Concediu medical fara stagiu minim de cotizare de 6 luni. Cum procedam?

Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

A.realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

B.realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. A, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

C.beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

Toate formularele necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca le gasiti aici:145-modele si formulare CIM

Iar la alin.(2) si (3) de la art.1 din OUG nr.158/2005 aflam ca se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus, pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Modelul si continutul contractului sunt reglementate in normele de aplicare a OUG nr.158/2005.

Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii sunt enumerate la art.2 din OUG nr.158/2005, dupa cum urmeaza:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale este conditionat de plata contributiei asiguratorii pentru munca, destinata suportarii acestor indemnizatii, reglementata prin Codul fiscal (art.3 din OUG nr.158/2005).

O alta conditie pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005,  este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Daca pana la modificarile aduse OUG nr.158/2005 prin OUG nr.99/2017, stagiul minim de asigurare era de 1 luna (minim 22 de zile lucratoare), dupa modificare, salariatii nu mai pot beneficia de indemnizatii de asigurarai sociale de sanatate decat daca au cel putin 6 luni de sagiu de asigurare.

Ca si exceptie, potrivit prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Fara conditie de stagiu de asigurare se acorda si concediul si indemnizatia de risc maternal.

Detalii privind modul de stabilire a stagiului de asigurare gasim la art.6 din Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2018, unde aflam ca stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din OUG nr. 158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

In Ordin gasim si cateva exemple de calcul a stagiului, dupa cum urmeaza,

Exemplul nr. 1 – Situatie in care exista 6 luni integrale de stagiu de asigurare

_______________________________________________________________

luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 19 20 13 20 13 21 21 22 20 22 20 21

_______________________________________________________________

  • luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului; (…)
  • luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.

In acest caz conditia de stagiu de asigurare este realizata, intrucat se constata ca exista 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1 – 6).

In cazul in care nu au fost realizate venituri in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de asigurare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Exemplul nr. 2 – Situatie in care nu exista 6 luni integrale de stagiu de asigurare

______________________________________________________________

luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 10 19 16 10 13 5 21 22 10 22 20 16

_______________________________________________________________

In acest caz se ia in considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1 – 6).

Numarul total de zile lucratoare din aceasta perioada este de 126 de zile, iar numarul de zile de stagiu este de 111 zile.

Diferenţa este de 15 zile.

In acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de zile se iau in calcul 15 zile de stagiu de asigurare din lunile 7 – 12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de asigurare necesar pentru deschiderea drepturilor la concedii si indemnizatii.

Stagiul minim de asigurare se constituie si din insumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, precum si a perioadelor in care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca suportate de fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Iar la art.8 alin.(2) din OUG nr.158/2005 aflam ca se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:

a) asiguratul beneficiaza de concediile ti indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;

d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cretterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul ti indemnizatia lunara pentru cretterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile ti completarile ulterioare.

Iar la alin.(3) de la art.8 aflam ca perioadele prevazute la alin. (2) se asimileaza stagiului de asigurare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor OUG nr.158/2005.

Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate se abroga Ordinul nr.60/32/2006 precum si orice alta dispozitie contrara.

Referitor la modul de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, nu avem modificari. Potrivit art.10 din OUG nr.158/2005, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B, baza de calcul al indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor brute lunare reprezentand indemnizatia de somaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor asigurate, inscrise in contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pâna la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau in considerare sunt:

a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

c) indemnizatiile de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d). si anume pentru perioadele in care au beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, de indemnizatie pentru cresterea copilului.

In cazul in care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevazute la art. 9 (in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA) si la art.31 (in cazul riscului maternal), baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate, cu respectarea prevederilor art.10 alin.(4) privind utilizarea perioadelor asimilate stagiului de cotizare.

Prin urmare, pentru a beneficia de concediu si indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, salariatii trebuie sa aiba realizat stagiul minim de asigurare, cunoscut, inainte de modificarile aduse OUG nr.158/2005, ca stagiu de cotizare. In cazul in care in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical nu au fost realizate venituri, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de asigurare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului. In situatia in care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, salariatul nu va putea beneficia de indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia concediilor si indemnizatiilor care se acorda fara conditii de stagiu de cotizare, situatii prezentate mai sus.

Nu trebuie insa sa confundam realizarea stagiului de cotizare cu modul de determinare a bazei de calcul a indemnizatiei de concediu medical.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 18,282 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ five = 12

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.