Model act aditional la contractul individual de munca (modificarea salariului). Salariul minim – 3000 lei de la 1 ianuarie 2023

Antetul societatii

Act aditional nr…………
la contractul individual de munca incheiat si incheiat la data de ………………. si inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ………. din data de ……………….

Elena Savciuc a mai publicat si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
*Concedii medicale – ghid practic

Incheiat astazi, …………………., intre:

Angajator – persoana juridica/fizica …………………………., cu sediul/domiciliul in ………………….., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din …………….. cu nr. ………………., cod fiscal ………………., telefon …………………….., e-mail ……………………….., reprezentata legal prin domnul/doamna ……………………, in calitate de ………………..,
si

Salariatul/salariata – domnul/doamna …………………………………….., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………, str. ………… nr. …., sectorul/judetul ……….., e-mail ……………………………….., posesor/posesoare al/a cartii de identitate/pasaportului seria …… nr. ………….., eliberata/eliberat de ……………… la data de …………….., CNP …………………………., autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria …….. nr. ………….. din data ……………,

In temeiul art. 17 alin.(5) coroborat cu art. 41 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, partile HOTARASC:

1. Se modifica elementul I. Salariul, pct.1 – al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:
I. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.

2. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de ………………………. .

Angajator,                                                                                                          Salariat,
SC ……………….. SRL                                                                                         ………………..
Reprezentant legal,                                                                                          (Nume, prenume, semnatura)
…………………
Extras din lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 11,233 times, 20 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.