Daily Archives: 07/09/2022

Adeverinta salariat (model general 2022)

Antetul societatii

Adeverinta

Se adevereste prin prezenta ca d-ul/dna …………………….., cod numeric personal …………………, domiciliat/a in localitatea …………… str. ………………nr. ……, judet/sector ………………, posesor/oare al/a actului de identitate ………….. serie …….. nr. ………., eliberat de ………………. la data de …………, are calitatea de salariat la S.C. ……………….. S.R.L., in functia de ………………, pe durata nedeterminata incepand cu data de …………./determinata incepand cu data de ……… pana la data de …………. .