Concediul si indemnizatia de acomodare – modificari importante in vigoare din 26 martie 2021

Prin Legea nr.268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc) din OUG nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, au fost aduse o serie de modificari si completari reglementarilor privind concediul si indemnizatia de acomodare, prevederi ce au intrat in vigoare la 120 de zile de la publicarea Legii nr.268/2020 in Monitorul Oficial nr.1140 din 26 noiembrie 2020, respectiv de la 26 martie 2021.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Astfel, reglementarile privind concediul si indemnizatia de acomodare din Legea 273/2004, modificata si completata prin Legea nr.268/2020, prevad urmatoarele:

Articolul 50
(1) Adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, din activitati independente, drepturi de autor ori activitati agricole, denumit in continuare persoana indreptatita, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara.

(1^1) Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotararii judecatoresti de incredintare in vederea adoptiei. Cuantumul indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

(1^2) In situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie de acomodare adopta unul sau mai multi copii, intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul adoptat anterior, daca din calculul indemnizatiei conform alin. (1^1) rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru concediul de acomodare mai mic decat cuantumul indemnizatiei cuvenite anterior, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru concediul de acomodare primita pentru copilul adoptat anterior.

(2) Concediul si indemnizatia prevazute la alin. (1) se acorda pe baza cererii persoanei indreptatite, la care se anexeaza certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul, precum si dovada intrarii efective in concediu ori a suspendarii activitatii. Cererea se completeaza potrivit modelului care se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.

(4) Persoanele indreptatite carora li s-au stabilit drepturile prevazute la alin. (1) nu pot beneficia, in perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate in baza art. 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In perioada in care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Fondurile necesare platii indemnizatiei prevazute la alin. (1), cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

(7) Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.

(8) Calculul si plata indemnizatiei se fac de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, si se achita, in functie de optiunea persoanei indreptatite, in cont bancar sau la domiciliul acesteia

(9) Procedura de plata a indemnizatiei care se acorda pe perioada concediului de acomodare se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi)*.

Nota
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 din 12 august 2016.

Articolul 51
(1) Concediul de acomodare si plata indemnizatiei inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:
a) la expirarea concediului de acomodare;
b) la cererea persoanei indreptatite;
c) copilul a implinit 18 ani;
d) a survenit decesul copilului;
e) persoana indreptatita care urma sa adopte in calitate de persoana singura a decedat;
f) a ramas definitiva hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei;
g) persoana indreptatita isi reia activitatea inainte de expirarea concediului de acomodare.

(2) Pe perioada concediului de acomodare, persoana indreptatita se poate afla in una dintre urmatoarele situatii care nu afecteaza plata indemnizatiei:a) realizeaza venituri in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;b) primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;c) realizeaza, pe perioada concediului de acomodare, venituri supuse impozitului prin desfasurarea efectiva a unei activitati, alta decat cea suspendata ca urmare a intrarii in concediul de acomodare, al caror nivel nu depaseste nivelul prevazut la art. 16 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, in conditiile alin. (2) lit. c), aceasta are obligatia de a comunica acest fapt, in scris, agentiei pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii. Comunicarea va contine obligatoriu data inceperii activitatii, tipul activitatii si denumirea angajatorului, dupa caz.(

4) In termen de 6 luni de la data incetarii concediului de acomodare, agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita are obligatia de a verifica incadrarea in nivelul veniturilor prevazut la alin. (2) lit. c).

(5) In situatia in care in urma verificarii prevazute la alin. (4) agentia teritoriala constata ca au fost realizate venituri peste nivelul prevazut la alin. (2) lit. c), indemnizatia se considera a fi acordata necuvenit si se recupereaza incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost reluata activitatea profesionala.

Articolul 52
(1) Concediul de acomodare si plata indemnizatiei se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:
a) s-a dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;
b) a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.(2) Suspendarea prevazuta la alin. (1) inceteaza in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese incredintat in vederea adoptiei sau, dupa caz, in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus respingerea revocarii incredintarii in vederea adoptiei.(3) Reluarea concediului de acomodare si a platii indemnizatiei aferente suspendate se face la cererea persoanei indreptatite, incepand cu data depunerii acesteia, daca nu au intervenit situatii care sa determine incetarea drepturilor.

Articolul 53
(1) Asupra drepturilor prevazute la art. 50 alin. (1) nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.

(2) Perioada concediului prevazut la art. 50 alin. (1) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2^1) La stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute la alin. (2) se ia in calcul valoarea indemnizatiei prevazute la art. 50 alin. (1).

(3) Perioada concediului prevazut la art. 50 alin. (1) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare si se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale, in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

(5) Perioada concediului prevazut la art. 50 alin. (1) constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) In situatia in care indemnizatia a fost acordata si pe perioada in care s-a dispus incetarea sau suspendarea concediului si a indemnizatiei prevazute la art. 50 alin. (1), sumele acordate cu titlu necuvenit se recupereaza de la persoana indreptatita in conditii similare celor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, pentru alte beneficii de asistenta sociala.

Articolul 54
(1) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 40 de ore pe an.

(2) Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul intalnirilor sau, dupa caz, programul de vizite, intocmite de directia competenta.

(3) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

(4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (3) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Inspectiei Muncii.

(5) Contraventiei prevazute la alin. (3) ii sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr.268/2020 poate fi consultata aici.

Legea nr.273/2004 modificata si completata prin Legea nr.268/2020 poate fi consultata aici.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 467 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 × seven =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.