OUG nr.110/2021: zile libere platite pentru supravegherea copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice, in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2

OUG nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr.945 din 4 octombrie 2021, reintroduce acordarea de zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, prevedere care se aplica pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2021-2022, fara a se include vacantele, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, cu decontarea de la stat a  indemnizatiei platite de angajator angajatilor pe perioada acordarii zilelor libere.

Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere daca angajatul solicita acest drept si indeplineste conditiile preveazute de OUG nr.110/2021. Angajatorul va plati salariatilor care solita acest drept o indemnizatie pentru fiecare zi libera acordata in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Aceasta indemnizatia este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca. Iar pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatie, angajatorul va depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru a/al acestuia, dupa caz, insotita de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

OUG nr.110/2021 prevede urmatoarele:

Articolul 1
(1) Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani inclusiv, precum si pentru parintii care au in intretinere copii sau adulti cu handicap cuprinsi intr-o forma de invatamant, respectiv inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant preuniversitar, inclusiv de educatie timpurie anteprescolara, denumite in continuare unitati de invatamant.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2021-2022, fara a se include vacantele, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, in conditiile prevazute in Ordinul ministrului educatiei si al ministrului sanatatii nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, emis in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2021, cu modificarile ulterioare, pentru stabilirea unor masuri de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant, in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica parintilor care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) fac parte din categoriile prevazute la alin. (1);
b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere sau, dupa caz, parintele care solicita acordarea de zile libere se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

(4) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin parinte se intelege:
a) parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare; b) adoptatorul;
c) persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;
d) persoana care are copilul in plasament sau sub tutela;
e) persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (3) lit. a), beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar in situatiile in care activitatea serviciului de zi este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(6) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si unul dintre parintii copiilor cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unor unitati de invatamant, daca se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii, cu conditia respectarii, de catre celalalt parinte, a prevederilor alin. (3) lit. b):
a) face parte dintr-o grupa de risc, respectiv cei diagnosticati cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severa, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilitati, tratament imunosupresiv sau alte afectiuni cronice;

b) face parte dintr-o grupa de risc, respectiv este diagnosticat cu afectiuni asociate cu imunodepresie moderata sau severa, a suferit un transplant, prezinta afectiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite sau urmeaza alte tipuri de tratamente imunosupresoare;

c) locuieste impreuna cu o persoana diagnosticata cu afectiuni asociate cu imunodepresie moderata sau severa, a suferit un transplant, prezinta afectiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite sau urmeaza alte tipuri de tratamente imunosupresoare.

RI-2021

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

 

Articolul 2
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si pentru unul dintre parinti care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Articolul 3
Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in cazul in care unul dintre parintii definiti la art. 1 alin. (4) se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) este in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;

d) are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 4
In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant se intelege reducerea frecventei participarii copiilor la cursurile scolare desfasurate in unitatile de invatamant si utilizarea tehnologiei si internetului sau a altor modalitati alternative de educatie pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 262 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in contextul epidemiologic determinat de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Articolul 5
(1) Parintii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (3) au dreptul la zile libere platite pe toata perioada in care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant.

(2) Zilele libere platite se acorda la cererea parintelui care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (3), depusa la angajatorul acestuia. Zilele libere se acorda de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice.

(3) Cererea prevazuta la alin. (2) este insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea de parinte, precum si, dupa caz, de urmatoarele documente:
a) copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani;
b) copie a adeverintei eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (6).

(4) Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte prevazuta la alin. (3) va contine elemente din care sa rezulte ca, pentru aceeasi perioada, acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, ca nu a beneficiat de majorarea salariala acordata in conditiile art. 7 alin. (4) si ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3. In cazul in care parintele se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte nu este necesara.

(5) Modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (3) se stabilesc in termen de 3 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere daca angajatul solicita acest drept in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din reteaua de transport feroviar, din unitatile care asigura transportul in comun si serviciul de salubrizare a localitatilor, aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, din unitatile de comert alimentar, servicii financiare, distributie de carburanti, productie si distributie de medicamente si echipamente sanitare, precum si personalul din unitatile farmaceutice beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai cu acordul angajatorului.

Articolul 6
(1) Indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din salarii si asimilate acestora.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, sumele pentru plata indemnizatiei prevazute la alin. (1) se deconteaza din acest fond numai pentru perioada acordarii zilelor libere potrivit art. 1.

(4) Impozitul si contributiile de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si contributia asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei prevazute la alin. (1) se platesc de angajator in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (3) vor fi inapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a Guvernului care se aproba pana la 31 decembrie 2021.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 si art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile prevazute la alin. (1) nu se acorda facilitati fiscale.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) si art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiilor prevazute la alin. (1) nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizatiilor respective, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Articolul 7
(1) Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala si personalul din unitatile sanitare publice beneficiaza de zilele libere prevazute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.

(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) parintele care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care poate opta fie pentru acordarea de zile libere potrivit art. 1, fie pentru acordarea majorarii drepturilor salariale cuvenite potrivit alin. (4), fara ca aceste drepturi sa poata fi cumulate pentru aceeasi perioada.

(3) Drepturile banesti aferente zilelor libere acordate in conditiile art. 1 personalului prevazut la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc astfel:
a) conform prevederilor legale specifice ce reglementeaza acordarea invoirilor/permisiilor/zilelor libere platite, pentru angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala si se suporta din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala;

b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitatile sanitare publice.

(4) In situatia in care angajatorul nu aproba cererea de acordare a zilelor libere, parintele are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada prevazuta la art. 1 alin. (2), cu conditia respectarii de catre celalalt parinte a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) si c).

(5) In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la alin. (1), doar unul dintre acestia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului sau, in cazul in care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite.

(6) Majorarea prevazuta la alin. (4) se acorda pe baza cererii parintelui si a documentelor prevazute la art. 5 alin. (3) si (4). Cererea si declaratia se depun la angajator in luna curenta pentru luna anterioara.

(7) Pentru personalul prevazut la alin. (1) si (2), majorarea prevazuta la alin. (4) se acorda obligatoriu odata cu drepturile salariale si se suporta din bugetele din care se suporta drepturile salariale de baza.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), pentru personalul din unitatile sanitare publice, majorarea prevazuta la alin. (4) se suporta prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la titlul VI – Transferuri intre unitati ale administratiei publice.

(9) Pentru personalul institutiilor definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, majorarea prevazuta la alin. (4) nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) Majorarea prevazuta la alin. (4) nu se cuprinde in baza de calcul prevazuta la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

(11) Majorarea prevazuta la alin. (4) reprezinta venit care se supune calcularii, virarii si declararii impozitului si contributiilor sociale obligatorii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(12) Institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala au obligatia de a emite norme specifice privind conditiile de acordare a majorarii prevazute la alin. (4), care se aproba prin ordin al ordonatorului principal de credite. In situatia unitatilor sanitare, normele specifice privind conditiile de acordare a majorarii prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, cu exceptia unitatilor sanitare din reteaua ministerelor si institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Articolul 8
(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei prevazute la art. 6, angajatorul depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru a/al acestuia, dupa caz, insotita de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

(2) Cererea si documentele justificative se transmit electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

(3) Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie potrivit art. 6 se face in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii documentelor justificative prevazute la alin. (1).

(4) Procedura de decontare, documentele justificative si modelul acestora se stabilesc, in termen de 3 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Pentru depunerea in format electronic a cererilor si a documentelor justificative prevazute la alin. (1) se pot folosi modele de cereri si formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic prevazut in Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro.

Articolul 9
(1) Pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si (5) si art. 2, institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi au obligatia sa transmita, in format electronic, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, astfel:
a) inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru copiii prescolari si scolari de pana la 12 ani inclusiv, pentru copiii aflati in situatia prevazuta la art. 1 alin. (6), precum si pentru copiii minori si adultii cu handicap inscrisi in unitatile de invatamant special;

b) primariile, pentru copiii inscrisi in unitatile de educatie timpurie anteprescolara si pentru serviciile de zi, aflate in administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap prevazute la art. 1 alin. (5) si art. 2;

c) directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, pentru serviciile de zi, aflate in administrare, destinate persoanelor cu handicap prevazute la art. 1 alin. (5) si art. 2.

(2) Listele prevazute la alin. (1) se transmit si institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, la solicitarea acestora.

(3) Listele prevazute la alin. (1) contin obligatoriu denumirea unitatii de invatamant sau, dupa caz, a serviciului de zi, precum si numele si prenumele copiilor inscrisi, respectiv ale persoanelor adulte cu handicap.

(4) Datele prevazute in listele mentionate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR) pentru activitatile din domeniul preuniversitar, organizat in baza Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a datelor sunt stabilite conform protocolului incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Ministerul Educatiei, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Articolul 10
(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (6) si angajatorul se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei.

(2) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit prevederilor alin. (1) se efectueaza de catre inspectorii de munca.

Articolul 11
(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor angajatilor din sectorul public si privat, pe toata perioada prevazuta la art. 1 alin. (2).

(2) Numarul zilelor libere se stabileste in functie de perioada prevazuta:
a) de hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in cazul in care limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant se stabileste prin hotarare a comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/de educatie timpurie anteprescolara, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul localitatii;

b) de decizia conducerii unitatii/institutiei de invatamant, in cazul in care limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatea de invatamant se stabileste ca urmare a aparitiei cazurilor de imbolnavire in unitatea de invatamant.

(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2) lit. b) parintele va depune la angajator, pe langa actele prevazute la art. 5 alin. (3), si o copie a deciziei conducerii unitatii/institutiei de invatamant.

(4) Unitatea de invatamant comunica parintilor decizia prevazuta la alin. (2) lit. b) in termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare si prin afisare pe pagina de internet a unitatii de invatamant si a inspectoratului scolar judetean.

Articolul 12
Prevederile art. 10 intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

OUG nr.110/2021 poate fi consultata si aici.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 772 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.