CIM part time: cum se calculeaza contributiile si care sunt obligatiile angajatorului si ale salariatului

Potrivit prevederilor art.146 alin.(5^1) – (5^3) si ale art.168 alin.(5^1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, nu pot fi mai mici decat nivelul contributiilor calculate prin aplicarea cotei de 25% (CAS) respectiv 10% (CASS) asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

Toate formularele necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca le gasiti aici:145-modele si formulare CIM

Aceste prevederi nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 de ani;

c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

Pentru aplicarea prevederilor de la situatiile prevazute la lit.a), c) si d) angajatorul va solicita salariatilor documente justificative.

Pentru aplicarea situatiei de la lit.e), Codul fiscal prevede ca procedura se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Codul fiscal a suferit o serie de modificari cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018. Desi prevederile privind calculul CASS si CAS in cazul persoanele care obtin venituri din salarii in baza unui contract de munca cu timp partial s-au pastrat si dupa modificarea Codului fiscal, mai nou aceste contributii fiind suportate in totalitate de salariat, de la 1 ianuarie 2018 aceasta reglementare nu o mai regasim la art.140 si art.158 alin.(3) ci la art.146 alin.(5^1) – (5^3) si art.168 alin.(5^1) din Codul fical modificat si completat. Prin urmare, apreciem ca pana la publicarea noii proceduri de aplicare a prevederilor art.146 alin.(5^2) lit.e) din Codul fical, se va aplica procedura si documentele necesare stabilite de Ordinului 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, salariatii aflati in situatia prevazuta mai sus au obligatia sa depuna la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii si asimilate salariilor in baza mai multor contracte individuale de munca, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara garantat in plata.

Prin exceptie, in cazul in care la unul dintre angajatori salariatii realizeaza un venit brut lunar, corespunzator numarului de zile lucrate in luna, cel putin egal cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, acestia nu au obligatia depunerii declaratiei pe propria raspundere la angajatorul respectiv.

Declaratia pe propria raspundere prevazuta mai sus se depune lunar de catre salariat, pe perioada in care acesta se afla in situatia prevazuta mai sus, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

In vederea completarii declaratiei pe propria raspundere prevazute mai sus, pana la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator va elibera salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut lunar realizat.

Model declaratie pe propria raspundere:

Declaratie

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute de Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
subsemnatul/subsemnata……………………………………..,domiciliat(a) in ……………………………..,str………………………….nr……………….bl………………,sc…,
ap……………..,judetul/sectorul………………………,legitimat(a) cu B.I/C.I seria………….nr………………, CNP…………………………………………….,
declar pe propria raspundere urmatoarele:

In cursul lunii……………………………..am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza de calcul cumulate aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

Data                                                                                                                                                           Semnatura

 

Declaratia pe propria raspundere constituie document justificativ pentru fiecare angajator in vederea stabilirii bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale si acontributiei de asigurari sociale de sanatate. Angajatorul are obligatia de a inregistra si de a tine evidenta acestor declaratii.

 

Descarca de aici textul integral al Ordinui nr. 2343/2017, in format PDF.

 

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 5,885 times, 1 visits today)

One Response to CIM part time: cum se calculeaza contributiile si care sunt obligatiile angajatorului si ale salariatului

  1. Madalina says:

    Buna ziua! Am lucrat la 2 firme la una cu norma intreaga , iar la cealalta part time;acum sunt in concediu prenatal mai pot completa declaratia respectiva ? Multumesc!

Leave a Reply

Your email address will not be published.