OUG nr.26/2019- modificarea si completarea unor acte normative (zilieri)

Ordonanta de Urgenta nr.26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019.

Articolul I
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a)serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale si a gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. g) si i);
2.La articolul 1 alineatul (3), literele b) si d) se abroga.
3.La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4)Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
4.Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 4^1
La data de 20 decembrie 2019 se infiinteaza Registrul electronic de evidenta a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenta zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenta a zilierilor se achizitioneaza de Inspectia Muncii, in conditiile legii. Metodologia de intocmire si transmitere a registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la infiintarea registrului electronic de evidenta a zilierilor.

5.La articolul 5 alineatul (2), literele a)-c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a)sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor conform metodologiei si modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii si justitiei sociale;
b)sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor inspectoratului teritorial de munca, zilnic, inainte de inceperea activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intrun raport de munca cu beneficiarul;
c)sa prezinte Registrul electronic de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;

6.Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 7
(1)Remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.(
2)Calculul, plata si declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilier sunt in sarcina beneficiarului.
(3)Pentru remuneratia platita zilierilor, beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca prevazuta de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 8
Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul electronic de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi.

8.Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 9
(1)Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri se datoreaza contributia de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii.(2)Calculul, plata si declararea contributiei de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizata de zilieri sunt in sarcina beneficiarului.
(3)Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate. Acesta se poate asigura optional in sistemul public de sanatate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(5)In situatia producerii unui accident de munca sau boala profesionala beneficiarul este obligat sa asigure plata cheltuielilor aferente ingrijirilor medicale necesare.

9.La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2)Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii.
10.La articolul 13 alineatul (1), dupa litera c) se introduc noua noi litere, literele d)-l), cu urmatorul cuprins:
d)activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;
e)publicitate – grupa 731;
f)activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;
g)cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149;
h)activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
i)activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;
j)restaurante – clasa 5610;
k)baruri si alte activitati de servire a bauturilor – clasa 5630;
l)activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9140.

Articolul II
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 139 alineatul (1), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
s)remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii.
2.La articolul 142, litera t) se abroga.
3.Titlul sectiunii a 10-a a capitolului III al titlului V – Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sectiunea a 10-a

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul prevazut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizeaza venituri, precum si de alte persoane fizice care opteaza pentru plata contributiei.
4. La articolul 180, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care opteaza pentru plata contributiei.
5.La articolul 180 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
c)persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 155, pentru care nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.
6.La articolul 180, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:(2)Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. a) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate dupa cum urmeaza:
a)daca depun declaratia prevazuta la art. 174 alin. (3) pana la implinirea termenului legal de depunere, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul legal prevazut pentru depunerea declaratiei prevazute la art. 120; sau
b)daca depun declaratia prevazuta la art. 174 alin. (3) dupa implinirea termenului legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la art. 122, inclusiv luna in care se depune declaratia.(3)Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b) si c) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru 12 luni, la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei prevazute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia.
7.Articolul 182 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 182
Plata contributiei(1)Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit. a) este pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.(2)Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b) si c) este pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui in care au depus declaratia.

Articolul III
Alineatul (2^3) al articolului 267 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:(2^3).Pentru persoanele prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, calitatea de asigurat inceteaza la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaratiei prevazute la art. 174 alin. (3) din aceeasi lege, daca nu depun o noua declaratie pentru perioada urmatoare.

Articolul IV
Dupa articolul 147 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 147^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 147^1
(1)Salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare ,«in vitro», beneficiaza anual, de un concediu de odihna suplimentar, platit, de trei zile care se acorda dupa cum urmeaza:
a)1 zi la data efectuarii punctiei ovariene;
b)2 zile incepand cu data efectuarii embriotransferului.(2)Cererea privind acordarea concediului de odihna suplimentar prevazut la alin. (1) va fi insotita de scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist, in conditiile legii.

Articolul V
(1)Prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.
(2)La data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anexele nr. 1 si 2 din Legea nr. 52/2011 se abroga.
(3)Prevederile art. I pct. 6 și 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu veniturile lunii mai 2019.
(4)Prevederile art. I pct. 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, si prevederile art. III intra in vigoare la data de 1 mai 2019.
(5)Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.II intra in vigoare dupa cum urmeaza:
a)pct. 1 și 2, incepand cu veniturile lunii mai 2019;
b)pct. 3-7, incepand cu data de 1 mai 2019.

(Visited 503 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× seven = 28

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.