OUG nr.111/2021: somaj tehnic suportat de stat in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr.945 din 4 octombrie 2021, reintroduce pana la 31.12.2021 somajul tehnic suportat de stat in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

In ceea ce priveste somajul tehnic suportat de stat in relatia angajator-angajati, OUG nr.111/2021 prevede urmatoarele:

Articolul 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza salariatii angajatorilor pe perioada intreruperii temporare a activitatii, total sau partial, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si al masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

(3) De acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii angajatorilor a caror activitate a fost suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia salariatilor aflati in concediu medical si care primesc indemnizatia de asigurari sociale aferenta.

(4) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea a fost suspendata, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021.

(5) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) In cazul indemnizatiei prevazute la alin. (1), calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevazut la alin. (6) se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale prevazute conform alin. (6) este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

(9) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (1) nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca din care cel putin un contract este activ pe perioada prevazuta la alin. (1) din care obtine venituri la nivelul indemnizatiei prevazute la alin. (1), acesta nu beneficiaza de indemnizatia respectiva.

(11) In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (2), acesta beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(12) In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia prevazuta la alin. (1) poate fi suplimentata de angajator.

(13) Perioada prevazuta la alin. (1), pentru care salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si angajatorii acestor salariati nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada prevazuta la alin. (1).

(14) In situatia in care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (13) este corespunzator unei fractiuni de luna se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.

Articolul 2
(1) In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti in raza carora isi au sediul social o cerere semnata si datata de reprezentantul legal insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (1).

(3) Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se va face catre conturile deschise de angajatori la institutiile de credit.

Articolul 3
(1) Documentele prevazute la art. 2 alin. (1) se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

(2) Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor prevazute la art. 1 alin. (1) se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor prevazute la art. 2 alin. (1).

(3) Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se efectueaza salariatului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a sumelor, in conditiile alin. (2).

Articolul 4
(1) Intr-o luna calendaristica, angajatorii pot solicita pentru aceeasi perioada din luna, pentru salariati diferiti, acordarea indemnizatiei reglementata la art. 1 alin. (1) si decontarea indemnizatiei reglementata la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, in conditiile legii.

(2) In cursul aceleiasi luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru acelasi salariat, pentru perioade diferite din luna, de indemnizatia reglementata la art. 1 alin. (1) si de decontarea indemnizatiei reglementata la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, in conditiile legii.

Articolul 5
Nu beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) salariatii urmatorilor angajatori:
a) institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau asupra carora sunt impuse restrictii din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

(…)

RI-2021

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Articolul 10
(1) Pentru angajatii incadrati cu contract individual de munca, angajatorul solicita indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1). In cazul in care personalul este incadrat prin alta modalitate prevazuta de lege, acesta va beneficia de prevederile art. 6.

(2) Prevederile art. 6 alin. (1) nu se aplica societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Persoanele care beneficiaza de un drept de pensie si persoanele incadrate in grad de handicap pot beneficia de drepturile prevazute la art. 1 alin. (1) sau art. 6 alin. (1).

(4) In situatia in care o persoana se incadreaza pentru a beneficia atat de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1), cat si de cea prevazuta la art. 6 alin. (1), atunci aceasta va beneficia de o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut la art. 6 alin. (1).

(5) Pentru situatia prevazuta la alin. (4), lunar, in termen de 3 zile lucratoare de la incheierea lunii in care se depun documentele, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, dupa caz, prin structurile teritoriale ale acestora, verifica incadrarea persoanei, pe baza de protocol, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

(6) In situatia prevazuta la alin. (4), documentele prevazute la art. 7 alin. (2) se depun la agentiile teritoriale, cu respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3)-(6).

Articolul 11
(1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) si art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizatii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 si art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nu se acorda facilitati fiscale.

OUG nr.111/2021 poate fi consultata integral aici.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 954 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.