Transmitere date in Reges in afara termenelor prevazute de HG nr.905/2017. Ce sanctiuni risca angajatorul?

Potrivit prevederilor art.8 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

1. Netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca (datele de identificare ale angajatorului; datele de identificare a salariatilor; data incheierii contractului individual de munca si data inceperii activitatii; functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de munca; durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata; durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial; salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca; datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara) – cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca – cu amenda de 20000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200000 lei [1].

…..
[1] HG nr.905/2017 face trimitere la art.260 alin.(1) lit.e^1) din Codul muncii, care prevede ca primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 20000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200000 lei. Iar art.260 alin.(1^1) din Codul muncii prevede ca, contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din amenda prevazuta mai sus, inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
……

Revisal-ghid-practic_2021

Va propunem lucrareaRevisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizata la zi, care prezinta obligatiile angajatorului in ceea ce priveste completarea si inregistrarea in aplicatia Revisal si transmiterea registrului catre ITM, sfaturi, indrumari, raspunsuri, exemple practice la situatii frecvente ce pot aparea in timpul utilizarii aplicatiei Revisal, contine si 7 modele si formulare necesare la intocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor.

 

2. Netransmiterea datelor in registru cu elementele contractului individual de munca, pentru care exista dovada executarii acestuia, respectiv prestarea muncii si plata salariului – cu incalcarea termenului prevazut mai sus (cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii) – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

3. Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca documentele care au stat la baza inscrierilor efectuate in registru – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

4. Netransmiterea in registru a datelor privind transferul astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici [2], precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul; data preluarii prin transfer, astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 si art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul, asa cum sunt prevazute la art. 3 alin. (2) lit. j)—k) din HG nr.905/2017 – in termen de 5 zile lucratoare de la data transferului, respectiv de la data preluarii prin transfer – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

…..
[2]Mentionam ca Legea nr. 188/1999 a fost abrogata de OUG nr.57/2019  privind Codul administrative, publicata in Monitorul Oficial nr.555 din 5 iulie 2019, de la data publicarii OUG nr.57/2019 in Monitorul Oficial, cu exceptia prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 si ale anexei nr. 2 care se aplica pentru realizarea evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru activitatea desfasurata in anul 2019. Iar potrivit prevederilor art. 626 din OUG nr.57/2019, hotararile in vigoare adoptate de Guvern in temeiul actelor normative abrogate ca urmare a intrarii in vigoare a prezentului cod sunt aplicabile pana la intrarea in vigoare a hotararilor Guvernului care au acelasi obiect de reglementare si care vor fi adoptate de Guvern in temeiul prevederilor prezentului cod. Prevederile hotararilor Guvernului prevazute mai sus sunt aplicabile in mod corespunzator in situatia in care nu contravin prevederilor prezentului cod.
…….

5. Netransmiterea datelor in registru de incepere si de incetare a detasarii, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face detasarea – cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

6. Netransmiterea perioadei, cauzelor de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale – cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

7. Netransmiterea perioadei de suspendare a contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate – in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

8. Netransmiterea datei si a temeiului legal al incetarii contractului individual de munca – cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

9. Netransmiterea modificarilor aduse datelor privind functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de munca; durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata; durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial – cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

10. Netransmiterea modificarilor aduse datelor privind functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de munca; durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata; durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial ca urmare a unei hotarari judecatorestiin termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

11. Netransmiterea modificarilor aduse salariului de baza lunar brut, indemnizatiilor, sporurilor, precum si altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca – in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

12. Netransmiterea modificarilor aduse salariului de baza lunar brut, indemnizatiilor, sporurilor, precum si altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca in situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti – in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

13. Netransmiterea modificarilor privind perioada de detasare – cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

14. Netransmiterea modificarilor aduse datelor de identificare ale angajatorului si datelor de identificare a salariatilor – in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii – cu amenda de la 5000 lei la 8000 lei.

15. Completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art.2 alin. (6) din HG nr.905/2017 – cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei[3].

…..
[3] Art.2 alin.(6) din HG nr.905/2017 prevede urmatoarele: completarea si transmiterea datelor in registru se realizeaza de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajatorii prevazuti la art. 1 lit. a), de catre persoanele care au aceste atributii stabilite prin fisa postului in cazul angajatorilor prevazuti la art 1 lit. b) si de catre prestatorii prevazuti la alin. (5).
……

16. Completarea registrului cu date eronate sau incomplete – cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei.

17. Nerespectarea de catre a prestatori a prevederilor potrivit carora acesta nu poate subcontracta, la randul lui, serviciile de completare si transmitere a datelor in registru incredintate de angajator – cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei.

18. Nerespectarea prevederilor potrivit carora angajatorii au obligatia de a notifica, in scris, inspectoratul teritorial de munca, in a carui raza teritoriala isi au sediul/domiciliul, despre incheierea contractelor de prestari servicii, precum si datele de identificare ale prestatorului, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari de servicii – cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei.

19. Nerespectarea obligatiei de a pastra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, dupa caz, la sediul secundar, care are delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca – cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei.

20. Nerespectarea obligatiei de a elibera salariatilor sau fostilor salariati, la solicitarea scrisa, copii ale documentelor existente in dosarul personal, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator, un extras din registru, datat si certificat pentru conformitate, sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, astfel cum rezulta din registru si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii si eliberarea, iar la incetarea activitatii salariatului, a unei adeverinte care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, precum si un extras din registrucu amenda de la 300 la 1000 lei.

Elena Savciuc a mai publicat si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor angajatorilor se face de catre inspectorii de munca.

Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la pct. (1)—(20).

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute mai sus se fac cu respectarea:
a) art. 22 din Conventia cu privire la relatiile diplomatice, incheiata la Viena la 18 aprilie 1961, ratificata prin Decretul nr. 566 din 8 iulie 1968, respectiv ale art. 31 din Decretul nr. 481/1971 privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare, referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;
b) art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdictie a agentilor diplomatici, respectiv a agentilor consulari;
c) inviolabilitatii si imunitatii reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate in Romania potrivit conventiilor/acordurilor de sediu la care Romania este parte.

Potrivit prevederilor art.260 alin.(4) si (5) din Codului muncii, in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. e)-e^2)[4] , inspectorul de munca dispune masura sistarii activitatii locului de munca organizat, supus controlului, in conditiile stabilite in procedura de sistare elaborata de Inspectia Muncii si aprobata prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa consultarea prealabila a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national. Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale, in conditiile legii, si numai dupa ce a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si prezentarea documentelor care dovedesc plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pentru perioada in care a prestat activitate nedeclarata.
Reluarea activitatii cu incalcarea dispozitiilor prevazute mai sus constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Prevederile privind contraventiile si sanctiunile prevazute mai sus se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor .

Plecand de la prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001, dorim sa precizam ca potrivit prevederilor art.13 din acest act normativ, aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei. In cazul contraventiilor continue, termenul prevazut mai sus curge de la data incetarii savarsirii faptei. Contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp.
Astfel, ca si exemplu, in cazul in care inspectorul de munca identifica ca acum mai bine de 6 luni angajatorul a transmis cu intarziere modificarea unui element a contractului de munca in Revisal, acesta nu mai poate dispune aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale pentru aceasta fapta. In cazul in care inspectorul de munca sanctioneaza totusi fapta respectiva, procesul verbal poate fi contestat la instanta de judecata iar masura va fi anulata.

……..
[4] Codul muncii prevede la art.260 alin.(1) lit.e)-e^2) urmatoarele:
e) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;
e^1) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;
e^2) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in perioada in care acesta/acestia are/au contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, far a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;
e^3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;
……….

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
 

 

(Visited 710 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.