Salarizare: modificari importante privind stabilirea contributiei la fondul de handicap – prin Ordinul nr.1001/2022

Prin Ordinul nr. 1.001 din 13 octombrie 2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1020 din 20 octombrie 2022, in vigoare de la data publicarii, au fost aprobate Instructiunile pentru aplicarea art.78 alin.(2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Citeste si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* Concedii medicale – ghid practic
* Regulament intern: model si documente conexe

La data intrarii in vigoare a Ordinului nr.1001/2022 se abroga Ordinul nr. 590/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Instructiunile pentru aplicarea art.78 alin.(2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in vigoare din 20 octombrie 2022, prevad urmatoarele:

Articolul 1
Scopul prezentelor instructiuni este de reglementare unitara a prevederilor art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, si de a indruma principalii actori implicati in ceea ce priveste situatiile in care devine incidenta aplicarea prevederilor legale mai sus mentionate.

Articolul 2
(1) In sensul prezentelor instructiuni, angajatul este salariatul cu norma intreaga pentru care durata normala a timpului de munca este prevazuta la art. 112 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Salariatii angajati cu fractiune de norma sunt inclusi in numarul total de angajati proportional cu timpul efectiv lucrat conform prevederilor contractului individual de munca.

Articolul 3
(1) In vederea aplicarii prevederilor art. 78 alin. (2) din lege, procentul de 4% din numarul total de angajati se determina ca medie aritmetica rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamânal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice.
(2) In efectivele zilnice nu se includ salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate.
(3) Pentru fiecare zi de repaus saptamânal sau de sarbatoare legala se iau in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

Articolul 4
Procentul de 4% rezultat in urma aplicarii prevederilor art. 3 este un numar care are o valoare zecimala din doua cifre.

Articolul 5
In aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) din lege, procentul de 4% rezultat conform art. 4 se inmulteste cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sau, dupa caz, cu 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarâre a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste, in functie de optiune.

Articolul 6
Sumele prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) si b) reprezinta obligatii de plata la bugetul de stat, in conformitate cu Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, aprobat prin anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare, pozitia 24: Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Articolul 7
(1) Achizitionarea de produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate se realizeaza pe baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevazut in anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plata pentru achizitionarea pe baza de parteneriat de produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap poate fi partiala.

Articolul 8
(1) In situatia in care operatorul economic achizitioneaza, partial, produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decât suma datorata bugetului de stat, acesta datoreaza bugetului de stat diferenta de suma.
(2) In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decât suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nicio suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii obligatiei de plata.

(Visited 1,900 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.