Legea nr.24/2022: concediu medical de 45 de zile pe an pentru persoanale care ingrijesc bolnavi de cancer

Legea nr.24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005 pivind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial nr.156 din 16 februarie 2022, introduce in OUG nr.158/2005 un nou tip de concediu medical – concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice.

Elena Savciuc a mai publicat si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice in interval de un an pentru un pacient. Iar pentru a beneficia de acest tip de concediu medical este necesar stagiul minim de asigurare de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10 din OUG nr.158/2005 si se suporta integral din bugetul FNUASS.

Aceste prevederi intra in vigoare la doua luni de la data publicarii Legii nr.24/2022 in Monitorul Oficial, respectiv de la 16.04.2022.

Salarizarea in sectorul privat-ghid practic

 

Va propunem lucrarea “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic”, actualizata 2022, care vine in ajutorul specialistilor in salarizare, angajatorilor, contabililor cu informatii utile, cu solutii, sfaturi, raspunsuri la probleme din activitatea de salarizare. Detalii aici.

 

Legea nr.24/2022 prevede urmatoarele:

Articolul I – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
d^1) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice;

2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 7 Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d^1) este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

3. Dupa articolul 30 se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cuprinzand articolele 30^1-30^3, cu urmatorul cuprins:

Capitolul V^1 Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice

Articolul 30^1

(1) Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, il insoteste pe acesta la interventii chirurgicale si tratamente prescrise de medicul specialist.

(2) Pacientul cu afectiuni oncologice isi poate exprima acordul prevazut la alin. (1) numai pentru o singura persoana la fiecare interventie chirurgicala, respectiv tratament.

(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice in interval de un an pentru un pacient.

(4) In fiecare an in care primeste concedii pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o sedinta de evaluare psihologica clinica si minimum cinci sedinte de consiliere psihologica clinica. De aceleasi drepturi beneficiaza si pacientul cu afectiuni oncologice. In situatia pacientului cu afectiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, dupa caz.

(5) Ministerul Sanatatii are obligatia de a modifica protocolul oncologic pentru a include costurile necesare aferente in Programul national de oncologie.

Articolul 30^2
(1) Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, precum si sedintele de evaluare psihologica clinica, respectiv de consiliere psihologica clinica se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.

(2) In situatia in care pacientul este insotit la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de catre casa de asigurari de sanatate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de catre cea cu care persoana asigurata are incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la durata maxima prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara a pacientului cu afectiuni oncologice.

(3) Documentele prevazute la alin. (2) se transmit casei de asigurari de sanatate care elibereaza certificatul de concediu medical de catre persoana asigurata pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau, dupa caz, de catre persoanele care autentifica documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(4) Casa de asigurari de sanatate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, beneficiarilor, respectiv angajatorilor, dupa caz.

(5) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (4), care sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanta, sunt semnate cu semnaturi electronice calificate.

Articolul 30^3
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

(2) Indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(3) Costurile serviciilor furnizate de psiholog conform prevederilor art. 30^1 alin. (4) se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

4. La articolul 53, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 53
(1) Indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d^1) se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

Articolul II Prezenta lege intra in vigoare la doua luni de la data publicarii, cu exceptia dispozitiilor art. 30^1 alin. (4), care intra in vigoare la un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul III – In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate modifica Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul IV – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 735 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.