(DOC) Contract individual de munca: model 2019

Contractul individual de munca (model 2019) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

Antetul societatii
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. …../…………. in registrul general de evidenta a salariatilor
A. Partile contractului
Angajator – persoana juridica/fizica………………, cu sediul/domiciliul in ……………., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de ……………,
si
Salariatul/salariata – domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., str. …………….. nr. ………., judetul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., CNP …………………, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ….. nr. ……. din data …………..,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: ……………………………………………………………………………………….
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ……………… urmand sa inceapa activitatea la data de ……….;
b) determinata, de …… luni, pe perioada cuprinsa intre data de …… si data de ……../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) …………….. din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ……………..
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: …………….
E. Felul muncii
Functia/meseria ………….. conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului: ……………
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ….. ore/zi, …. ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ….. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de …… ore/zi, ….. ore/saptamana;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ….. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ….. zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ………..
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: …… lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ……..;
b) indemnizatii ……. ;
b1) prestatii suplimentare in bani ………;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ……….;
c) alte adaosuri ………. .
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ……..
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie …….. ;
b) echipament individual de lucru ……… ;
c) materiale igienico-sanitare ………..;
d) alimentatie de protectie …………;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ………..
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de …….. zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ……. zile lucratoare, conform Legii nr.53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ……. zile lucratoare, conform Legii nr.53/2003, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art.18 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la acces la formare profesionala.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3.Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior
inceperii activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiileCodul muncii – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ……/………. la Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului …………./Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
Angajator,
……………
Reprezentant legal
……………
Salariat
……………
Semnatura
………………
Data
……………

Pe data de …… prezentul contract inceteaza in temeiul art. ……. din Legea nr.53/2003, republicata, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator,

Contabun.ro a mai publicat și:
*Fisa postului: model DOC si PDF
*Model fisa de evaluare a performantelor profesionale a salariatului

(Visited 7,992 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.