individuala de asigurari sociale si la contributia individuala de asigurari sociale de sanatate. In acest sens, trimiterile se fac la contributia de asigurari sociale si la contributia de asigurari sociale de sanatate.

2. In ceea ce priveste contributia de asigurari sociale de sanatate care se datoreaza numai de persoanele fizice, se redefineste capitolul sub denumirea de „Contributia de asigurari sociale de sanatate”. Totodata, se elimina prevederile referitoare la baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si prevederile referitoare la includerea indemnizatiilor pentru concedii medicale in baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari de sanatate.

3. In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosintei bunurilor, investitii si din alte surse, se elimina pevederile referitoare la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale si a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, in functie de venitul realizat. Totodata, se introduc clarificari referitoare la aplicarea noului regim fiscal, respectiv:
– in cazul contributiei de asigurari sociale
– cumularea veniturilor din activitati independente, realizate in anul precedent, pentru incadrarea in plafonul reprezentand nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;
– aplicarea noului sistem de stabilire a contributiei de asigurari sociale in anul 2018, pentru care se iau in calcul veniturile din activitati independente realizate in anul 2017;
– in cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate
– clarificarea indicatorului salariu de baza minim brut pe tara luat in calcul la stabilirea plafonului anual de 12 salarii minime bute, in functie de care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, respectiv acesta reprezinta salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate;
– aplicarea noului sistem de stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate in anul 2018, pentru care se iau in calcul veniturile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosintei bunurilor, investitii si din alte surse realizate in anul 2017.

4. Exemplificarea modului de incadrare a veniturilor realizate in anul fiscal 2017, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, in plafonul minim echivalent cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna ianuarie 2018, pentru stabilirea obligatiei de plata a contributiei de asigurari soaciale pentru anul 2018, in contextul noului sistem de contributii sociale.

5. Exemplificarea modului de incadrare a veniturilor realizate in anul fiscal 2017, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosintei bunurilor, investitii si din alte surse, in plafonul minim echivalentul a de 12 ori salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie 2018, pentru stabilirea obligatiei de plata a contributiei de asigurari soaciale de sanatate pentru anul 2018, in contextul noului sistem de contributii sociale.

6. Se introduce un capitol nou, capitolul VIII ”Contributia asiguratorie pentru munca”, prin care se aduc clarificari referitoare la contribuabilii care datoreaza contributia asiguratorie pentru munca si la veniturile pentru care se datoreaza contributia.

E. Titlul VI – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
Prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2017 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017 s-a preluat in Codul fiscal modul de stabilire al impozitului pentru reprezentanta unei persoane juridice straine care se infiinteaza/desfiinteaza in anul de impunere, astfel ca se impune abrogarea acestei prevederi din actualele norme pentru a nu se crea paralelism legislativ.

F. Titlul VIII – Accize si alte taxe speciale

1. Prin proiectul de act normativ se urmareste corelarea prevederilor Normelor metodologice cu cele ale Codului fiscal in ceea ce priveste stabilirea autoritatilor competente care efectueaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati. Astfel, se prevede ca autorizarea se realizeaza de catre autoritatea fiscala teritoriala prevazuta la art. 336 pct. 4 lit. a) din Codul fiscal.
Totodata, pentru asigurarea inregistrarii operatorilor economici care extrag carbune, produc cocs, si cei care efectueaza achizitii intracomunitare sau importa astfel de produse precum si producatorii, distribuitorii sau redistribuitorii de energie electrica si distribuitorii sau redistribuitorii de gaz natural, prin proiectul de hotarare de Guvern se propune ca inregistrarea acestora sa se realizeze la nivelul autoritatii fiscale teritoriale prevazuta la art. 336 pct. 4 lit. a) din Codul fiscal.

2. Prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/2236 al Comisiei din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3199/93 privind recunoasterea reciproca a procedurilor pentru denaturarea completa a alcoolului in scopul scutirii de la plata accizelor, atat in cazul Romaniei, cat si pentru majoritatea statelor membre, a fost stabilita urmatoarea formula de denaturare completa a alcoolului etilic in concentratie pe hectolitru de alcool pur:
– 1,0 litri de metiletilcetona (MEK);
– 1,0 litri de alcool izopropilic (IPA);
– 1,0 grame de benzoat de denatoniu.
Avand in vedere caracterul obligatoriu de punere in aplicare in toate elementele sale si aplicarea directa a prevederilor stabilite prin regulamentele UE, se impune modificarea in consecinta a Normelor metodologice, cu introducerea formulei mentionate mai sus.

3. Corelarea prevederilor din Normele metodologice cu cele ale Codului fiscal, in sensul stabilirii modalitatilor si conditiilor de acordare a restituirii accizelor platite la bugetul de stat in Romania pentru produsele din tutun incalzit supuse accizelor nearmonizate, fabricate in antrepozitele fiscale din Romania si care ulterior fac obiectul unei livrari intracomunitare sau la export.

(Visited 1,268 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 5 = seven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.